loa tu tao, mot thu choi con la

Loa t? t?o - m?t thú choi còn l?i!

In ?n

Ngày 12 tháng 7 nam 2006

XHTTWebsite: N?u th?c s? chua t? tin l?m v? trình d? th?m âm c?a mình, n?u 
không quá dòi h?i kh?t khe v? b? giàn âm thanh trong nhà r?t nhi?u ngu?i dã tìm
cách t? làm cho chính mình m?t b? loa nghe choi... Choi loa t? t?o, m?t th?i 
không ch? là m?t thú choi mà dã tr? thành ni?m dam mê c?a không ít ngu?i.

Chuy?n c?a tay th?

Vào nh?ng nam 80 th? k? tru?c, nhà nào có du?c b? loa xách v? t? Liên Xô, hay 
mua t? Sài Gòn ra coi nhu dã thu?c di?n choi sang ng?t tr?i. H?i dó loa còn
hi?m d?n d?, Hà N?i ch? có d?c vài ngu?i s?a du?c th? d? xa x? ?y. Hoà "loa" 
cung b?t d?u n?i vì lý do dó. Can nhà 25 ph? Lò Dúc t? m?y ch?c nam nay dã
thành di? ch? tin c?y cho nh?ng ai "mê m?t" v?i âm thanh.

V?n là cái dáng c?n m?n thu?ng th?y ? nh?ng bác th? c?, Hoà loa v?a ng?i t? m?n 
cu?n t?ng lõi dây d?ng v?a ti?p chuy?n. R?i cung cách nói nhát g?ng, ti?t
ki?m l?i r?t Hà N?i, ngu?i th? ?y dã hé m? ra thông tin c?a c? m?t th? gi?i âm 
thanh v?n r?t phong phú và r?t d?i d? thu?ng c?a nh?ng dân choi th? thi?t
d?t hào hoa.

Hoà m?i ngoài b?n muoi, nhung dã có thâm niên t?i 30 nam trong ngh?. Nghe nh?ng 
gì anh k? l?i m?i th?y ngh? choi âm thanh d?t Hà Thành cung tr?i qua không
ít nh?ng thang tr?m. Nh?ng nam còn bao c?p, toàn dân dùng loa kim. Dó là th? 
loa m?c tr?c ti?p t? dài phát thanh d?n vào m?i nhà không ra du?c t?n su?t
th?p, ch? có m?i ti?ng trung và ti?ng treble, hoàn toàn thi?u bass.

Loa kim hay h?ng v?t và d? b?n không cao vì thu?ng làm th? công. Sau nam 1975 
th?ng nh?t d?t nu?c, nhi?u ngu?i Hà N?i dã có loa bi?t d?ng. Lo?i này b?n
vì dóng trong thùng g? nhung do ngu?i s? d?ng chua thành th?o nên d? h?ng.

H?i ?y, s? h?u du?c b? loa là m?t th? tài s?n l?n, nên nhu c?u s?a ch?a cung 
r?t nhi?u. Ban d?u Hoà cung ph?i mày mò tìm ra nguyên lý làm vi?c c?a t?ng
lo?i loa, r?i m?i dám nh?n l?i c?a khách. "M?t b? loa t?t chi?m t?i 80% ch?t 
lu?ng c?a c? b? giàn âm thanh. Ti?ng loa ph?i trong và êm, c?m giác nhu th?
nh? cung có th? nghe th?y du?c.

Khó nh?t trong khâu làm loa v?n là vi?c qu?n dây và cang màng" - Hoà cho bi?t. 
Màng du?c làm t? nhi?u ch?t li?u các - bon, v?t li?u c?ng siêu nh? nhung
quan tr?ng nh?t nh?ng v?t li?u ?y ph?i có du?c s? dàn h?i và cách âm t?t. Thùng 
loa cung chi?m v? trí d?c bi?t.

M?i m?t lo?i loa công su?t khác nhau, ph?i tuong ?ng v?i thùng ch?a riêng thì 
m?i không b? phá ti?ng. Kinh nghi?m c?a chuyên gia th?m âm nghi?p du là v?y
mà du?c kh?i tay choi ch?p nh?n. Anh thu?ng xuyên du?c m?i làm tu v?n âm thanh 
cho nh?ng b? giàn d?t ti?n t?i c? vài ch?c ngàn "dô".

Choi loa di?u c?n nh?t v?n ph?i là m?t không gian h?p lý. Tu? vào t?ng lo?i 
phòng, t?ng lo?i nhà mà có t?ng b? âm thanh khác nhau. Hoà ví von: "Nhu loa
thùng c?a Liên Xô tru?c dây, dua vào nhà h?p nghe thì dúng là v?t di vì ?n quá 
nhung n?u d?t trong m?t ngôi nhà tranh vách d?t thì ph?i nói là tuy?t h?o".

Da s? ngu?i dân v?n choi theo ki?u thích thì mua ch? s? ngu?i hi?u bi?t dúng v? 
âm thanh v?n d?m trên d?u ngón tay.

Khác bi?t co b?n dó cung chính là di?u mà Hoà v?n ph?i thu?ng xuyên gi?i thích 
cho khách. Tu? vào d? hi?u bíêt c?a khách d?n dâu, anh s? có s?n ph?m ung
ý d?n d?y.

"Âm thanh c?a loa chu?n hay không, quan tr?ng nh?t v?n là t? ngu?i nghe" - tâm 
s? khiêm t?n này c?a anh ph?i chang cung chính là bí quy?t thành công c?a
m?t Hoà "loa" có ti?ng d?t Hà Thành.

D?n m?t thú choi

Ch?ng dân choi nào có th? quên kho?ng g?n hai ch?c nam tru?c khi nh?ng giàn máy 
hifi sterio b?t d?u l?n lu?t th? âm thanh don di?u t? máy nghe nh?c mono
thì nh?ng chi?c loa thùng vác ?c è t? Liên Xô v? hay ch?n l?a t? d?ng d? "ch? 
d? cu" trong Nam ra b?ng tr? nên có giá vô cùng.

Nhi?u dân choi mê quá nhung không có ti?n cung c? tìm cách t? t?o cho mình m?t 
b? loa na ná nhu v?y b?ng cách nh?t nh?nh d? th? linh tinh t? ch? gi?i v?
d? mày mò ngày dêm s?n xu?t.

Choi loa t? t?o dã tr? thành ni?m t? hào c?a thanh niên m?t th?i. Nh?ng dân 
choi th?i ?y v?n k? v? hào quang quá kh? b?ng cái gi?ng kiêu hùng d?y ch?t lãng
m?n xa xua.

Theo h? th?c ra d? t?o ra m?t b? loa ch?t lu?ng tuong d?i v? m?t lý thuy?t cung 
ch?ng khó khan gì nhung quan tr?ng nh?t v?n ph?i t? cái máu dám choi d?n
cùng. Ph?n k? thu?t, t?c nguyên lý v?n hành thì dã có trong sách v?, hay n?u bí 
quá có th? c?y c?c nh? "dân" Bách Khoa ch? b?o giúp. Còn ph?n nguyên v?t
li?u nhu các c?c loa, t? loa, thùng loa, màng loa... thì ph?i ch?u khó san hàng 
trên ch? gi?i.

H?i dó, hàng hi?u c?a nh?ng hãng âm thanh danh ti?ng du?c m? ra t? chi?c loa cu 
khan hi?m vô cùng còn hàng c?a Tàu "r? bèo" thì nhi?u vô k?. Choi loa Tàu
g?n nhu là l?a ch?n duy nh?t ch?ng th? nào khác du?c!

"M?t chi?c loa bình thu?ng nh?t bao gi? cung ph?i d?y d? m?t c?c bass, m?t c?c 
trung và hai c?c treble, nh?ng th? này ph?i d?u qua m?t cái t? d? phân r?ch
ròi ti?ng tr?m ra tr?m, thanh ra thanh. D? này n?u là hàng Tàu thì s?n và r? ? 
trên ch? gi?i. Thùng loa chu?n ph?i du?c dóng t? g? mùn cua ép, n?u không
thì ph?i là g? dán d?y c? 3 phân.

Bí quy?t chính là ? ch? ph?n thùng sâu d?n m?t kích thu?c nào dó s? cho âm 
thanh sâu l?ng và s?ng d?ng hon nhi?u" - quy trình làm loa c?c k? don gi?n dã
du?c m?t tay choi b?t mí nhu v?y.

Nhung dôi khi, trang trí loa cung là m?t khâu quan tr?ng th? hi?n d?ng c?p c?a 
m?i dân choi. D?p t? tin và sành di?u ph?i k? d?n ki?u trang trí loa d?p
m?t còn nhàng nhàng thì c? choi ki?u b?t duôi.

T? làm loa, t? th?m d?nh chính s?n ph?m mình làm ra ch?ng nh?ng là thú choi mà 
còn là dam mê c?a m?t th?i. Nó g?n gui và d?y t? tin c? nhu th? ngày xua
dã là thanh niên thì ph?i bi?t choi dàn ghita và di xe cu?c.

Vi Thanh

Cái th?i t? choi loa ?y qua cung lâu r?i. Cái th?i mà vào m?i nhà th?y ngay 
tivi JVC v? d? n?m ? gi?a, hai chi?c loa to b? ch?ng n?m bên, t? l?nh thì li?n
k? ngay bên c?nh gi? nh?c l?i nghe c? nhu v?a tr?i qua th?i k? d? dá.

Loa Tàu bây gi? ch? du?c m?t s? dân s?n xu?t hàng lo?t làm ra cho nh?ng ai 
không c?u k? l?m. Dân choi loa bây gi?, th?y cung dã r?ng r?nh ti?n ch?ng còn
thi?t tha l?m v?i th? hàng Tàu "r? bèo" nhu tru?c dây nhung thi tho?ng h? nghe 
d?a "con cung" c?a mình t?m m?n, kh?c kh?c lúc trái gió gi? gi?i l?i th?y
hè ra t? mày mò, ch?c ngoáy thích thú vô cùng, y h?t nhu ngày xua!

Hà Trang

T?p chí S?c m?nh s?
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » loa tu tao, mot thu choi con la