[SMCC] man hinh LCD la gi?

Màn hình tinh th? l?ng (LCD)vi?t t?tt? c?m t?: liquiid crystal display lo?i vô 
tuy?n truy?n hình ph?ng nh?t, cho hình ?nh sáng nh?t, chân th?t nh?t và cung là 
phuong ti?n thông tin ti?t ki?m nhiên

li?u nh?t.

 

B?t t?t m?t di?m ?nh con (subpixel)

 

Tuy ánh sáng n?n có vô s? phuong phân c?c nhung sau khi l?t qua l?p kính l?c 
phân c?c th? nh?t thì tr? thành ánh sáng phân c?c ph?ng ch? có phuong th?ng

d?ng, và ti?p t?c truy?n qua t?m th?y tinh và l?p di?n c?c trong su?t d? d?n 
l?p tinh th? l?ng. Nhu v?y ánh sáng d?n l?p tinh th? l?ng là ánh sáng phân

c?c ph?ng. N?u di?n c?c c?a m?t di?m ?nh con không du?c áp m?t di?n th?, thì 
ph?n tinh th? l?ng ? noi ?y không b? tác d?ng gì c?, ánh sáng sau khi truy?n

qua ch? ?y v?n gi? nguyên phuong phân c?c, và cu?i cùng b? ch?n l?i hoàn toàn 
b?i kính l?c phân c?c th? hai; ta nói di?m ?nh con này b? t?t và d?i v?i

m?t dây là m?t di?m t?i. d? b?t m?t di?m ?nh con, ngu?i ta d?t m?t di?n th? vào 
di?n c?c c?a nó, làm thay d?i s? d?nh hu?ng c?a các phân t? tinh th? l?ng ? noi 
?y; k?t qu? là ánh sáng sau khi truy?n qua ph?n tinh th? l?ng ? ch? di?m ?nh 
con này s? b? xoay phuong phân c?c di, có th? l?t qua l?p kính l?c phân c?c th? 
hai, t?o ra m?t di?m màu trên t?m kính tru?c.

 

 

Hi?n th? m?t hình ?nh chuy?n d?ng

 

Hình ?nh hi?n ra trên t?m kính tru?c là do s? c?m nh?n t?ng th? t?t c? các di?m 
?nh, ? d?y m?i di?m ?nh mang m?t màu s?c và d? sáng nh?t d?nh, du?c qui

d?nh b?i m?c d? sánh c?a ba di?m ?nh con c?a nó (t? l? c?a ba màu d?, l?c và 
lam), t?c du?c qui d?nh b?i vi?c b?t/t?t các di?m ?nh con ?y.

List of 2 items

. d? làm 'di?u này, cùng m?t lúc các di?n th? thích h?p s? du?c d?t vào các 
di?m ?nh con n?m trên cùng m?t hàng, d?ng th?i ph?n m?m trong máy tính s? ra

l?nh áp di?n th? vào nh?ng c?t có các di?m ?nh con c?n b?t.

. ? m?i th?i di?m, các di?m ?nh ? m?t tr?ng thái b?t/t?t nh?t d?nh - ?ng v?i 
m?t ?nh trên màn hình. Vi?c thay d?i tr?ng thái b?t/t?t c?a các di?m ?nh t?o

ra m?t hình ?nh chuy?n d?ng. Ði?u này du?c th?c hi?n b?ng cách áp di?n th? cho 
t?ng hàng t? hàng này d?n hàng k? ti?p g?i là s? quét d?c) và áp di?n th?

cho t?ng c?t t? c?t này d?n c?t k? ti?p (s? quét ngang. Thông tin c?a m?t ?nh 
d?ng t? máy tính du?c chuy?n thành các tín hi?u quét d?c và quét ngang và

tái t?o l?i hình ?nh dó trên màn hình.

list end

 

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam

Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
MSN ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] man hinh LCD la gi?