[SMCC] may hat dia nhua, thu choi uca nguoi hoai co

   GI?I TRÍ 
   Máy hát dia nh?a: Thú choi c?a ngu?i hoài c? 
   Th? nam, 05/06/2008, 15:06 (GMT+7) 
   Không c?n h?i choi dia nh?a có t?n kém và công phu không, b?i máy hát 
phono (tên nguyên g?c ti?ng Anh) dã t? sàng l?c d?i tu?ng. Nh?ng ngu?i choi dia 
nh?a hi?n nay t?i TPHCM không nhi?u, tu?i d?i c?a h? không du?i 40. Và v?n 
li?ng ch?t chiu cho máy hát, kim và dia. c?a m?t s? ngu?i thích suu t?m dia 
nh?a dã lên d?n ti?n t?. 

   T? "nghi?n" dia nh?a

       
      Dàn máy phono và m?t s? dia nh?c xua. ?nh: PHAN HOÀNG THÁI 
   Xin du?c m? d?u b?ng câu chuy?n v?i anh Ti?n "phono", ngu?i am hi?u máy 
hát cu và s?n sàng b? hàng gi? d? nói v? món "d? choi" này. Nhà Ti?n ? qu?n 
Bình Th?nh, anh thu?ng di mua dia nh?c ? g?n r?p Nam Quang du?ng Võ Van T?n và 
ri?t thành thói quen. Ti?n thích nh?t là suu t?m món d? c?: mâm phono. 

   Cách dây 20 nam, anh thu?ng la cà ? nh?ng khu v?c "dia nh?a ve chai" trên 
du?ng Lê Van S?, Nguy?n Chí Thanh lùng s?c, mua v?i giá bèo m?y ch?c dia nh?c 
M? v? d? l?a l?i nh?ng cái t?t nh?t r?i c?t d? dành. Anh cung không nghi r?ng 
có ngày mình du?c nghe l?i nh?ng âm thanh c? di?n dó. D?n nay, Ti?n v?n dam mê 
v?i thú vui suu t?m này dù bi?t r?ng r?t t?n kém. 

   Th? làm m?t phép tính, giá dia nh?a trung bình du?c sang tay nhau ngót 
nghét 100.000d/dia, v?i nh?ng dia còn c?ng, m?i thì giá còn cao hon. S? di 
nhi?u ngu?i có cái thú vui v?i dia nh?a, máy hát xua ch? vì c?m th?y l?c hút t? 
k? thu?t th? công: các thao tác trên máy d?u ph?i dùng tay, m? c?n b?ng tay, 
l?p kim b?ng tay, ch?n track cung b?ng tay và khi không nghe n?a cung ph?i t? 
tay l?y nó ra. Gi?i trí v?i máy hát dia nh?a giúp tâm h?n nh?ng ngu?i hoài c? 
thanh th?n và yêu d?i hon. 

   M?t tay chu?ng lo?i d? c? này n?a là Hùng "loa". Tru?c, Hùng mê suu t?m 
loa, sau này, trong lúc lang thang ki?m loa anh th?y các máy hát, mâm phono, 
máy ma-nhê cu quá thú v? nên d?i hu?ng suu t?m. Hùng cho bi?t, anh dã t?ng 
"san" mâm phono t? nh?ng nam 1980 khi nh?ng chi?c mâm Nh?t bày bán d?t cu?i 
cùng t?i thành ph?. 

   Dam mê v?t lý v?i s?c h?p d?n t? dàn máy phono, anh mua l?i nh?ng chi?c 
máy cu, máy hu c?a nhi?u hãng v?i d? nhãn hi?u. Lúc này, có ba m?t hàng máy hát 
cu c?a Nh?t, M? và Liên Xô. Hi?n, Hùng có phòng trung bày nh?ng món "d? choi" 
c?a mình ? du?ng L?c Long Quân v?i hon 100 mâm phono dã du?c tu s?a và m?t c?a 
hàng mua bán, tân trang máy ma-nhê t?i ch? Nh?t T?o. 

   Nhi?u tay choi dia nh?a ti?t l?, h? choi dia nh?a ch? vì có du?c c?m giác 
c?m và nghe nó. Th?m chí d? b?o v? dia, b?n có th? dùng nu?c d? r?a, di?u không 
th? áp d?ng cho dia CD hay DVD. 

   Kim dia nh?a là báu v?t 

   K? m?t chút v? cái g?i là công phu c?a trò choi mâm c?, nh?t là ph?i suu 
t?m t?ng linh ki?n vì m?i lo?i mua m?t noi. 20 nam tru?c ? TPHCM, nh?ng món 
hàng này t?p trung nhi?u ? khu v?c qu?n 1. Ngu?n dia khá da d?ng. Da s? và ph? 
bi?n nh?t là lo?i dia 33 vòng c?i luong, nh?c tr? Sài Gòn và dia jazz th?p niên 
30, 40, 50 c?a th? k? tru?c. 

   Hi?n nay, chuy?n choi kim dia nh?a khá gian nan. Không may n?u mâm máy 
hát có kim dính c?n thì g?n nhu "vô phuong c?u ch?a", l? tay d? dia vào thì coi 
nhu dia b?. cày nát. N?u s? h?u mâm có c?n kim r?i, khi kim hu, ngu?i choi dia 
nh?c ph?i c?t công lùng ki?m ? ch? Nh?t T?o ho?c tìm ? khu chuyên bán d? cu 
cu?i du?ng Lý Nam D? thì may ra m?i có và giá cung khá cao. Có khi b? ra c? 
300.000d d? mua m?t cây kim cu nhung dem v? chua ch?c dã dùng du?c, b?i kích c? 
d?u n?i không gi?ng nhau, xui n?a g?p ph?i kim mòn nhi?u thì... bó tay! B?i kim 
quy?t d?nh cho mâm phono. 

   Nhãn hàng ph? bi?n hi?n nay v?n là kim Shure v?i h?t d?c kim cuong, giá 
m?m cung 500.000d/cái. N?u mu?n hàng x?n có th? tìm d?n ti?m H. trên du?ng 
Hu?nh Thúc Kháng d? s? h?u nh?ng cây kim ch?t lu?ng v?i giá trung bình 200 USD.

   D?n cà phê dia nh?a

   T? 10 nam tru?c, quán cà phê Era trên du?ng Tr?n Qu?c Th?o chuyên m? dia 
nh?a ph?c v? khách, dòng nh?c country và nh?c pop duong th?i là s? tru?ng ? 
dây. Ngày nay, r?t hi?m th?y mâm phono trong quán cà phê. Nh?ng ngu?i mê m?t 
hàng d? c? này ch? có th? tìm d?n vài quán nhu Nguy?t Ca trên du?ng Lê Van S?. 
V?i tâm ni?m mu?n tìm l?i c?m xúc và c?m giác c?a ngày xua, ch? quán trung hai 
mâm phono ? noi trang tr?ng nh?t và thu?ng m? âm nh?c c?a Elvis, Frank Sinatra.

   Ngày nay, t?i TPHCM v?n còn nhi?u ngu?i chu?ng nghe dia nh?a vào m?i bu?i 
sáng hay khi dêm xu?ng. Cái c?m giác lâng lâng khi nghe hát m?i thú v? làm sao. 
D?t cái mâm kim xu?ng, h? nhìn nh?ng vòng quay d? c?m nh?n cu?c d?i. Khi ?y v?i 
h?, quá kh?, hi?n t?i và tuong lai nhu hi?n ra t? nh?ng vòng quay dia nh?a.

   PHAN HOÀNG THÁI
   
    

Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
G?i: 1088, nh?n s? 0 g?p B?o Vu
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

kaspersky internet security 2010: 200K nh?n key qua email ngay sau khi chuy?n 
kho?n. Skype or Yahoo ID: nguyenhoangbaovu or G?i:08-37262214 or: 08-1088+0 g?p 
B?o Vu hay g?i 0937455810 g?p anh H?i d? bi?t thêm chi ti?t.
http://trangweb.vn/index.php/dch-v/hop-tac/cung-cp-kaspersky
B?n dùng th? Kaspersky Internet Security 2010 30 ngày
http://www.4shared.com/file/258954682/c3cb16ec/kasperSky_Internet_Security_20.html

Other related posts:

 • » [SMCC] may hat dia nhua, thu choi uca nguoi hoai co - Nguyen Hoang Bao Vu