[SMCC] mon qua cho nhung ai yeu am nhac dine tu

Các b?n h?c organ hay dam mê các lo?i nh?c c? di?n t? xin vui lòng vào dây d? 
xem nghe vidio gi?i thi?u v? quy trình t?o nên nh?ng thi?t b?, nh?c c? di?n t?

Trong ph?n gi?i thi?u tôi thích nh?t là ph?n gi?i thi?u v? các công c? t?o nên 
âm thanh di?n t? hi?n d?i.

Ví d? d? có du?c âm thanh c?a cây dàn piano di?n t?, nh?c công ch? vi?c dùng 
micro phone thâu l?i m?t do?n ng?n âm thanh c?a piano r?i dua lên computer d? 
nó s? s? lý cho toàn b? các n?t nh?c còn l?i.

? Vidio này h? s? minh h?a cho chúng ta th?y h? d?m 1 2 3 vào micro r?i ngay 
l?p t?c máy vi tính s? gi?i mã d? có ngay gi?ng d?m c?a chính h? trên cây dàn 
keyboard t? th?p lên cao. B?n có th? s?a cho âm thanh c?a mình gi?m thi?u 
khuy?t di?m và tang cu?ng uu di?m.

v?y là gi? dây, cây dàn tranh, cây dàn b?u, dàn nh?, dàn tì bà có th? d? dàng 
leo lên ng?i ch?m ch? trên cây dàn organ r?i nh?.

Tru?c dây qu?c dung và nhi?u nh?c si khác c?a vn dùng dàn organ d? mô ph?ng 
gi?ng dàn tranh, b?u tuong d?i thôi ch? bây gi? thì có l? ng?i thâu 1 n?t d? 
r?i có c? cây dàn b?u tranh sáo gi?ng h?t nhu th?t r?i hen

phim vidio g?m 3 ph?n du?c s?p s?p tu?n t? sau dây.

Nh?n enter d? xem t?ng ph?n t?ng ph?n m?t nhé

Ph?n 1.

http://www.youtube.com/watch?v=9w5mLHv0nNY

ph?n 2.

http://www.youtube.com/watch?v=TaYuj38I3Xg

ph?n 3.

http://www.youtube.com/watch?v=xEnge9e90_A

chúc các b?n vui v? khi xem, nghe vidio gi?i thi?u v? lo?i nh?c c? mà hi?n nay 
không th? thi?u trong giàn nh?c.

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 848-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] mon qua cho nhung ai yeu am nhac dine tu