[SMCC] manh khoe luot do

Ch? Nh?t, 18/10/2009, 14:30 "Mánh khóe" lu?c linh ki?n khi s?a máy tính xách 
tay 

RAM, CPU, màn hình LCD, chip, ? c?ng. c?a máy tính xách tay (MTXT) d?u có kh? 
nang b? tráo d?i n?u dem s?a ch?a t?i nh?ng c?a hàng "m? ám". Dù v?y, ngu?i 
tiêu dùng v?n tin ch?c r?ng chi?c máy thân yêu c?a mình v?n còn zin, b?i l?p v? 
và tem dán v?n còn nhu cu.

   
   Mainboard b? tráo d?i, phá h?ng chip. ?nh: Echip 


Dem MTXT cu di s?a t?i m?t c?a hàng khá khang trang, anh Nguy?n Thái Hung (Q.1, 
TP.HCM) k? sau khi ki?m tra, anh nhân viên cho bi?t máy b? l?i h? di?u hành và 
h?n chi?u quay l?i l?y. Anh Hung an tâm b?i gi?y nh?n hàng có ghi d?y d? linh 
ki?n, và v? ngoài máy c?a anh cung còn nhi?u tem dán chua h? bung. D?n khi nh?n 
hàng, anh v?n ki?m tra d?y d? c?u hình trong Windows và c? tem dán ngoài v?. 

Sau khi ch?y du?c vài hôm, máy có hi?n tu?ng khá ch?m ch?p so v?i s?n ph?m cu, 
nên anh nh? ngu?i b?n ki?m tra so b?ng m?t ph?n m?m thì m?i bi?t nhi?u thành 
ph?n quan tr?ng d?u dã b? "h? c?p": CPU dòng Pentium ch? còn là Celeron, RAM 
gi?m dung lu?ng hon 2/3.

Cung g?p tru?ng h?p tuong t?, anh Võ Minh Huy (qu?n Th? D?c) nhan m?t sau khi 
dua chi?c MTXT c?a anh vào ki?m tra bên trong. Anh k? thu?t viên cho r?ng 
mainboard, RAM, CPU d?u g?p v?n d?, và c?n ph?i b? ra g?n 2 tri?u d?ng d? thay 
t?t c?. Anh l?c d?u quay di và dem d?n m?t trung tâm s?a ch?a khác nhung du?c 
báo r?ng m?t s? linh ki?n hi?m trong máy dã b? g? ra nên không th? nào thay 
du?c. Anh Huy ch? còn bi?t quay l?i c?a hàng d?u tiên và ch?u giá c?t c? d? có 
du?c chi?c máy lành l?n tr? l?i.

"Thái d? t?n tình" là chiêu ph? bi?n d? có th? qua m?t nhi?u khách hàng thi?u 
th?n tr?ng. Ch? rõ cho khách tem trên máy v?n còn nguyên và biên nh?n d?y d? 
c?u hình các thành ph?n máy, hay c? vi?c cho khách t? ký ngay lên trên tem c?a 
mình d? có th? an tâm hon.

Theo anh Nguy?n Dang D?c (c?a hàng vi tính D?t Vi?t, qu?n Bình Th?nh) cho bi?t: 
"Các lo?i tem dán b?o hành du?c c?u t?o r?t d? rách n?u có tác d?ng m?nh. Tuy 
nhiên, k? thu?t viên lâu nam ch? c?n dùng máy s?y d? bóc tem ra và dán tr? l?i 
nhu cu sau khi dã "lu?c" d?. Ngay c? ch? ký cung có th? b? gi? m?o m?t cách d? 
dàng".

Anh D?c nh?n m?nh h?u nhu các tay th? d?u ph?t l? d?n vi?c ghi l?i s? xêri (dãy 
s? du?c nhà s?n xu?t quy d?nh d? nh?n bi?t các thành ph?n c?a máy) t?ng linh 
ki?n cho khách.

MTXT là thi?t b? d? b? "lu?c" nh?t, b?i t?t c? các linh ki?n h?u nhu ch? du?c 
phoi bày ra trong "phòng kín". Ngay c? ngu?i tiêu dùng cung chua bao gi? th?y 
du?c t?t c? c?u t?o bên trong. Công vi?c khá d? dàng khi các "chuyên gia" ch? 
c?n tái ch? du?c tem ngoài v? máy là có th? thành công cho quá trình "xào n?u" 
s?n ph?m.

   
   Tráo d?i tem trên RAM, card wireless d? l?i v?t b?n. ?nh: Echip 


Dôi khi chiêu bài "lu?c" không còn hi?u qu? khi khá nhi?u linh ki?n dã b? 
"ph?ng tay trên", máy quá cu ho?c không có gì giá tr? trong máy, các tay th? 
v?n có th? áp d?ng mánh khóe v? b?nh d? l?y ti?n.

Hàng lo?t b?nh lý du?c kê ra và hét giá khá cao v?i khách hàng. N?u trót l?t, 
c?a hàng v?n có th? ki?m du?c khá kh?m. Còn tru?ng h?p khách t? ch?i s?a máy, 
nh?ng k? thu?t viên này v?n có cách khi?n khách hàng quay tr? l?i: phá h?ng máy 
? nh?ng v? trí d?c bi?t nhu d?o c?u IC, tráo v? trí, r?ch chân chip...d? các 
tay th? khác khó phát hi?n.

Dôi khi mánh khóe này cung du?c áp d?ng d? dánh bóng tên tu?i cho c?a hàng, b?i 
vi?c t?o s? tin tu?ng v? "tay ngh? cao" v?i khách hàng quay tr? l?i d? ch?u m?c 
giá c?t c?.

Khách hàng nên yêu c?u các quá trình ki?m tra máy di?n ra ngay tru?c m?t d? h?n 
ch? các r?i ro trên. B?i theo anh Võ Van H?u - k? thu?t viên t?i Th? D?c: "Ph?n 
l?n các c?a hàng s?a ch?a m? ám d?u dành riêng m?t phòng "không ph?n s? mi?n 
vào" d? d? b? hành s?". Bên c?nh dó, n?u tru?ng h?p bu?c ph?i g?i l?i máy d? 
ki?m tra, ngu?i mua nên yêu c?u ghi l?i d?y d? s? xêri c?a t?ng thành ph?n. Tem 
b?o hành hay ch? ký d?u có th? gi? nhung m?i linh ki?n d?u có s? ký hi?u khác 
nhau.

Ngu?i mua cung nên nh? ngu?i quen ki?m tra máy so b? d? có th? sáng su?t nh?ng 
tru?c nh?ng mánh khóe v? b?nh c?a các trung tâm c?p c?u MTXT d?m.

M?t s? tru?ng h?p "lu?c" không k? càng còn d? l?i d?u v?t: v?t keo, b?n, d?u 
vân tay. N?u tinh m?t, b?n có th? nh?n bi?t chuy?n gì v?a x?y ra v?i chi?c MTXT.

Ngoài ra, vi?c không d? kiên nh?n d? "v?ch lá tìm sâu" c?a ngu?i mua là di?m 
y?u càng làm cho các c?a hàng d? dàng dánh l?a hon. Vì v?y, cách phòng tránh 
h?u hi?u nh?t v?n là vi?c l?a ch?n c?a hàng uy tin, quen thu?c và có d?y d? b?
Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Danh s?: 2015
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

Other related posts:

 • » [SMCC] manh khoe luot do - Nguyen Hoang Bao Vu