mua ban qua mang

Mua bán qua m?ng

ImageView

TT - Cách dây không lâu, thuong m?i di?n t? (TMDT) ? VN có th? du?c xem nhu m?t 
sân choi m?, t? do và t? phát.

Công ngh? "nhân b?n vô tính" dã cho ra d?i hàng tram website rao v?t gi?ng h?t 
nhau du?c g?n du?i cái tên "website TMDT".

Và r?i các website này cung bi?n m?t nhanh chóng nhu khi chúng du?c sinh ra.

M?t trong nh?ng nguyên nhân tr?c ti?p d?n d?n vi?c bi?n m?t hàng tram website 
rao v?t là s? lu?ng và d? tin c?y c?a các tin dang ngày càng gi?m. S? lu?ng
website bùng n? theo phong trào mà không có du?c s? d?u tu v? d?nh hu?ng dã d?n 
d?n vi?c ki?m soát tin dang b? th? n?i. Nghiêm tr?ng hon, nhi?u noi còn
tr? thành ch? mua bán trao d?i nh?ng s?n ph?m d?i tr?y hay là d?a di?m t? t?p 
chào m?i khách c?a nh?ng "bu?m dêm".

Trong tình tr?ng h?n lo?n này, m?t s? website nhu Chodientu.com, 
muabanraovat.com, Vietco.com và g?n dây nh?t là 123Go.vn... dã xây d?ng b? ph?n 
ki?m tra
tin dang nh?m t?o ra m?t môi tru?ng mua bán tr?c tuy?n lành m?nh.

Bên c?nh vi?c ki?m soát thông tin ch?t ch?, các website mua bán tr?c tuy?n hi?n 
nay còn cung c?p cho khách hàng nh?ng hình th?c dang tin ti?n d?ng và nhanh
chóng, phù h?p v?i trình d? ngu?i s? d?ng. Di d?u trong vi?c nâng cao kh? nang 
ti?p c?n c?a khách hàng v?i TMDT là website 123Go.vn v?i h? th?ng dang tin
qua Yahoo! Messenger và tin nh?n SMS theo ngôn ng? giao ti?p.

B?n mu?n bán chi?c di?n tho?i Nokia 3120 cu c?a mình v?i giá 1 tri?u d?ng ch? 
c?n nh?n tin d?n 0909100100 ho?c chat d?n IM_123Go: "C?n bán dt Nokia 3120
giá 1 tri?u, LH 09..." là m?i vi?c s? du?c 123Go.vn t? d?ng x? lý. Anh Thông, 
sinh viên Cao d?ng Marketing, thú v? nói: "Tôi cung hay s? d?ng các website
mua bán d? trao d?i d? c?a mình nhung dây là l?n d?u tiên tôi th?y m?t website 
d?ng c?p nhu th?".

Tuy ch? là "h?u b?i" so v?i h? th?ng dang tin qua SMS c?a chodientu.com và 
raovat.vietnamnet.vn nhung s? thông minh và hi?n d?i c?a các công c? h? tr? do
123Go.vn cung c?p dã th?t s? chinh ph?c nh?ng ngu?i s? d?ng khó tính nh?t nhu 
không có tin dang trùng l?p, tin dang qua SMS ho?c Yahoo! Messenger cung
du?c s?p x?p tr?t t? vào nh?ng nhóm s?n ph?m nhu nh?ng qu?y hàng trong trung 
tâm thuong m?i, do dó, vi?c tìm ki?m s?n ph?m r?t nhanh chóng và chính xác.

Cùng v?i s? ra d?i d? Lu?t TMDT, các website giao d?ch tr?c tuy?n hi?n nay cung 
dang c? g?ng rút ng?n kho?ng cách v?i d?ng c?p TMDT B2C - Business to Customer
và m?i website l?i có con du?ng di cho riêng mình.

Trong khi vietco.com d?u tu vào h? th?ng gian hàng tr?c tuy?n estore, 
chodientu.com l?i duy trì th? m?nh trong linh v?c d?u giá tr?c tuy?n thì 
123Go.vn
l?i xây d?ng m?t trung tâm thuong m?i tr?c tuy?n v?i s? giao thoa c?a ngu?n tin 
dang cá nhân và ngu?n tin dang t? các công ty chuyên doanh nh?m cung c?p
cho thu?ng d? hai l?a ch?n khi mua hàng: mua c?a cá nhân v?i nhi?u r?i ro nhung 
giá r? ho?c mua c?a công ty v?i ch? d? h?u mãi chu dáo.

D? thu hút ngu?n tin và t?o n?n t?ng cho hình th?c B2C, các website d?u tung ra 
các chuong trình khuy?n mãi h?p d?n nhu dùng th? estore trong vòng m?t tháng
c?a Vietco.com, t?o estore mi?n phí c?a Muabanraovat.com; dang tin và d?t 
banner qu?ng cáo mi?n phí cho các doanh nghi?p ho?c t?ng ph?m t?ng tr? giá 30
tri?u d?ng c?a 123Go.vn...

Các website trên dã n? l?c r?t nhi?u trong vi?c hu?ng d?n xây d?ng m?t n?n TMDT 
VN v?ng m?nh và phát tri?n, v?n d? còn l?i là ý th?c c?a ngu?i s? d?ng và
s? c?ng tác t? phía các doanh nghi?p, các công ty chuyên doanh.

ANH D?C
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » mua ban qua mang