may tinh su luot

Maùy tính söû löôïc 

Thomas Watson, cöïu chuû tòch cuûa IBM, vaøo naêm 1943 töøng noùi "Toâi nghó 
treân theá giôùi seõ chæ toàn taïi moät thò tröôøng cho 5 chieác maùy tính". 
Coøn A. G. Bell cuõng tin raèng phaùt minh ñieän thoaïi cuûa oâng chæ ñöôïc 
duøng cho ngöôøi khieám thính. Caû hai oâng ñeàu ñaõ nhaàm khi maø ngaøy nay, 
caùc saûn phaåm cuûa hoï ñaõ vaø ñang laøm theá giôùi ngaøy caøng trôû neân 
nhoû beù. Baøi vieát naøy nhaèm toùm löôïc vaøi neùt lòch söû cuûa maùy tính, truyeàn 
thoâng vaø maïng thoâng tin.

Truyeàn thoâng goàm vieäc ñöa thoâng ñieäp töø chuû theå vaø vieäc nhaän vaø 
hieåu thoâng ñieäp cuûa caùc ñoái töôïng nhaän thoâng ñieäp. Ñaây laø ñaëc tính 
cuûa baát cöù xaõ hoäi naøo, töø loaøi kieán tyù hon cho tôùi loaøi ngöôøi 
thoâng minh. Ngöôøi tieàn söû giao tieáp thoâng qua vieäc ngoân ngöõ ra daáu 
maø hieän nay vaãn coøn toàn taïi nhö caùi gaät ñaàu, baét tay... vaø caùc hình 
veõ. Cuøng vôùi vieäc hình thaønh xaõ hoäi laø söï phaùt sinh nhu caàu truyeàn 
thoâng töø xa. Con ngöôøi söû duïng tín hieäu löûa khoùi vaø thaäm chí nhòp 
troáng ñeå baùo hieäu töø xa. Vieäc truyeàn thoâng döïa treân giao tieáp maët 
ñoái maët hay truyeàn mieäng töø ngöôøi thöù ba. Caùc hình veõ daàn ñöôïc thay 
theá baèng chöõ vieát vaø thö tín baét ñaàu ñöôïc söû duïng. Beân caïnh ñoù, 
nhu caàu tính toaùn cuõng hình thaønh cuøng vôùi lòch söû thöông maïi. Khoaûng 
5 ngaøn naêm tröôùc ôû Tieåu AÙ, baøn tính ñaõ ñöôïc caùc thöông gia söû duïng. 
Tôùi naêm 1642, Blaise Pascal (1623-1662), khi ñoù môùi 18 tuoåi, ñaõ cheá taïo 
ra baøn tính Pascaline vôùi 8 chöõ soá cho boá.

Coâng ngheä ñaõ ñem laïi moät böôùc ngoaët lôùn cho truyeàn thoâng thoâng tin 
keå töø sau cuoäc Caùch maïng coâng nghieäp laàn thöù nhaát (1712 - 1830) vôùi 
phaùt minh cuûa maùy deät vaø maùy hôi nöôùc. Thö tín vaø haøng hoaù baét ñaàu 
ñöôïc vaän chuyeån baèng taøu hoûa vaø taøu bieån chaïy hôi nöôùc. Chuyeån 
bieán kinh teá vaøo theá kyû 18 ñaõ laøm thay ñoåi caûnh quan nöôùc Myõ. Ñöôøng 
xaù vaø ñöôøng xe löûa ñöôïc xaây döïng khaép nôi. Tuy toác ñoä truyeàn thoâng 
tin ñaõ ñöôïc caûi thieän nhöng baùo chí luoân ôû trong tình traïng thoâng tin 
quùa ñaùt. Khi ngöôøi Myõ du nhaäp veà phía taây, nhu caàu veà truyeàn thoâng 
lieân luïc ñòa taêng ñaùng keå. Thö tín luùc ñoù laø moät heä thoáng khoâng 
ñaùng tin caäy. Moät ngöôøi ôû New England muoán göûi thö cho ngöôøi thaân ôû 
Anh (England) phaûi göûi baèng ñöôøng bieån vôùi giaù caét coå. Heä thoáng thö 
tín trong ñaát lieàn coøn ñöôïc noái baèng caùc traïm ngöïa. Moät böùc thö töø 
New York tôùi San Francisco phaûi maát 8 ngaøy treân löng ngöïa qua St. Joseph, 
Missouri, roài Sacramento, California, sau ñoù leân taøu 4 thaùng qua muõi Haûo 
Voïng (Cape Horn) tôùi San Francisco. Coâng vieäc kinh doanh vì theá khoù maø 
döïa vaøo thö tín. Toác ñoä cuûa truyeàn thoâng khi ñoù neáu nhanh hôn ñaõ coù 
theå ngaên chaën ñöôïc cuoäc chieán Anh - Myõ naêm 1812 khoâng noå ra. Khi ñoù, 
nöôùc Anh göûi ñôùcmotjcon taøu mang thoâng ñieäp "Nöôùc Anh seõ khoâng can 
thieäp tôùi heä thoáng haøng haûi cuûa Myõ" tröôùc khi Myõ tuyeân chieán 2 
ngaøy. Tuy nhieân khi con taøu caäp beán nöôùc Myõ thì chieán tranh ñaõ noå ra 
töø laâu.

Ñieän tín

Cuøng vôùi cuoäc Caùch maïng coâng nghieäp laàn thöù hai (veà ñieän vaø hoùa 
chaát), phaùt minh maùy ñieän tín cuûa Samuel F. B. Morse ra ñôøi. Chaéc ai 
cuõng phaûi boài hoài khi ñoïc nhöõng doøng ñaàu tieân maø Morse truyeàn qua 
heä thoáng cuûa mình: "Maåu tin naøy ñöôïc vieát bôûi toâi töø Washington taïi 
Traïm cuoái Baltimore luùc 8h45' thöù 6 ngaøy 24 naêm 1844, laø maåu tin ñaàu 
tieân ñöôïc truyeàn ñi töø Washington tôùi Baltimore baèng ñieän tín...". ñoaïn 
tin ñöôïc göûi baèng caùch goõ moät loaïi maõ cho töøng chöõ caùi. Maùy ñieän 
tín chuyeån caùc maõ chaám vaø gaïch naøy thaønh caùc xung ñieän töông öùng vaø 
truyeàn qua daây ñieän tín. Boä maõ Morse daàn trôû neân hoaøn chænh vaø laø cô 
sôû cho boä maõ ASCII sau naøy (American Standard Code for Information 
Interchange). Caùc ñöôøng caùp xuyeân luïc ñòa vaø xuyeân bieån sau ñoù ñöôïc 
xaây döïng taïo ñieàu kieän cho truyeàn thoâng quoác teá. Taäp ñoaøn vieãn 
thoâng ñaàu tieân ra ñôøi khi aáy laø Western Union cuûa Myõ thaâu toùm 12 
coâng ty, trong ñoù coù coâng ty ñieän tín Western Union. Naêm 1873, Western 
Union trôû thaønh coå ñoâng chính trong coâng ty ñieän tín International Ocean, 
ñaët moät chaân vaøo thò tröôøng ñieän tín quoác teá. Toác ñoä truyeàn thoâng 
ñaõ trôû neân nhanh vaø reû, taïo coâng aên vieäc laøm, nhaát laø cho phuï nöõ. 
Thöông maïi giaûm ñöôïc ñoä treã giao dòch, baùo chí thu ñöôïc thoâng tin noùng 
hoåi. Tuy nhieân, boä maõ Morse quoác teá vaø boä maõ Morse cuûa Myõ vaãn chöa 
thoáng nhaát. Vieäc truyeàn tin ñoøi hoûi kyõ thuaät chuyeân bieät vaø chæ tôùi 
ñöôïc nôi naøo coù caùp.

Ñieän thoaïi

Naêm 1875, chieác ñieän thoaïi ñaàu tieân ra ñôøi nhôø phaùt minh cuûa 
Alexander Graham Bell. OÂng khaùm phaù ra, khi thí nghieäm moät maïch vôùi moät 
maùy thu vaø hai maùy phaùt, raèng maùy thu coù theå phaùt ra aâm thanh khi 
ñieän ñöôïc truyeàn qua noù vaø ngöôïc laïi, noù coù theå taïo ra ñieän khi coù 
aâm thanh laøm chuyeån ñoäng loõi nam chaâm trong cuoän daây ñieän. Moät ñieàu 
lyù thuù nöõa laø ñieän bieán thieân theo aâm thanh. Cho ñeán naêm 1884, ngöôøi 
ta ñaõ coù theå goïi ñöôøng daøi töø Boston tôùi New York City. Tuy nhieân, coù 
leõ Bell khoâng theå hình dung ñöôïc laø ngaøy nay thaäm chí caû phim aûnh 
cuõng coù theå truyeàn qua ñöôøng ñieän thoaïi. Phaùt minh cuûa boä chuyeån 
maïch (switchboard) vaø boä khuyeách ñaïi (amplifier) ñaõ ñöa ñieän thoaïi ñeán 
töøng gia ñình. Khoâng gioáng nhö ñieän tín, ngöôøi duøng ñieän thoaïi khoâng 
caàn phaûi bieát ñeán boä maõ Morse vaø cuõng chaúng phaûi ñi ñaâu xa ñeå göûi 
ñieän nöõa. Thoâng tin coù theå ñöôïc truyeàn ñi töùc thì vaø coâng vieäc kinh 
doanh cuõng phaùt ñaït nhôø ñieän thoaïi. Ngöôøi baùn coù theå giao dòch tröïc 
tieáp vôùi töøng khaùch haøng. AT&T, taäp ñoaøn ñieän tín ñieän thoaïi lôùn 
nhaát baáy giôø cuûa Myõ cuøng vôùi caùc coâng ty cuøng ngaønh ñaõ taïo theâm 
bieát bao giaù trò vaø coâng aên vieäc laøm. Khaùi nieäm "thôøi gian thöïc" 
(real-time) baét ñaàu hình thaønh.

Naêm 1889, nhaø phaùt minh ngöôøi Myõ Herman Hollerith (1860-1929) ñaõ tìm 
caùch töï ñoäng hoaù vieäc tính keát quaû ñieàu tra daân soá cuûa Myõ. Coâng 
vieäc naøy tröôùc ñoù phaûi maát tôùi 10 naêm tính toaùn cho moãi laàn ñieàu 
tra. Hollerith söû duïng caùc theû ñuïc loã ñeå ghi thoâng tin qua moät coã 
maùy chaïy baèng ñieän goïi laø "Punch Card Tabulating Machine". Moãi theû nhö 
vaäy coù theå chöùa 80 bieán soá vaø thay vì 10 naêm, coâng vieäc tính toaùn 
thu laïi chæ coøn 6 tuaàn. Hôn theá nöõa, caùc thoâng tin chöùa trong theû 
giaûm thieåu ñöôïc caùc sai soùt. Hollerith sau ñoù thaønh laäp coâng ty 
Tabulating Machine Company (TMC) vaøo naêm 1896, ñöa phaùt minh cuûa mình vaøo 
theá giôùi kinh doanh. TMC ñoåi teân thaønh International Business Machines 
(IBM) vaøo naêm 1924 sau moät loaït cuoäc saùt nhaäp. Töø ñoù, chính phuû Myõ 
vaø giôùi kinh doanh ñeàu söû duïng caùc theû ñuïc loã ñeå löu tröõ döõ lieäu. 
Naêm 1944, IBM giôùi thieäu maùy tính töï ñoäng côõ lôùn ñaàu tieân ASCC 
(Automatic Sequence Controlled Calculator), coøn goi laø Mark I, cho tröôøng 
Ñaïi hoïc Harvard, coù khaû naêng töï ñoäng tính caùc pheùp toaùn daøi. 


Theá heä maùy tính ñaàu tieân

Naêm 1945, maùy tính ñaàu tieân ñöôïc thieát keá bôûi John von Neumann 
(1903-1957) vôùi teân goïi Electronic Discrete Variable Automatic Computer 
(EDVAC) vôùi moät boä nhôù cho caû chöông trình löu tröõ vaø döõ lieäu. Yeáu 
toá chính trong caáu truùc maùy cuûa Neumann laø boä xöû lyù trung taâm (CPU) 
cho pheùp moïi chöùc naêng tính toaùn söû duïng moät nguoàn duy nhaát. Naêm 
1951, maùy tính UNIVAC I (Universal Automatic Computer) thieát keá bôûi 
Remington Rand trôû thaønh saû phaåm maùy tính thöông maïi ñaàu tieân söû duïng 
ñaëc tính môùi treân. Cuïc ñieàu tra daân soá Myõ vaø General Electric ñeàu söû 
höõu caùc maùy UNIVAC. Moãi chieác maùy theá heä ñaàu tieân chaïy baèng moät 
chöông trình maõ nhò phaân goïi laø ngoân ngöõ maùy. Ñieàu naøy laøm giaûm toác 
ñoä xöû lyù vaø tính linh hoaït cuûa maùy tính. Döõ lieäu ñöôïc löu tröõ thoâng 
qua vieäc söû duïng caùc oáng chaân khoâng, laøm maùy tính coù kích thöôùc raát 
lôùn.

Theá heä maùy tính thöù hai

Phaùt minh thieát bò baùn daãn naêm 1948 ñaõ thay theá caùc oáng chaân khoâng 
trong ti vi, ñaøi vaø maùy tính. Kich thöôùc cuûa maùy tính nhôø ñoù ñaõ giaûm 
ñi ñaùng keå. Ngoân ngöõ maùy ñöôïc thay theá baèng ngoân ngöõ assembly (taäp 
hôïp), cho pheùp caùc maõ laäp trình ngaén goïn thay theá caùc maõ nhò phaân 
daøi doøng vaø khoù hieåu. Raát nhieàu caùc doøng maùy tính thöông maïi ra ñôøi 
nhö Burroughs, Control Data, Honeywell, IBM, Sperry-Rand... ñöôïc söû duïng 
trong caùc toå chöùc chính phuû, caùc tröôøng ñaïi hoïc cuõng nhö caùc toå 
chöùc kinh doanh. Caùc ngheà nghieäp môùi xuaát hieän nhö laäp trình, phaân 
tích heä thoáng... cuøng vôùi ngaønh coâng nghieäp phaàn meàm.

Theá heä maùy tính thöù ba

Tuy thay theá ñöôïc caùc oáng chaân khoâng, caùc thieát bò baùn daãn coù moät 
nhöôïc ñieåm laø taïo nhieät löôïng lôùn coù theå laøm hoûng caùc boä phaän 
nhaïy caûm beân trong maùy tính. Vieäc söû duïng ñaù thaïch anh (silicon) ñaõ 
khaéc phuïc ñöôïc ñieàu naøy. Naêm 1958, kyõ sö Jack Kilby cuûa Texas 
Instruments ñaõ cheá taïo thaønh coâng maïch tích hôïp (IC). Tieáp ñoù, raát 
nhieàu boä phaän coù theå ñöôïc ñaët trong moät con chip duy nhaát vaø maùy 
tính cöù thu nhoû daàn kích thöôùc. Moät ñieåm noåi baät khaùc cuûa caùc maùy 
tính theá heä thöù 3 laø vieäc ra ñôøi heä ñieàu haønh cho pheùp maùy tính coù 
theå chaïy nhieàu chöông trình cuøng moät luùc thoâng qua moät chöông trình 
trung taâm kieåm soaùt vaø ñieàu phoái boä nhôù.

Khi caùc maùy tính ngaøy caøng phaùt trieån, nhu caàu keát noái caùc maùy laïi 
vôùi nhau ñeå chia seû boä nhôù, phaàn meàm vaø thoâng tin cuõng nhö giao tieáp 
qua laïi daàn ñöôïc hình thaønh. Chieác modem ñaàu tieân ñöôïc baùn vaøo naêm 
1962 laø Bell 103 cuûa AT&T. Ñaây laø moät thieát bò nhaän döõ lieäu soá hoaù 
töø maùy tính, hieäu chænh (modulate) thaønh tín hieäu töông töï (analogue) ñeå 
truyeàn qua ñöôøng ñieän thoaïi. ÔÛ ñaàu beân kia, moät modem khaùc laøm coâng 
vieäc taùi hieäu chænh (demodulate) caùc tín hieäu ñoù thaønh daïng soá maø 
maùy tính nhaän bieát ñöôïc. Teân goïi "MODEM" xuaát phaùt töø 2 chöùc naêng 
chính laø "MOdulate" vaø "DEModulate". Chieác modem ñaàu tieân coù theå truyeàn 
döõ lieäu vôùi toác ñoä 300bps.

Thaùng 8/1962, J.C.R. Licklider cuûa hoïc vieän coâng ngheä Masachusette (MIT), 
tröôûng boä phaän nghieân cöùu maùy tính cuûa Cô quan ARPA (Advanced Research 
Project Agency) cuûa Myõ, ñaõ ñöa ra khaùi nieäm maïng "Galactic Network" mieâu 
taû moät xaõ hoäi töông taùc thoâng qua maïng maùy tính. OÂng phaùc hoïa hình 
aûnh moät heä thoáng maùy tính toaøn caàu qua ñoù baát cöù ai cuõng coù theå 
truy caäp döõ lieäu vaø taûi veà caùc phaàn meàm. Tôùi naêm 1965, hai nhaø 
nghieân cöùu Lawrence G. Roberts vaø Thomas Merrill cuûa MIT ñaõ thöû keát noái 
maùy tính TX-2 töø Massachusette tôùi maùy tính Q-32 ôû California baèng ñöôøng 
ñieän thoaïi quay soá toác ñoä chaäm. Coù theå coi ñaây laø maïng maùy tính 
ñaàu tieân vôùi khaû naêng chaïy chöông trình vaø truy caäp döõ lieäu töø maùy 
traïm. Maïng maùy tính cho pheùp caùc maùy caù theå taïo thaønh moät toå hôïp 
ñieän töû. Moät soá khaùi nieäm môùi ñöôïc hình thaønh: maïng LAN (Local Area 
Network), maïng noäi boä, keát noái caùc maùy tính trong moät phaïm vi giôùi 
haïn nhö trong moät toaø nhaø; maïng WAN (Wide Area Network), maïng môû roäng, 
keát noái caùc maùy tính ra ngoaøi phaïm vi giôùi haïn vaø coù theå keát noái 
caùc maïng LAN vôùi nhau... Cuõng trong naêm naøy, IBM phaùt trieån heä thoáng 
ñaët veù SABRE (Semi-Automatic Business-Related Environment) cho American 
Airlines. Heä thoáng naøy noái caùc maùy tính truyeàn döõ lieäu veà soá gheá 
vaø tö lieäu khaùch haøng treân hôn 50 thaønh phoá.

Naêm 1964, IBM ñöa ra maùy System/360, maùy tính ñaàu tieân söû duïng ñöôïc 
phaàn meàm trao ñoåi vaø caùc thieát bò ngoaïi vi. System/360 coù toác ñoä 
vöôït troäi nhôø coâng ngheä Solid Logic söû duïng goám cho maïch ñieän, tin 
caäy hôn chaát baùn daãn tröôùc ñoù. 

Cuoái naêm 1966, Robert cuøng ARPA ñaõ phaùt trieån khaùi nieäm maïng maùy tính 
öùng duïng phöông phaùp chuyeån maïch goùi vaø thieát laäp döï aùn maïng 
ARPANET. Luùc naøy, IBM vöøa trình laøng heä kieåm soaùt thoâng tin khaùch 
haøng CICS (Customer Information Control System), cuøng phaùt trieån vôùi 
Michigan Bell. Ñaây laø heä thoáng theo doõi giao dòch tröïc tuyeán, thöïc 
hieän ñöôïc nhieàu truy vaán tôùi cuøng moät teäp döõ lieäu vôùi toác ñoä cao.

Naêm 1968, ARPA trao hôïp ñoàng ARPANET cho BBN Technology. Heä thoáng maïng 
ñöôïc xaây döïng naêm 1969, noái 4 ñaàu muùt: Ñaïi hoïc California taïi Los 
Angeles, SRI taïi Stanford, Ñaïi hoïc California taïi Santa Barbara, Ñaïi hoïc 
Utah. Maïng keát noái vôùi toäc ñoä 50 Kbps söû duïng giao thöùc maïng NCP 
truyeàn döõ lieäu cho pheùp giao tieáp giöõa caùc maùy chuû (host) treân cuøng 
moät maïng. Cuõng trong naêm 1968, theá heä maùy IBM System/360 Model 85 xuaát 
hieän vôùi boä nhôù ñeäm (buffer memory), taêng toác ñoä truy xuaát thoâng tin 
hôn 12 laàn boä nhôù chính (main-core memory).


Chöông trình e-mail ñaàu tieân ñöôïc Ray Tomlinson cuûa BBN vieát vaøo naêm 
1972 cho pheùp ngöôøi söû duïng goõ ñòa chæ maùy tính ñích vaø göûi thoâng 
ñieäp (gioáng nhö giaác mô cuûa Samuel F. B. Morse) thoâng qua caùc maùy traïm 
noái maïng. Coù theå coi Internet laø thaønh quaû cuûa vieäc ñaàu tö nghieân 
cöùu vaø phaùt trieån haï taàng thoâng tin. Cuøng vôùi coâng ngheä chuyeån 
maïch goùi, chính phuû, caùc ngaønh vaø hoïc vieän ñaõ trôû thaønh ñoái taùc 
phaùt trieån vaø khai thaùc maïng maùy tính toaøn caàu.

Theá heä maùy tính thöù tö

Naêm 1970, IBM System/370 ra ñôøi vôùi coâng ngheä boä nhôù aûo (virtual 
memory), kyõ thuaät söû duïng moät phaàn ñóa cöùng cung caáp boä nhôù caàn 
thieát cho phaàn meàm. Luùc naøy, IBM cuõng giôùi thieäu khaùi nieäm veà cô sôû 
döõ lieäu cho pheùp thoâng tin löu tröõ trong maùy tính ñöôïc saép xeáp thaønh 
caùc baûng giaûn ñôn ñeå ngöôøi söû duïng coù theå quaûn lyù vaø truy caäp maø 
khoâng caàn bieát veà kyõ thuaät.

Con chip Intel 4004 naêm 1971 ñaõ ñaùnh daáu moät böôùc tieán thaàn kyø trong 
coâng ngheä maïch tích hôïp khi taát caû caùc thaønh phaàn cuûa maùy tính (boä 
xöû lyù trung taâm, boä nhôù, boä kieåm soaùt input, output) ñeàu ñöôïc tích 
hôïp vaøo moät chip nhoû beù. Boä vi xöû lyù ñaõ coù theå ñöôïc saûn xuaát 
haøng loaït cho caû caùc öùng duïng trong loø vi soùng, ti vi, oâ toâ... Ñóa 
meàm, ra ñôøi vaøo thôøi gian naøy, trôû thaønh tieâu chuaån ñeå löu tröõ döõ 
lieäu caù nhaân. Naêm 1972, chip Intel 8008 ra ñôøi vôùi toác ñoä gaáp ñoâi ñaõ 
khieán Bill Gates khi aáy môùi 16 tuoåi, cuøng Paul Allens thaønh laäp coâng ty 
Traf-O-Data baùn maùy tính söû duïng trìh öùng duïng cho con chip naøy.

Naêm 1973, giao thöùc maïng TCP/IP ñöôïc DARPA phaùt trieån cho pheùp maùy tính 
cuûa caùc maïng khaùc bieät coù theå keát noái vaø giao tieáp ñöôïc vôùi nhau. 
Ñaây laø naêm maø IBM thieát keá thaønh coâng heä thoáng thanh toaùn vaø kieåm 
keâ sieâu thò (supermarket checkout station) söû duïng laêng kính, thaáu kính 
vaø tia laser ñeå ñoïc maõ saûn phaåm. Ñoàng thôøi, khaùch haøng cuûa caùc 
ngaân haøng ruùt tieàn, chuyeån tieàn vaø thöïc hieän caùc nghieäp vuï ngaân 
haøng khaùc thoâng qua thieát bò giao dòch IBM 3614, hình aûnh cuûa caùc maùy 
ruùt tieàn töï ñoäng ATM ngaøy nay (Automatic Teller Machines).

Hai naêm sau, naêm 1975, con chip 8800 ra ñôøi vôùi söùc maïnh gaáp 10 laàn 
chip 8008 maø Traf-O-Data ñaõ duøng, ñöôïc gaén treân maùy Altair do Micro 
Instrumentation Telemetry Systems (MITS) chaøo baùn. Ñaây laø moät maùy ñieän 
toaùn nhoû ñöôïc xem nhö chieác PC thaønh coâng ñaàu tieân treân theá giôùi 
vôùi caáu truùc board môû chöùa caùc slot (khe caém) laøm saün, môû ñöôøng cho 
söï phaùt trieån cuûa maùy tính sau naøy. Cuøng naêm ñoù, IBM tung ra moät 
loaït maùy tính PC IBM 5100, vaø sau ñoù laø 5110, 5120, Data master, 5150 PC 
tuy nhieân giaù baùn coøn khaù cao. Traf-O-Data doàn söùc vieát ngoân ngöõ 
BASIC môùi cho Altair vaø sau ñoù MITS khoâng nhöõng ñaõ mua BASIC (licensing) 
maø coøn caáp nôi laøm vieäc cho Bill Gates vaø Paul Allens. Traf-O-Data ñöôïc 
ñoåi teân thaønh Micro-Soft, roài sau ñoù trôû thaønh "Microsoft" taïi bang New 
Mexico vaøo ngaøy 26/11/1976.

Vaøo cuoái thaäp kyû 70, caùc coâng ty lôùn, keå caû IBM vaø DEC, khoâng tin 
töôûng maáy vaøo töông lai cuûa maùy tính caù nhaân. Tuy nhieân IBM vaãn xuùc 
tieán caùc hoaït ñoäng thaêm doø khaû naêng phaùt trieån cuûa maùy tính caù 
nhaân so vôùi caùc saûn phaåm maùy tính lôùn cuûa hoï. Moät keá hoaïc bí maät 
ñöôïc baøn baïc vôùi Microsoft trong vieäc phaùt trieån caùc phaàn meàm cho 
maùy tính caù nhaân trong tröôøng hôïp caàn xuaát xöôûng töùc thì. Ñuùng luùc 
naøy, Microsoft ñang thöông löôïng mua laïi heä ñieàu haønh Q-DOS cuûa Seattle 
Computer. May cho Microsoft laø IBM luùc ñoù ñaõ giöõ quaù kín keá hoaïch cuûa 
mình neân cuoái cuøng Q-DOS ñaõ loït vaøo tay Microsoft chæ vôùi giaù 50 ngaøn 
usd. Q-DOS sau trôû thaønh MS-DOS, böôùc ngoaët lôùn trong lòch söû cuûa 
Microsoft noùi rieâng vaø cuûa ngaønh coâng nghieäp tin hoïc noùi chung.

Sau khi xaùc ñònh raèng maùy tính khoâng coøn chæ daønh rieâng cho caùc hoaït 
ñoäng kinh doanh lôùn hay caùc hôïp ñoàng vôùi chính phuû maø ñi vaøo ñôøi 
soáng haøng ngaøy. 12/8/1981, IBM giôùi thieäu maùy tính caù nhaân IBM PC söû 
duïng heä ñieàu haønh 16-bit Microsoft MS-DOS v.1.0, cuøng vôùi Microsoft 
BASIC, Microsoft COBOL, Microsoft Pascal, vaø caùc trình öùng duïng khaùc cuûa 
Microsoft. Maùy tính naøy coù 16 kilobyte boä nhôù (môû roäng tôùi 256 
kilobyte), coù ñóa meàm vaø maøn hình maøu. Sang naêm 1982, soá löôïng ngöôøi 
söû duïng maùy tính caù nhaân ñaõ taêng töø 2 trieäu leân 5,5 trieäu. Möôøi 
naêm sau ñoù, soá löôïng PC vöôït ngöôõng 65 trieäu maùy. Maùy tính vaãn tieáp 
tuïc thu nhoû kích thöôùc vaø taêng toác ñoä, töø maùy ñeå baøn (desktop) tôùi 
maùy xaùch tay (laptop) roài maùy boû tuùi (palmtop). Cuøng vôùi söï phaùt 
trieån cuûa maùy Macintosh, Apple ñaõ coäng taùc chaët cheõ vôùi Microsoft ñeå 
phaùt trieån giao dieän ñoà hoaï duøng chuoät. 2/5/1983, Microsoft giôùi thieäu 
Microsoft Mouse.

Maùy tính cuûa nhöõng naêm 80 ñöôïc goïi laø theá heä maùy tính thöù naêm vôùi 
toác ñoä cöïc cao. 20/11/1985, Microsoft ra maét phieân baûn heä ñieàu haønh 
Microsoft Windows ñaàu tieân, moät heä ñieàu haønh môû roäng cuûa MS-DOS söû 
duïng moâi tröôøng ñoà hoaï. Cuõng trong naêm naøy, IBM ñöa ra maïng LAN söû 
duïng caáu truùc token-ring coù theå chia seû maùy tính, maùy in, döï lieäu vaø 
caùc thieät bò khaùc trong cuøng moät toaø nhaø. Caáu truùc token-ring trôû 
thaønh tieâu chuaån cho caùc maïng LAN sau ñoù. Naêm 1988, Microsoft vaø 
Ashton-Tate coâng boá Microsoft SQL Server, phaàn meàm maùy döõ lieäu chuû cho 
maïng LAN döïa treân heä quaûn trò döõ lieäu cuûa Sybase.

6/4/1992, Microsoft chaøo baùn baûn naâng caáp Microsoft Windows 3.1 vôùi hôn 
1.000 ñieåm ñöôïc caûi tieán. Windows 3.1 ñaõ thaønh coâng treân möùc mong ñôïi 
vôùi hôn 1 trieäu ñôn ñaët haøng tröôùc treân khaép theá giôùi. 23/6/1992, Bill 
Gates ñöôïc ñích thaân toång thoáng Bush trao taëng huaân chöông quoác gia veà 
Thaønh töïu khoa hoïc coâng ngheä. Trong naêm naøy, IBM chaøo baùn maùy xaùch 
tay ThinkPad vôùi con chuoät ñöôïc gaén giöõa baøn phím coù caùi teân môùi 
TrackPoint. 24/5/1993, Windows NT ra ñôøi. Ngaøy 8/9/1994, Microsoft coâng boá 
teân goïi Windows 95 cho phieân baûn Windows saép tôùi, bí danh laø "Chicago", 
vôùi chuû yù laø seõ chaøo baùn phieân baûn vaøo naêm 1995 vaø böôùc ñoät phaù 
keát thuùc doøng phieân baûn 3.x, thay xöû lyù 16-bit baèng 32-bit.

Trong thôøi gian naøy, Microsoft chæ quan taâm tôùi caùc dòch vuï sieâu thoâng 
tin cuûa Prodigy, Compuserve vaø American Online. Sau khi khoâng thaønh coâng 
trong vieäc thöông löôïng mua laïi coâng ty nhoû nhaát trong 3 coâng ty laø 
American Online, Bill môùi quyeát ñònh phaùt trieån dòch vuï tröïc tuyeán ñoäc 
quyeàn, bí danh laø Marvel, tích hôïp vaøo Windows 95. Cho ñeán thaùng 10/1994, 
khi soá löôïng internet users taêng leân 10% moãi thaùng thì Mosaic Navigator 
cuûa Netscape ñöôïc chaøo baùn, haøng ngaøn users ñaõ download phaàn meàm naøy 
töø treân maïng xuoáng ñeå söû duïng. Luùc naøy, Microsoft môùi huy ñoäng nhaân 
löïc phaùt trieån moät trình duyeät rieâng cho Windows 95 saép ra ñôøi. 
Microsoft tieán haønh ñaøm phaùn vôùi 2 coâng ty Booklink Technologies ñang 
phaùt trieån trình duyeät rieâng vaø Spyglass vôùi quyeàn söû duïng phieân baûn 
Mosaic ñaàu tieân. Ñeán cuoái thang 12/1994, Booklink Technologies ñaõ baùn 
coâng trình cuûa mình cho American Online, Microsoft buoäc phaûi kyù hôïp ñoàng 
Spyglass ñeå ñaûm baûo thôøi gian tung Windows 95 ra thò tröôøng. 8/24/1995, 
Microsoft Windows 95, sau hai laàn trì hoaõn, ñaõ chính thöùc ra maét. Luùc 
naøy, giaù trò 5% coå phaàn cuûa Microsoft ñaõ leân tôùi 2,7 tyû usd. 
20/11/1995, MSN, "The Microsoft Network online service", ñaõ coù hôn 525,000 
thaønh vieân chæ trong voøng 3 thaùng, trôû thaønh nhaø cung caáp dòch vuï 
internet tröïc tuyeán lôùn nhaát theá giôùi.

Coù maët ôû taát caû caùc nöôùc, Internet ngaøy nay cung caáp moät heä thoáng 
dòch vuï bao goàm thö ñieän töû (e-mail), truyeàn döõ lieäu (söû duïng giao 
thöùc ftp), truy caäp töø xa Telnet, baûng tin (bulletin boards), nhoùm tin 
töùc (newsgroups) vaø ñaëc bieät laø coâng ngheä World Wide Web (www). Töø naêm 
1994 tôùi 1999, soá ngöôøi duøng internet ñaõ taêng töø 3 trieäu leân tôùi 200 
trieäu. Söï taêng toác cuûa Internet vaø maïng maùy tính ñaõ taïo ra moät söï 
dòch chuyeån trong coâng ngheä thoâng tin. Khaùch haøng taäp trung vaøo caùc 
giaûi phaùp kinh doanh toång hôïp (integrated business solutions), moät söï 
keát noái giöõa giaûi phaùp, dòch vuï, saûn phaåm vaø coâng ngheä. Cuoäc caùch 
maïng veà thöông maïi ñieän töû (e-commerce) xuaát hieän laøm thay ñoåi boä 
maët kinh teá xaõ hoäi cuûa theá giôùi. Naêm 1996, IBM ñöa ra heä maùy tính chæ 
duøng maïng (network computer) IBM Network Station, söû duïng caùc öùng duïng 
chung qua maïng, giaûm thieåu ñöôïc caùc chi phí cuûa moät maùy tính thöôøng. 
IBM Network Station cho pheùp khaùch haøng tieát kieäm ñaùng keå khi öùng duïng 
heä thoáng maïng vaøo kinh doanh (net-based business). IBM cuõng ñöa ra heä 
quaûn trò döõ lieäu maïng DB2 Universal Database, coù khaû naêng truy vaán döï 
lieäu kieåu kyù töï cuõng nhö kieåu vaên baûn, hình aûnh, aâm thanh, phim vaø 
caùc ñoái töôïng phöùc taïp khaùc. Coù ñeán 70% thoâng tin treân theá giôùi 
ñöôïc löu tröõ baèng heä quaûn trò döõ lieäu naøy. Naêm 2000, Microsoft tung ra 
neàn Microsoft.NET cho caùc phaàm meàm vaø dòch vuï cuûa mình. Ñaây laø moät 
boä phaàn meàm coâng ngheä keát noái thoâng tin, ngöôøi duøng, caùc heä thoáng 
vaø thieát bò. Microsoft.NET döïa treân caùc dòch vuï Web - caùc khoái öùng 
duïng nhoû coù khaû naêng keát noái vôùi nhau vaø vôùi caùc öùng duïng lôùn 
khaùc treân internet. Caùc thaønh phaàn trong Microsoft.NET bao goàm: öùng 
duïng khaùch haøng thoâng minh "Smart Clients", dòch vuï web "Web Services", 
maùy chuû "Servers", coâng cuï phaùt trieån "Developer Tools".

Forum: http://www.gevf.org/forum/index.php?showforum=200

Trònh Minh Giang | vietmanagement.com
GEVF 2001 - 2004 

© Tous droits de reproduction et de diffusion reùserveùs 

Accueil Forum Contact UEVF 


Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » may tinh su luot