[SMCC] mot doanh nghiep su phatphoi nang cong nhan

Th? Nam, 10/07/2008, 08:48

M?t doanh nghi?p x? ph?t phoi n?ng công nhân

TP- Ngày 9/7/2008, 50 công nhân Công ty TNHH Sang Feng Vi?t Nam (KCN M? Xuân 
A2, Tân Thành, Bà R?a-Vung Tàu) dã dình công nh?m bi?u th? s? ph?n d?i c?a
h? do công ty này dã x? ph?t CN b?ng cách phoi n?ng.

Ngày 7/8/2008, CN t? pha màu ngh? di an trua không d? d?ng c? s?n xu?t dúng noi 
quy d?nh.

Ông Lu Yi Minh- T? tru?ng phát hi?n sai ph?m trên dã h?p CN t? pha màu và ra 
hình th?c k? lu?t  bu?c 11 CN c?a t? này ph?i phoi n?ng.

Dúng 11 gi? 50 phút ngày 9/7/2008, ông Lu Yi Minh  bu?c 11 CN t? pha màu vi 
ph?m ph?i phoi n?ng 10 phút. 11 CN t? pha màu dã d?ng phoi n?ng 90 phút d? ph?n
d?i cách x? lý thô b?o c?a t? tru?ng.

39 CN thu?c các t? pha keo, t? hàng m?u phát hi?n vi?c 11 CN b? phoi n?ng  dã  
d?ng lo?t dình công . Trong 11 CN b? ph?t phoi n?ng có CN say n?ng.

CN  tr? l?i làm vi?c sau khi có s? can thi?p c?a co quan ch?c nang và ông  Lu 
Yi Minh cung dã ph?i xin l?i CN v? hành vi sai trái này c?a mình.

Nguyên An

Name: Doan Duc Dan
Email: doanducdan1983@xxxxxxxxx
Mobile: 0977984977
Skype name: doanducdan
Yahoo ID: love_music_83

Other related posts:

  • » [SMCC] mot doanh nghiep su phatphoi nang cong nhan