lua dat mo

Chuyeän laï ôû Caàn Giôø: Mua ñaát moä cuõng bò löøa!

>> Quaûn trang: Moät huyeät . "xuyeäc" cho nhieàu ngöôøi

>> "Maët tieàn" hay "trong heûm" cuõng ñeàu ñaåy giaù leân hai, ba laàn

Sau khi phaûn aûnh vieäc Phaïm Ngoïc Saùu (Saùu Caâu) ôû thò traán Nhaø Beø 
löøa baùn moät caên nhaø cho nhieàu ngöôøi, ngay sau ñoù, baïn ñoïc cung caáp 
tin: ôû Caàn Giôø cuõng xaûy ra tröôøng hôïp löøa ñaûo töông töï nhöng "ñoäc" 
hôn laø moät huyeät moä baùn cuøng luùc cho nhieàu ngöôøi!

Kieám tieàn treân xaùc cheát

Chieàu cuoái thaùng tö, chò VT töø Q.7 ñeán nghóa trang Bình Khaùnh thaêm moä 
meï vaø ngôõ ngaøng khi thaáy caïnh moä meï mình laø moät ngoâi moä vöøa môùi 
xaây. bôûi tröôùc ñoù chò ñaõ boû tieàn mua cuøng luùc hai huyeät lieàn keà ñeå 
khi haäu söï cha meï ñöôïc naèm caïnh nhau. Baây giôø vò trí ñoù ñaõ coù 
ngöôøi. chieám choã. 

Chò tìm gaëp oâng quaûn trang laø oâng Leâ Thanh Tröôûng (Ba Tröôûng, 40 tuoåi) 
hoûi roõ nguyeân nhaân. Ba Tröôûng aáp uùng cho raèng "chaéc coù nhaàm laãn" 
vaø vì. lôõ choân roài neân ñeà nghò chò T. ñoåi choã khaùc. Caûm thaáy "coù 
vaán ñeà", chò T ñeán xaõ thì coù theâm moät baát ngôø laø caùn boä xaõ cho 
bieát ñang coù ñôn thöa cuûa nhieàu ngöôøi veà vieäc "moät huyeät baùn cho 
nhieàu ngöôøi", daãn ñeán tranh chaáp giöõa thaân nhaân ngöôøi cheát vaø ngöôøi 
mua "xí choã".

Töø laâu, taïi Bình Khaùnh raâm ran dö luaän veà kieåu "laøm aên" treân ngöôøi 
cheát vaø söï giaøu coù baát thöôøng cuûa Ba Tröôûng. Döïa vaøo nhieäm vuï 
quaûn trang, Ba Tröôûng môû cöûa haøng baùn vaät lieäu xaây döïng ngay coång 
nghóa trang vaø ñoäc quyeàn trong hoaït ñoäng "xaây nhaø ngöôøi cheát".

Ba Tröôûng heùt giaù xaây môùi moät ngoâi moä bình thöôøng töø 11 tôùi 15 
trieäu ñoàng. Ai khoâng mua vaät lieäu, khoâng thueâ thôï oâng Tröôûng xaây moä 
thì oâng khoâng cho ñem xi maêng, gaïch caùt vaøo nghóa trang. Vaät lieäu taäp 
keát chöa kòp thi coâng qua moät ñeâm boãng döng maát saïch. Nhöõng ai an taùng 
ngöôøi thaân taïi ñaây thænh thoaûng phaûi göûi vaøi chuïc ñeán traêm ngaøn 
nhôø Ba Tröôûng chaêm soùc moä phaàn. Khoaûn naøy Ba Tröôûng goïi laø "tieàn 
ñoát nhang möôùn".

Anh PH (aáp Bình Lôïi, xaõ Bình Khaùnh) cho bieát ngöôøi thaân cuûa anh vöøa 
maát neân ñeán mua huyeät choã oâng Tröôûng. Luùc haï huyeät, quan taøi khoâng 
theå loït xuoáng loøng huyeät do... ñaøo thieáu dieän tích. Teù ra Ba Tröôûng 
coá tình cho ñaøo. tieát kieäm nhaèm dö theâm ñaát ñeå baùn huyeät.

Ba Tröôûng baùn huyeät baèng giaáy tay cho nhöõng ai coù nhu caàu "ñaët 
tröôùc". Lôïi duïng söï caû tin cuûa khaùch haøng, oâng ta baùn choàng, baùn 
truøng moât choã choân cho nhieàu ngöôøi khieán ngöôøi cheát cuõng khoâng yeân.

Gaàn traêm ngöôøi bò löøa 

Naêm 1997, UBND huyeän Caàn Giôø quy hoaïch khu nghóa trang Bình Khaùnh roäng 
treân 2 ha, tieáp nhaän ñuû moïi ñoái töôïng nhaèm xoùa boû taäp quaùn choân 
caát ngöoøi cheát ngoaøi ñoàng cuûa baø con noâng daân. Cha cuûa Tröôûng laø 
thöông binh neân ñöôïc ñòa phöông caát nhaéc laøm quaûn trang. Nghóa trang do 
Coâng ty Dòch vuï coâng ích huyeän Caàn Giôø quaûn lyù.

Tröôûng queâ Thanh Hoùa, daét díu vôï con veà ñaây laäp nghieäp, töøng coù 
tieàn aùn veà toäi coá yù gaây ra thuông tích. Döôùi maét haøng xoùm, Tröôûng 
laø tay naùt röôïu, thöôøng hay gaây goå, thöôïng caúng chaân haï caúng tay 
vôùi vôï con.

Ñöôïc cha baøn giao vieäc quaûn trang vaøo ñuùng thôøi dieåm roä leân "phong 
traøo" daân trong, ngoaøi huyeän ñoå xoâ veà nghóa trang Bình Khaùnh, Tröôûng 
chôùp thôøi cô rao baùn huyeät theo kieåu. baùn neàn. Vò trí "maët tieàn, 
ñöôøng heûm", Tröôûng tha hoà keâ giaù leân gaáp ñoâi, gaáp ba giaù quy ñònh. 
OÂng ta xem ñaát nghóa trang nhö ñaát nhaø vaø töï aùp duïng "taác ñaát taác 
vaøng". 

Ñaát baùn roài chöa choân thì baùn tieáp, khieán ñoàng tieàn chaûy vaøo tuùi 
"oâng chuû" ngaøy caøng nhieàu. Coù tieàn Ba Tröôûng noåi tieáng laø tay aên 
chôi saønh ñieäu, luoân coù maët taïi caùc quaùn bia "maùt meû" ôû trung taâm 
thaønh phoá. Baø con xaõ Bình Khaùnh ñaõ chöùng kieán hình aûnh Ba Tröôûng mua 
xe hôi veà taäp laùi treân ñöôøng vaøo nghóa trang.

Ñaàu thaùng 5-2005, do nghe quaù nhieàu tai tieáng veà Ba Tröôûng neân giaùm 
ñoác coâng ty Dòch vuï coâng ích yeâu caàu kieåm tra vaø phaùt hieän vi phaïm 
nghieâm troïng cuûa Ba Tröôûng. Keá ñoù, ñoaøn thanh tra ñöôïc thaønh laäp ñeå 
thanh tra toaøn dieän hoaït ñoäng baùn huyeät, xaây döïng moà maû taïi nghóa 
trang Bình Khaùnh.

Böôùc ñaàu, Ba Tröôûng thöøa nhaän vieäc löøa baùn huyeät vôùi gaàn 100 ngöôøi 
bò haïi (phaàn lôùn laø daân ôû Caàn Giôø, Nhaø Beø, Q.7), "kieám" ñöôïc hôn 
moät tyû ñoàng. Trong quaù trình thanh tra coøn phaùt hieän tröôøng hôïp ngöôøi 
cheát thuoäc dieän "xoùa ñoùi giaûm ngheøo" ñöôïc mieãn giaûm chi phí huyeät 
moä vaãn bò Tröôûng nhuõng nhieãu. Theo moät nguoàn tin, toaøn boä tieàn kieám 
ñöôïc Ba Tröôûng tung vaøo aên nhaäu, mua nhaø cöûa taïi noäi thaønh.

Chieàu ngaøy 6-10, chuùng toâi coù maët taïi Nghóa trang Bình Khaùnh vaø ghi 
nhaän tình traïng caêng thaúng vaãn tieáp tuïc taïi ñaây. Bieát thoâng tin veà 
haønh vi löøa ñaûo cuûa quaûn trang Ba Tröôûng, moät soá ngöôøi ñaõ keùo keõm 
gai raøo quanh phaàn huyeät ñaõ mua hoaëc xaây kim tónh noåi "chaàn vaàn" nhö 
loâ coát treân maët huyeät ñeå giöõ choã. Ngöôøi lôõ mua thì cöù thaáp thoûm 
chôø xem huyeät ñaát mình mua coù "ñuïng" ai khoâng.

Sau khi söï vieäc xaûy ra, UBND huyeän ra quy ñònh töø ñaây phaûi coù giaáy 
chöùng töû môùi ñöôïc caáp huyeät cho choân caát taïi Nghóa trang Bình Khaùnh 
vaø chæ öu tieân cho ngöôøi daân ñòa phöông. Theo Coâng an huyeän Caàn Giôø, 
haønh vi cuûa Tröôûng coù daáu hieäu "löøa ñaûo chieám ñoaït taøi saûn". Sau 
khi coù keát luaän thanh tra vaø hoà sô chuyeån sang, cô quan ñieàu tra seõ 
vaøo cuoäc.

Theo Phaùp Luaät TP.HCM

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » lua dat mo