[SMCC] moi tinh trong o buon nguoi

M?i tình trong ? buôn ngu?i

C?u con trai m?i 15 tu?i, m?t 10 nam tr?i ròng rã vu?t biên, tìm vào hang ? c?a 
b?n buôn ngu?i d? c?u m?. 10 nam, tr?i bao kh?n khó, nh?c nhã, c?u không
c?u du?c m? nhung l?i tr? thành ngu?i h?i sinh cho s? ph?n c?a m?t cô gái tr?.

Vào ? buôn ngu?i

Chàng trai có hành trình 10 nam di c?u m? trong ? buôn ngu?i dó là Cao Van 
Quân, 29 tu?i, ? thôn B?c M?, xã Bình Duong, t?nh Qu?ng Ninh. M? Quân s?ng trong
c?nh don chi?c, m?t mình nuôi c? b?y con nên ph?i gánh vác m?i vi?c trong gia 
dình. Bà thu?ng ch?y ch? bán hàng ? Móng Cái, sáng di, chi?u v?.

Chi?u ?y, Quân nh? r?t rõ, gió B?c lùa v? se s?t khi?n khí tr?i d?t bi?n thêm 
l?nh lùng. Lu tr? ch? mãi mà v?n không th?y m? v?. Qua b?a com t?i, chúng
ho?ng lo?n th?t s?, ch?y di báo bà con cô bác trong làng. M?i ngu?i ùa di tìm 
m? b?n tr? mà không th?y.

M?t ngày kia, có m?t ngu?i dàn bà l? xu?t hi?n v?i m?t ngu?i làng. Ngu?i dàn bà 
?y quê t?n Sao D?, Chí Linh, H?i Duong v? b?o v?i ch? c?a Quân: "M? mày
b? b?t và bán cho m?t lão già Trung Qu?c r?i. B? ?y tìm cách tr?n v? m?y l?n 
d?u b? b?t l?i, b? dánh cho th?a s?ng thi?u ch?t, tìm cách tr?n mà khó l?m".
Quân khi ?y tròn 15 tu?i, trông già d?n hon so v?i dám b?n cùng l?a, b?o v?i 
ch?: "Tôi quy?t d?nh r?i, tôi di tìm m? v?, ch?ng nào chua tìm du?c, tôi chua
v?, m?i ngu?i d?ng ch? tôi".

Trong s? nh?ng ngu?i quen bi?t Quân có m?t ngu?i dàn bà tên Liên, dã l?y ch?ng 
bên Trung Qu?c. Liên cung dang tìm cách vu?t biên sang v?i ch?ng. Ch?n m?t
dêm t?i tr?i, c? doàn g?m 4 ngu?i: bà Liên, Quân và hai cô gái tr? theo bà sang 
biên gi?i tìm ch?ng ngo?i, cùng xu?ng chi?c thuy?n thúng bé t?o teo sang
bên kia sông, phía ph?n d?t c?a Trung Qu?c. Dêm ?y, Quân không ng? r?ng chuy?n 
di c?a mình kéo dài nh?ng 10 nam.

Noi h? d?n là nhà ông Vuong Ph?, ? xã V?y Mi?n, Kiên Trì, Qu?ng Dông, Trung 
Qu?c. D?n noi, ông Vuong Ph? và bà Liên bàn tán gì dó kín dáo l?m. Quân và hai
cô gái tr? du?c an u?ng, ngh? ngoi ba ngày. D?n ngày th? tu, bà Liên m?i b?o 
v?i Quân: L? phí m?t ngu?i sang dây là 3 ngàn Trung Hoa. Quân không bán du?c
thì ? l?i nhà bà làm công, khi nào tr? xong thì di tìm m?. Bà Liên nói Quân c? 
lo làm tr? n?, vi?c tìm m? c?u bà ?y s? h?i giúp.

Th? là Quân b? dua vào r?ng làm vu?n, d?p dá, xây nhà, công vi?c c?a m?t nô l? 
th?t s?. Ba nam tr?i d?ng d?ng nhu th?, Quân b? v?t ki?t s?c, không du?c
ra kh?i r?ng, hoàn toàn b? cách ly v?i th? gi?i bên ngoài, không gi?y t? tu? 
thân, b?t d?ng ngôn ng?, van hoá.

M?t l?n Quân ?m, khi t?nh d?y, c?u th?y m? dang cham sóc cho mình. Ngu?i dàn bà 
khóc ng?t ngh?o: "Tr?i oi! Sao con d?i th?, ai b?o sang dây, m? dang tìm
cách v? v?i các con mà.".

Mãi sau này Quân m?i bi?t, bà Liên dã bi?t m? c?u t? ba nam tru?c nhung vì mu?n 
gi? chân Quân l?i làm công tr? n? nên không nói. Quân không th? ng? du?c
là 2 m? con c?u ch? cách nhau vài qu? d?i, vài km, mà hon ba nam tr?i không g?p 
du?c. Ch? khi th?y Quân dã ki?t s?c, bà Liên m?i giao c?u cho m?.

Quân du?c m? chu?c ra, v? nhà b? du?ng, cung ? Kiên Trì. Ông b? du?ng b?t Quân 
gia nh?p bang nhóm b?n buôn ngu?i. T?i dây Quân m?i ch?ng ki?n h?t du?c t?i
ác c?a t?p doàn ph?m t?i này. L?i Cào là d?i ca m?t dám dàn em có t?i vài tram 
tên, d?a bàn làm an c?a chúng r?ng kh?p vùng Dông Nam Á. Chúng ch? y?u xua
quân di Lào, Campuchia, Vi?t Nam. ki?m gái v? bán sang Ma Cao, H?ng Kông. và 
buôn ma tuý xuyên l?c d?a.

M? Quân cung dành ch?u bó tay khi con trai mình b? ngu?i ch?ng dem "g?i" vào 
tay chính b?n ngu?i dã bán bà. Quân du?c nh?n 300NDT/tháng. S? ti?n này Quân
tích góp d? mong có ngày dua du?c m? h?i huong.

Anh hùng c?u m? nhân

M?t bu?i sáng mùa hè Trung Qu?c oi n?ng n?ng, khi m?i ngu?i dang an com thì 
nghe ti?ng khóc và la l?i. M? Quân ch?y vào báo có m?t cô gái tr? ngu?i Vi?t,
khá xinh x?n, b? bán cho m?t ông lão 80, gi? dang dòi t? t?.

Cô gái ?y tên Tuy?n, xinh nh?t nhóm nhung l?i b? m?t ông già trên 80 tu?i l?m 
ti?n b? ra mua. Cô khóc lóc van xin mãi không du?c li?n lao d?u vào g?c cây
d?nh t? t?. B?n buôn ngu?i túm cô l?i d? "d?u giá". D? c?u cô gái, Quân cung 
tham gia tr? giá. C?u mua Tuy?n v?i giá 2.800NDT.

Nguy?n Th? Tuy?n sinh nam 1973, trong m?t gia dình nghèo ? xã D?ng L?c, huy?n 
Yên Th?, B?c Giang. H?c h?t c?p 2, cô ph?i ngh? h?c ph? giúp gia dình ki?m
ti?n tr? n?. R?i cô b? m?t ngu?i Nguy?n Th? Hà l?a bán sang Trung Qu?c. Cô l?t 
vào tay b?n buôn ngu?i t? dó.

S?ng v?i nhau m?t th?i gian, Quân và Tuy?n c?m m?n nhau th?t lòng. M?t nam sau, 
h? sinh m?t bé gái, d?t tên là Cao Th? Dung. T? ngày có bé Dung, ngày v?
Vi?t Nam càng du?c nung n?u.

Ch?y tr?n

Vào d?p cu?i nam 2005, ba m? con Quân xin di ch? huy?n s?m d? cho v? ch?ng Quân 
ra ? riêng. Nhân dó, 3 m? con lén lút b?t xe d?n g?n c?a kh?u Tân Thanh,
L?ng Son. Khi v? d?n Vi?t Nam, ngu?i dàn bà - m? Quân - d?ng s?ng l?i, nu?c m?t 
giàn gi?a. Bà nói v? ch?ng Quân c? quay v?, bà ph?i sang lo cho bé Dung.

Bà m? xô hai d?a con sang ph?n d?t Vi?t b?ng hoi s?c cu?i cùng. V? ch?ng Quân 
v? quê báo v?i công an và chính quy?n d?a phuong, mong m? và con gái s?m du?c
c?u v?. Quân cho bi?t, tru?c khi ch? công an ra tay, chính anh s? sang c?u m? 
và con gái.

Theo Thành Van

Báo Công Lu?n

NguyenAnhHung
nguyenhunganhvp@xxxxxxxxx
Skype : NguyenAnhHung1979

Other related posts:

  • » [SMCC] moi tinh trong o buon nguoi