[SMCC] mua do thanh ly tren mang

CÔNG NGH? THÔNG TIN

Ch? nh?t, 09-11-2008

S?m "d? giu" trên m?ng

09-11-2008 00:37:41 GMT +7

Thanh lý hàng qua m?ng dang là m?t hình th?c kinh doanh và cung là m?t thú vui 
c?a ngu?i bán l?n ngu?i mua

Thu?ng, mu?n mua hàng giá r? thì d?i d?n mùa sale off ho?c ph?i t?n th?i gian, 
b? công vào các c?a hàng bán qu?n áo "sida" ng?i l?c l?i. Nay, mu?n mua hàng
r?, b?n, d?p ch? c?n m?t cú nh?p chu?t. Nh?ng ngu?i s? h?u m?t t? qu?n áo m?c 
không h?t n?u cho thì ti?c nên mu?n bán l?i g? v?n cung có th? bán du?c v?i
giá cao. Thâm nh?p th? gi?i "hàng thanh lý" dang xu?t hi?n nhan nh?n trên di?n 
dàn c?a các website là l?a ch?n c?a h?. 

Xôn xao k? bán ngu?i mua 

Tham gia mua hàng thanh lý trên m?ng m?i hi?u vì sao d?ch v? này dang du?c 
nhi?u b?n tr? và các bà m? ua chu?ng d?n v?y. Ngu?i bán ch? vi?c ch?p ?nh các
m?t hàng c?a mình, dua lên di?n dàn, thêm vài dòng mô t? chi ti?t v? ch?t li?u, 
kích c?, giá c? và dua thông tin d? ngu?i mua liên l?c là hoàn t?t. Ngu?i
mua vào xem, th?y m?t hàng ung ý là ch?n và liên l?c v?i ch? nhân d? "xí" hàng. 
Vi?c giao nh?n, thanh toán thì tùy vào quy u?c và th?a thu?n gi?a dôi bên.
"N?u bi?t ngu?i bán là thành viên lâu nam, uy tín trên di?n dàn, mình cung dã 
ti?p xúc và thân thi?t thì giao hàng qua du?ng buu di?n và tr? ti?n b?ng
cách chuy?n vào tài kho?n. Còn không thì d?n t?n nhà mua hàng. Cung có nhi?u 
ngu?i nhi?t tình, dem hàng t?i t?n nhà cho mình l?a ch?n, th? luôn" - ch?
A. Hi?n, nhân viên van phòng m?t công ty, ngu?i có thâm niên mua hàng thanh lý 
trên web, cho bi?t. 

Các m?t hàng thanh lý r?t phong phú, da d?ng t? qu?n áo, giày dép, m? ph?m, túi 
xách d?n các v?t d?ng gia dình, s?a b?t... D?o qua các box "Th?i trang -
M? ph?m" c?a các website, d? b?t g?p các gian hàng thanh lý v?i nhi?u l?i rao 
quen thu?c: "Túi xách, giày dép còn m?i 90%" hay "thanh lý t? qu?n áo, d?
ch?ng lo?i!" ho?c "m? ph?m xách tay v?a du?c cho, không xài du?c, bán giá 
r?...". Da s? các m?t hàng du?c rao bán d?u là c?a ch? nhân s?m s?a cho cá nhân
và gia dình. Dôi khi ch? m?i s? d?ng 1-2 l?n, ch? nhân không có nhu c?u v? món 
d? ?y n?a nên bán v?i giá r?. B?i v?y, hàng thanh lý thu hút du?c nhi?u
ngu?i d?n sam soi, ng?m nghía r?i d?t mua. Ch? M. Khiêm, thành viên c?a 
ttvnol.com, hào h?ng k?: "Th?y hàng d?p ph?i nhanh tay "xí" tru?c, n?u không, 
vài
ngày sau truy c?p, th? nào hàng cung du?c bán h?t veo". 

D?t cu?c ni?m tin 

Bán và mua hàng qua m?ng nghe có v? phiêu. Ngu?i mua thì s? b? l?a, không giao 
dúng hàng, mua nh?m hàng d?m, hàng x?u; ngu?i bán s? b? qu?t ti?n... Dó là
tâm lý lo ng?i chính dáng c?a hai bên cung - c?u. Nhu l?i c?a m?t thành viên 
trên di?n dàn muare.vn thì: "M?i trao d?i, mua bán gi?a các thành viên d?u
d?a vào ni?m tin, uy tín dã t?o d?ng qua quá trình tham gia trên di?n dàn". 

Tuy nhiên, khi bu?c vào th? gi?i "hàng r? trên m?ng" thì nh?ng tru?ng h?p l?a 
d?o hi?m khi x?y ra. B?i theo nh?ng "chuyên gia" dã quen mua hàng thanh lý,
nh?ng ngu?i rao bán, m?t ph?n nh? xem dây là m?t hình th?c kinh doanh nh? 
nhàng, nên không quá d?t n?ng vi?c ki?m l?i. Da ph?n ngu?i bán ch? mu?n gi?i
quy?t m?t s? d? d?c t?n d?ng cho g?n nhà, nh? t?. Các m?t hàng du?c bán v?i giá 
r?t r?, s? ti?n thu vào cung không nhi?u nên phuong châm c?a h? là "bán
cho vui, du?c d?ng nào vui d?ng dó" - cô gái có nick ni_conuong trên m?t di?n 
dàn cho bi?t. Tùy theo ch?ng lo?i, d? m?i, cu và xu?t x? c?a hàng hóa mà
giá c? s? dao d?ng trong kho?ng nh?t d?nh t? 10.000 d?ng d?n 100.000 d?ng. Cao 
c?p nh?t là nu?c hoa, d? di?n t?. Giá các m?t hàng này tuy cao, t? 300.000
d?ng d?n vài tri?u d?ng, v?n là giá c?c m?m so v?i hàng m?i ngoài th? tru?ng. 

S? qu?n lý ch?t ch? c?a nh?ng ngu?i ph? trách trông coi di?n dàn trên các box 
thu?c di?n mua bán hàng thanh lý cung góp ph?n t?o nên s? an toàn, tin c?y
gi?a các thành viên cung nhu tang thêm uy tín c?a website. Có nh?ng quy ch? 
ch?t ch? và nghiêm túc d? ra cho các thành viên tham gia các box h?n hoi nhu:
Không l?m d?ng m? topic d? qu?ng cáo cho các shop, ph?i ghi rõ d?a ch? liên 
l?c, s? di?n tho?i, hàng hóa ph?i b?o d?m ch?t lu?ng... N?u vi ph?m, topic
dó s? b? "treo" ngay t?c kh?c và thành viên ?y s? b? ph?t, tùy theo m?c d? vi 
ph?m. M?t th? gi?i "d? giu" trên m?ng du?c m? ra, h?n nhiên nhu chính nh?ng
ngu?i ham vui tham gia hình th?c mua bán này.

Minh M?n 

Other related posts:

  • » [SMCC] mua do thanh ly tren mang - Nguyen Hoang Bao Vu