[SMCC] mat than trong khi mo u buong trung

Th? Nam, 04/12/2008, 08:03

M?t tr?m th?n khi c?t u bu?ng tr?ng?

TP -M?t nam sau khi c?t u bu?ng tr?ng t?i b?nh vi?n Hùng Vuong TPHCM, ngày 
3/10, ch? Nguy?n Th? Thu Nguy?t, 47 tu?i, d?n Trung tâm Y khoa Medic TPHCM d?
khám s?c kh?e t?ng quát d?nh k? thì phát hi?n... không th?y th?n trái.

Các bác si BV Hùng Vuong kh?ng d?nh không c?t th?n c?a b?nh nhân. ?nh: 
Vnexpress.
Tá h?a, ch? Nguy?t (công nhân Công ty phát tri?n khu công nghi?p Biên Hòa, D?ng 
Nai) d?n b?nh vi?n Nguy?n Tri Phuong TPHCM ti?p t?c siêu âm l?i nhung k?t
qu? cung tuong t?: Không có qu? th?n trái. 

Cho r?ng có chuy?n b? "an tr?m" th?n trong l?n ph?u thu?t c?t bu?ng tr?ng tru?c 
dó vào ngày 16/11/2007 t?i b?nh vi?n Hùng Vuong nên ch? Nguy?t dã vi?t tu?ng
trình, khi?u n?i g?i lên co quan ch?c nang. 

Tuy nhiên, chi?u qua, 3/12 trao d?i v?i báo chí, bác si Tr?n Son Th?ch - Giám 
d?c B?nh vi?n Hùng Vuong TPHCM kh?ng d?nh: "Các bác si b?nh vi?n Hùng Vuong
không c?t nh?m qu? th?n trái trong khi ph?u thu?t c?t u bu?ng tr?ng cho ch? 
Nguy?t".  

Tru?c dó, ngày 2/11/2007, ch? Nguy?n Th? Thu Nguy?t d?n Trung tâm Y khoa Medic 
khám s?c kh?e và phát hi?n có kh?i u bu?ng tr?ng to. B?n ngày sau, t?c ngày
16/11/2007, ch? d?n B?nh vi?n Hùng Vuong d? di?u tr? và du?c ph?u thu?t c?t b? 
kh?i u. 

Trao d?i v?i báo chí, PGS.TS Tr?n Ng?c Sinh, Tru?ng khoa Ngo?i th?n B?nh vi?n 
Ch? R?y dã l?t l?i h? so b?nh án và gi?i ph?u b?nh d? m?i ngu?i cùng xem.

Bác si Sinh gi?i thích: "Bu?ng tr?ng và th?n n?m cách xa nhau t? 25-30 cm và ? 
hai khoang khác nhau (th?n n?m ngoài phúc m?c, trong h? th?n). Vì v?y, mu?n
m? th?n thì ph?i m? thêm m?t khoang phúc m?c. Hon n?a, du?ng m? l?y th?n di 
du?ng sau lung ch? không th? ? du?i r?n nhu du?ng m? c?a b?nh nhân Nguy?t du?c".


Theo bác si Sinh không ai c?t th?n mà di du?ng du?i r?n, tr? th?n tr? con nhung 
không ph?i ai cung làm du?c. Bác si Sinh cho bi?t: "K?t qu? gi?i ph?u b?nh
lý cho th?y t? bào trong kh?i l?y ra là t? bào bu?ng tr?ng ch? không ph?i t? 
bào th?n. Vì v?y, không có chuy?n b?nh vi?n c?t th?n". 

Bác si Tô Van Thình- Nguyên Tru?ng Khoa Gây mê H?i s?c B?nh vi?n Hùng Vuong 
cung kh?ng d?nh: "Mu?n m? th?n b?t bu?c ph?i gây mê dây th?n kinh s? 10, n?u
ch? gây tê t?y s?ng L3-L4 nhu tru?ng h?p c?a ch? Nguy?t thì b?nh nhân s? ngung 
th? ngay".

V? th?c m?c c?a b?nh nhân t?i sao ch? có m?t qu? th?n khi siêu âm, có ph?i teo 
th?n b?m sinh hay không? Các bác si d?u cho bi?t: "Trong phi?u siêu âm d?u
tiên ch? nói th?n ni?u không s?i, mà không ghi rõ th?n trái, th?n ph?i, trong 
khi phi?u siêu âm sau m? ghi r?t rõ. Vì v?y, r?t khó kh?ng d?nh là b?nh nhân
có b? teo th?n b?m sinh hay không".

Còn trong phi?u siêu âm c?a b?nh vi?n Hùng Vuong tru?c khi m? ch? ghi không th? 
nhìn rõ vì kh?i u quá l?n, t?i 20 cm và chi?m h?t ? b?ng nên không th?y
rõ th?n! 

Các bác s? cho r?ng mu?n xác d?nh vi?c ch? Nguy?t có b? teo th?n b?m sinh hay 
không, c?n ph?i thành l?p H?i d?ng y khoa d? ti?n hành làm các xét nghi?m!

Trong khi dó, theo don thu g?i co quan báo chí, ch? Nguy?t cho bi?t chua bao 
gi? ch? ti?n hành ph?u thu?t hay di?u tr? gì liên quan d?n th?n?! Và  n?u b?n
thân b? ch?ng teo th?n b?m sinh thì trong l?n khám s?c kh?e nam 2007, các bác 
si Trung tâm Y khoa Medic dã ph?i phát hi?n ra.

V? v?n d? này, bác si Th?ch nói: "Do kh?i u bu?ng tr?ng l?n nên các xét nghi?m 
tru?c khi ph?u thu?t, b?nh vi?n không phát hi?n b?nh nhân có m?t hay hai 
th?n. Hon n?a do không n?m trong chuyên khoa nên b?nh vi?n cung không làm xét 
nghi?m liên quan d?n th?n". V? vi?c m?t qu? th?n xem ra còn ph?c t?p. 

Lê Nguy?n

Other related posts: