mot ngay sau cong uoc brussels co hieu luc

Chaám döùt xem truyeàn hình laäu: Caùc ñaøi truyeàn hình ñeàu phaán khôûi! 

23:04:08, 12/01/2006Mai Phöông - Huøng Sôn - Ñaëng Ngoïc Khoa Söû duïng dòch vuï truyeàn hình caùp seõ ñi vaøo "neà neáp" - (AÛnh: D.Ñ.Minh) 

Moät ngaøy sau khi Coâng öôùc Brussels lieân quan ñeán vieäc phaân phoái caùc 
tín hieäu mang chöông trình truyeàn hình qua veä tinh coù hieäu löïc, Thanh 
Nieân ñaõ ghi nhaän yù kieán cuûa moät soá ñaøi truyeàn hình trong nöôùc.Muoán hoäi nhaäp, phaûi toân troïng luaät chôi

OÂng Nguyeãn Vaên Thaéng, trôï lyù Giaùm ñoác Coâng ty truyeàn hình caùp 
Saigontourist (SCTV) noùi: "SCTV kyù hôïp ñoàng ñoäc quyeàn phaùt soùng taïi 
TP.HCM hai keânh theå thao lôùn laø ESPN vaø StarSports vôùi trò giaù moãi hôïp 
ñoàng leân ñeán haøng tæ ñoàng. Theá nhöng, khaù nhieàu ñaøi cuõng phaùt chöông 
trình naøy. Chuùng toâi vaø caùc ñoái taùc ñaõ kieán nghò ñeán cô quan quaûn 
lyù vaø baûn thaân caùc ñôn vò vi phaïm nhieàu laàn nhöng vaãn khoâng coù keát 
quaû gì". 

Trong 2 naêm qua, dòch vuï truyeàn hình caùp (phaûi traû tieàn thueâ bao haèng 
thaùng) vaø truyeàn hình kyõ thuaät soá (KTS, khoâng traû tieàn thueâ bao) 
phaùt trieån khaù maïnh. Caùc nhaø cung caáp dòch vuï nhö SCTV, HTVC, VTVC... 
ñaõ phaûi mua baûn quyeàn caùc keânh truyeàn hình nöôùc ngoaøi ñeå cung caáp 
cho ngöôøi xem trong nöôùc. "Muoán coù chöông trình toát ñeå xem thì phaûi traû 
tieàn. Vieäc baûo veä baûn quyeàn chöông trình truyeàn hình laø moät ñieàu taát 
yeáu trong xu theá hoäi nhaäp", oâng Nguyeãn Quyù Hoøa - Phoù giaùm ñoác Ñaøi 
truyeàn hình TP.HCM (HTV) - noùi. Coøn vôùi SCTV, ñieàu naøy ñoàng nghóa vôùi 
vieäc "ñöôïc traû laïi söï coâng baèng vaø saün saøng chaáp nhaän cuoäc caïnh 
tranh coâng baèng ñoù".

Coøn oâng Vaên Coâng Quang, Giaùm ñoác Coâng ty truyeàn hình caùp Ñaø 
Naüng-Soâng Thu khaúng ñònh: "Vieäc thöïc thi Coâng öôùc Brussels laø phaûi 
laøm, khoâng theå khaùc. Muoán hoäi nhaäp, phaûi toân troïng luaät chôi quoác 
teá". 

Soá phaän ñaàu thu kyõ thuaät soá

Haøng ngaøn ngöôøi cuoán theo phong traøo "ñaàu thu KTS" do Ñaøi phaùt thanh - 
truyeàn hình Bình Döông (PTTHBD) khôûi xöôùng töø naêm 2002, ñang quan ñeán 
vieäc lieäu hoï mình coù tieáp tuïc ñöôïc xem caùc keânh nöôùc ngoaøi hay 
khoâng. Moïi ngöôøi chæ caàn boû ra khoaûng 3 trieäu ñoàng (sau haï giaù coøn 
khoaûng 2 trieäu ñoàng) laø coù theå sôû höõu moät ñaàu thu KTS, xem mieãn phí 
8 - 16 keânh (sau "naâng caáp" leân ñeán 42 keânh) keå caû caùc keânh quoác 
teá. OÂng Nguyeãn Ñöùc Tröôøng, Giaùm ñoác Ñaøi PTTHBD giaûi thích, ñaàu thu 
KTS khoâng phaûi do Ñaøi PTTHBD saûn xuaát maø cuûa nhaø saûn xuaát VTC, ñaøi 
chæ laø ñaïi lyù phaân phoái ñaàu thu naøy. Veà sau, nhieàu nhaø phaân phoái 
khaùc tham gia vaø cuõng nhieàu ñaàu thu KTS khaùc, keå caû ñaàu thu nhaäp laäu 
neân ngöôøi daân coù nhieàu choïn löïa hôn. 

Xung quanh caùc ñaàu thu KTS, theo nhöõng ngöôøi laøm truyeàn hình, tính hôïp 
leä cuûa caùc keânh thu ñöôïc môùi laø chuyeän ñaùng noùi. Theo Coâng öôùc 
Brussels, ngöôøi xem truyeàn hình seõ phaûi traû tieàn cho vieäc naøy. "Hieän 
nay, Ñaøi PTTHBD vaãn phaûi traû tieàn cho vieäc mua keânh ñeå phaùt mieãn phí 
cho ngöôøi daân. Chuùng toâi vaãn ñang laøm truyeàn hình coâng ích, phuïc vuï 
coâng chuùng laø muïc tieâu chính chöù khoâng thu cuûa ngöôøi daân moät khoaûn 
tieàn naøo", oâng Tröôøng khaúng ñònh. "Vaû laïi, Coâng öôùc ñaõ coù hieäu löïc 
nhöng caùc cô quan chöùc naêng vaãn chöa coù vaên baûn höôùng daãn thöïc hieän 
neân chöa theå tính ñöôïc. Chuùng toâi luoân chaáp haønh ñuùng theo nhöõng quy 
ñònh cuûa Chính phuû khi coù höôùng daãn thi haønh", oâng Tröôøng noùi.

Mai Phöông - Huøng Sôn - Ñaëng Ngoïc Khoa

 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Hoang Bao Vu 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Saturday, January 14, 2006 10:43 AM
 Subject: cun cung cua sao


 Cuùn cöng cuûa 'sao'

 Raát nhieàu ngoâi sao luoân keø keø beân mình moät con chuù khuyeån deã 
thöông. Nhöõng chuù choù quaû laø toát soá bôûi chuùng ñöôïc chuû nhaân xem nhö 
moät ngöôøi baïn thaân thieát vaø cöng chieàu heát möïc. Döôùi ñaây laø dung 
nhan nhöõng con cuùn deã thöông cuûa caùc sao.

 "Chuù Na" cuûa Hoaøng töû Sôn Ca


 Quang Vinh vaø Na (Thôøi Trang Treû). 

 Quang Vinh raát meâ nhöõng con vaät caàm tinh tuoåi mình. Töø nhoû, anh ñaõ 
thích chôi vôùi nhöõng chuù cuùn. Anh chaøng khoâng nhôù roõ nhaø mình ñaõ 
nuoâi bao nhieâu con roài, chæ bieát baây giôø, Vinh raát thaân thieát vôùi 
moät con choù xuø teân Na. 

 Quang Vinh ñi löu dieãn laø Na naèm beïp ôû nhaø, bieáng aên, xuoáng kyù. Anh 
thuù nhaän, chuù cuùn ñöôïc anh nuoâi naáng töø nhoû, thaân quaù neân raát 
gioáng tính anh, nghóa laø khoaùi ôû saïch seõ, khoâng thích ñaùnh nhau vaø 
ham... uoáng bia. Na thuoäc loaïi haùu aên, moùn gì cuõng xôi tuoát, ñaëc bieät 
laø raát meâ aên... keïo ngoït neân cöù maäp troøn chöù khoâng maûnh khaûnh nhö 
chuû. Hoâm naøo Na laøm chuû noåi giaän, noù phaûi chòu hình phaït naëng nhaát 
laø naèm ñaát. Ñoù laø moät cöïc hình vì Na coù thoùi quen khi nguû laø phaûi 
naèm goái, ñaép meàn haún hoi.

 "Cuïc cöng" cuûa Vuõ Thu Phöông

 Khoâng nhö Quang Vinh chæ chaêm moät cuïc cöng, ngöôøi maãu Thu Phöông ñang 
coù ñeán 4 chuù cuùn ñuû loaïi (choù ñoám, xuø Nhaät, xuø lai) vaø con soá naøy 
seõ khoâng döøng laïi ñaây. Coâ noùi luùc ñaàu nuoâi khoâng bieát neân cho 
chuùng aên thaät ngon, daàn daø môùi nghieäm ra, cho chuùng noù "aên khoå" moät 
chuùt thì môùi deã daïy, bieát nghe lôøi. 

 Cuùn cuûa ngöôøi maãu coù khaùc. Caû boán chuù ñeàu gheùt nhöõng ngöôøi maëc 
ñoà xaáu, luoäm thuoäm. Heã coù ai ñeán nhaø "aên maëc troâng chaùn quaù" laø 
theá naøo caùc anh chò boán chaân naøy cuõng suûa aàm leân ñeå phaûn ñoái. Ñaëc 
bieät laø con Lucky, moãi khi noù böïc mình, caêng thaúng chuyeän gì ñoù, loâng 
cöù döïng ñöùng leân troâng khoâng khaùc gì bôøm ngöïa. Thu Phöông nhuoäm maøu 
naâu nhaït cho khu vöïc naøy thaønh moät veät daøi keùo töø traùn ra sau löng, 
troâng khaù aán töôïng, moät ñieåm nhaán treân boä loâng traéng cuûa Lucky.

 "Ly Ly" thaät deã thöông


 Angel vaø Ly Ly (Thôøi Trang Treû). 

 Moät naêm tröôùc ñaây, thaøy daïy trang ñieåm Angel Kieät ñaõ ñöôïc moät hoïc 
troø taëng "coâ" choù nhoû gioáng Wa Wa. Angel raát thích neân ñaët cho "coâ" 
caùi teân deã thöông Ly Ly. Anh coøn ñaët haún chieác giöôøng loâng raát ñeïp 
cho Ly Ly nguû. Do oâng chuû khoâng coù thoùi quen daét choù yeâu ñi daïo neân 
ít chuù yù ñeán vieäc saém trang phuïc cho "coâ". Nhaø thieát keá thôøi trang 
Coâng Trí thaáy vaäy beøn taïo cho "coâ" 2 boä ñaàm ñoäc ñaùo ñeå "coâ" dieän.

 Ly Ly raát thích 2 moùn thòt boø vaø tröùng vòt loän. Thöïc ñôn haøng ngaøy 
cuûa "coâ" khoâng theå thieáu 2 moùn naøy, coøn moùn aên nheï khoaùi khaåu cuûa 
Ly Ly laø yaourt. Ly Ly thaät "saønh ñieäu" vaø "thôøi trang".

 "Boâng, Bi" cuûa nhaïc só Döông Thuï

 Nhaïc só Döông Thuï ñang nuoâi 2 con cuùn beù teïo. Moät con gioáng Chihuahua 
(Mexico) teân laø Boâng vaø con cuûa noù, Bi, Chihuahua lai Phoác. 

 Nhaø voán neo ngöôøi neân vôï choàng anh raát cöng maáy chuù cuùn beù beù 
xinh xinh naøy. Thænh thoaûng laïi thaáy Bi hoaëc Boâng ñöôïc "thaùp tuøng" 
nhaïc só phu nhaân ñi laøm hoaëc döï tieäc. Khoâng keùn aên nhö ñaëc ñieåm 
thöôøng thaáy ôû loaïi choù caûnh naøy, hai meï con Boâng, Bi aên ñuû thöù, 
tröø traùi caây. Moät trong nhöõng thöù Boâng khoaùi khaåu nhaát laø khoâ boø 
taåm gia vò xeù nhuyeãn, noù cuõng khoâng ngaàn ngaïi keâu gaøo ñeå ñöôïc aên 
moùn naøy. Thaäm chí khi aên chaùo coù raéc khoâ boø, noù kieân nhaãn löïa khoâ 
boø coøn chaùo thì... ñeå laïi. Moùn naøy voán noåi tieáng ngon vaø... cay, 
neân Boâng ta aên xong thì cöù ö öù luoân mieäng troâng ñeán ngoä. Tröôùc kia, 
nhaø nhaïc só coøn moät con choù to ñen, cao lôùn teân Ki nöõa nhöng ñeán 8 
tuoåi thì tieâu dieâu nôi cöïc laïc, maø nhö vôï nhaïc só thôû daøi cho hay: 
Taïi noù chôi bôøi voâ ñoä quaù, khoâng giöõ gìn söùc khoeû neân khoâng thoï. 

 "Baø vuù giaø" cuûa Myõ Uyeân

 Khaù luoáng tuoåi vaø keùn aên laø ngöôøi baïn thaân boán chaân teân Bim cuûa 
dieãn vieân Myõ Uyeân. Bim cheâ caù, haûi saûn, chæ meâ aên tröùng vòt vaø coù 
theå aên lieàn moät luùc 6 tröùng. Bim giaø neân hôi khoù tính, ñaëc bieät laø 
vôùi baïn beø cuûa Myõ Uyeân. Khaùch nöõ khoâng sao, khaùch nam laø Bim gaàm 
göø, khoù maø nònh noù ñeå vaøo nhaø vì noù thöôøng coù "chuû tröông" caám 
cöûa. Thöôøng, neáu muoán gaëp gôõ baïn khaùc phaùi, Uyeân phaûi heïn ngoaøi 
quaùn nöôùc cho tieän. Coâ cöôøi noùi: "Tui ñaõ eá roài, laïi theâm con Bim 
goùp phaàn tích cöïc giöõ... eá cho".

 "Dieãn vieân ñieän aûnh" cuûa Kim Hieàn


 Kim Hieàn vaø Put (Thôøi Trang Treû). 

 Nhaø ôû gaàn coâng vieân nhöng con Put cuûa Kim Hieàn khoâng thích la caø 
choán ñoâng ngöôøi maø öa naèm nhaø ñôïi möøng coâ chuû nhoû ñi ñoùng phim veà. 
Luùc chöa ñaày 1 thaùng tuoåi, noù ñaõ theo chaân coâ ñi laøm phim khaù nhieàu, 
ñeán khi Kim Hieàn laäp gia ñình, Put cuõng theo coâ veà nhaø choàng. Put coù 
bieät taøi ñöùng treân hai chaân sau, chaép hai chaân tröôùc... vaùi neân raát 
hay söû duïng chieâu naøy moãi khi caàn moät vieäc gì ñoù.

 Trong phim Höông phuø sa coù caûnh Kim Hieàn ñang cho baïn dieãn uoáng nöôùc, 
boãng nhieân Put ôû ñaâu chaïy laïi vaø töï ñoäng vaùi lieân tuïc. Thì ra, Put 
ta khaùt maø khoâng bieát laøm theá naøo vì coâ chuû coøn maûi ñoùng phim, 
thaáy coù nöôùc, chòu khoâng noåi neân noù nhaøo ngay laïi. Ñaïo dieãn thaáy 
ngoä quaù neân ghi hình luoân, duø khoâng coù trong kòch baûn. 

 Kim Hieàn troàng maáy vaït coû ôû ban coâng ñeå cho Put... töï trò beänh. 
Moãi khi bò beänh, "ngoä ñoäc thöïc phaåm", Put ta töï ñoäng ngaét coû aên ñeå 
deã noân ra cho khoeû ngöôøi. Put aên uoáng cuõng giaûn dò thoâi, chæ côm vôùi 
nöôùc canh, ngaøy 3 böõa. Thænh thoaûng, Put ñöôïc coâ chuû cho aên vaët baèng 
nhöõng loaïi baùnh daønh rieâng cho choù. Baây giôø, nhaø coù theâm nhieàu chuù 
cuùn môùi nhöng Hieàn vaãn yeâu vaø cöng chuù Put giaø nua naøy nhaát.

 (Theo Thôøi Trang Treû)------------------------------------------------------------------------------


 No virus found in this incoming message.
 Checked by AVG Anti-Virus.
 Version: 7.0.308 / Virus Database: 267.14.17 - Release Date: 1/10/2006

Other related posts: