[SMCC] loa khong day

   Loa máy tính - Nh?ng d?u chân l? 
   
   Tuy không ? ?t nhung th? tru?ng loa máy tính hàng tháng v?n d?u d?n xu?t 
hi?n nh?ng cái tên m?i, dem d?n cho ngu?i dùng nh?ng b?c tranh âm thanh m?i. 
JBL v?i loa không dây khá d?c dáo, b?n d? dàng d?t d?, th?m chí treo loa b?t k? 
dâu trong nhà; Genius có b? loa "siêu m?ng" trông khá hi-tech; c̣n Soundmax 
ti?p t?c v?i 2 b? loa giá m?m, d? nghe v?i ki?u dáng d? nh́n.

   JBL Control 2,4G

   Loa không dây có th? xem là lo?i "hàng hi?m" v́ s? lu?ng model loa không 
dây ch? có th? d?m du?c trên d?u ngón tay. Loa không dây ti?n l?i cho vi?c b? 
trí, không vu?ng ph?i chuy?n ch?y dây ru?m rà. Tuy nhiên, loa không dây chua 
du?c "chu?ng" có th? m?t ph?n do k?t n?i không dây d? nhi?u sóng và chi phí d?u 
tu c̣n cao. M?t trong nh?ng s?n ph?m c?a JBL – b? Control 2,4G – dă ph?n nào 
vu?t qua nh?ng h?n ch? trên.

        
      JBL Control 2,4G
      
   Là loa 2.0, b? JBL Control 2,4G hao hao nhu c?p loa bookshelf dân d?ng 
nhung kích thu?c nh? hon. Thi?t k? màu den, d?ng h́nh h?p có màng lu?i kim lo?i 
nên loa trông r?t c?ng cáp. Loa k?t n?i không dây v?i m?t thi?t b? phát b?ng 
sóng radio v?i công ngh? không dây mà JBL d?t cho tên 2,4G, ho?t d?ng ? bang 
t?n 2,4GHz. B? phát sóng trông nhu m?t router thu nh?, có 1 anten hu?ng lên và 
có nút ch?n 4 ch? d? bang t?n d? lo?i tr? các tru?ng h?p gây nhi?u. Th? nghi?m 
d? g?n các thi?t b? phát sóng nhu ḷ vi-ba, các access point..., vi?c k?t n?i 
t? b? phát sóng d?n loa r?t tron tru, không có hi?n tu?ng nhi?u tín hi?u. Theo 
JBL, loa và b? phát sóng có th? d?t cách xa d?n 21m. Th?c t?, n?u không có v?t 
c?n, vi?c phát/nh?n tín hi?u gi?a loa và b? phát sóng khá t?t nhung n?u có v?t 
c?n (tu?ng nhà, ki?ng...), kho?ng cách này gi?m di dáng k?. Test Lab th? d?t b? 
phát sóng ? pḥng d?i di?n v?i pḥng th? loa, tín hi?u âm thanh không th?t tron 
tru. 

   M?i loa trái/ph?i g?m 2 loa thành ph?n: loa 4, b?ng ch?t li?u 
poly-laminate t?i âm tr?m và loa 0,5 titanium laminate t?i âm trung cao. T?n s? 
dáp ?ng c?a JBL Control 2,4G t? 50Hz-20kHz; t?ng công su?t là 30w. Ph? ki?n di 
kèm loa khá phong phú, giúp b?n có th? treo loa lên tu?ng hay b?t k? dâu m?t 
cách d? dàng. Dây loa ch?y gi?a 2 loa trái, ph?i khá dài. Phía sau loa trái c̣n 
có ngơ Line-in d? l?y âm thanh tr?c ti?p mà không c?n qua b? phát không dây. K? 
bên ngơ line-in là ngơ c?m cho loa Sub n?u b?n mu?n b? sung 1 loa siêu tr?m cho 
h? th?ng.

   Ch?t âm c?a JBL Control 2,4G khá, n?u b?n không quá c?u k? v? tính trung 
th?c. Loa th? hi?n r?t chi ti?t nh?ng âm trung cao: m?m không g?t, âm cao ít 
chói, âm trung duyên dáng. Loa th? hi?n gi?ng ca si hoi "m?m". Âm tr?m chua d? 
d? n?ng khi th? hi?n ti?ng tr?ng, ti?ng guitar bass... có th? là do h?n ch? v? 
kích thu?c loa. N?u b?n c?n m?t b? loa co d?ng, l?p d?t nh?ng ch? "hi?m" trong 
nhà nhu nhà b?p, garage... d? có th? thu?ng th?c âm nh?c xung quanh nhà th́ b? 
JBL Control 2,4G này r?t thích h?p.

   Genius SW-Flat2.1 850

         
      Genius SW-Flat2.1 850
      
      
   Nét duyên dáng c?a b? loa 2.1 này n?m ? 2 loa trái/ph?i: khá m?ng (65mm) 
và du?ng nét, toát lên v? thanh l?ch khi d?t trên bàn làm vi?c. Loa v? tinh g?m 
1 loa con 1,5, t?i âm trung và cao trong kho?ng t?n s? 80Hz - 20kHz, màng ch?n 
loa b?ng v?i. Loa sub thi?t k? don gi?n, ch? có nút ch?nh âm bass và âm lu?ng, 
phía tru?c loa sub có ngơ line-in và ngơ c?m cho tai nghe (hoi b?t ti?n n?u b?n 
dùng tai nghe v́ loa sub d?t du?i d?t). Loa sub kích thu?c 4, t?i âm tr?m t? 
20Hz - 220Hz, l? thông gió phía sau thùng sub.

   Loa khá "n?ng" v? âm tr?m tuy âm trung và cao nghe khá trong tr?o. Nút 
bass ch?nh chua d?n 50% nhung âm tr?m nghe l?n át các gi?ng khác. Tuy nhiên, 
khi ch?nh l?i cho phù h?p th́ loa th? hi?n khá t?t. Âm cao sáng, không chói; âm 
trung hoi "c?ng"; âm tr?m sâu n?ng cho dù thùng sub kích thu?c khá khiêm t?n. 
Tuy nhiên, loa ch? th? hi?n t?t nh?t khi d? m?c âm lu?ng v?a ph?i, m? l?n d? rè 
và âm trung và cao b? "r?t gi?ng".

   Soundmax A-2300

        
      Soundmax A-2300
      
   Loa có ki?u dáng khá d?p v?i chi?c m?t n? tr?ng k?t h?p tông màu den ? c? 
loa trái/ph?i và loa sub. Loa trái/ph?i g?m 1 loa thành ph?n b?ng gi?y kích 
thu?c 3 t?i d?i âm t? 200Hz – 20kHz, không màn ch?n loa (tuy có loa tép nhung 
dó ch? là d?ng trang trí). Loa sub du?c trang trí khá s?c s?, có b?ng dèn LED 
phía tru?c, có các nút ch?nh co b?n: bass, treble, âm lu?ng. Phía tru?c loa sub 
c̣n có 2 ngơ mic và 2 nút ch?nh âm lu?ng cho Microsoft; l? thông gió hu?ng ra 
phía ph?i thùng. 

   Âm thanh c?a Soundmax A-2300 tuong d?i khá, gi?ng v?i các model Soundmax 
ḍng A khác. Âm trung và cao rơ ràng nhung hoi g?t và chua th?t chi ti?t. Âm 
tr?m m?nh m?, sâu nhung v?n c̣n "t?c" chua th?t t? nhiên cho dù b?n d? m?c âm 
bass chua d?n 50%.

   Soundmax A-2100

         
      Soundmax A-2100
      
      
   B? Soundmax A-2100 2.1 có ki?u dáng khá sang tr?ng v?i l?p m?t n? phía 
tru?c màu den nhám, c? ? loa trái/ph?i và loa sub. Loa có nh?ng du?ng lu?n 
trang trí trông khá duyên dáng. M?t chút cách di?u ? thùng sub ? A-2100 là d?ng 
n?m ngang, l? thông gió hu?ng phía tru?c và b?ng dèn LED h́nh tṛn. 

   Nh́n chung, tr? ngo?i h́nh, nh?ng chi ti?t c̣n l?i c?a A-2100 nhu kích 
thu?c màn loa, t?n s? dáp ?ng, tính ch?t âm thanh gi?ng h?t nhu b? A-2300. Loa 
m?nh v? âm tr?m, cho âm ch?c kh?e, trong khi âm trung và cao th? hi?n tuong d?i 
khá nhung v?n chua d? d? nét và tinh t?. N?u b?n ch? c?n m?t b? loa v?a d? 
nghe, giá r? th́ c? hai b? Soundmax trên khá thích h?p. 

   Các loa d?u du?c b?o hành 12 tháng.

       Loa   Công su?t   T?n s? dáp ?ng   Giá  
       JBL Control 2,4G   30w   50Hz-20kHz   350 USD  
       Genius SW-Flat2.1 850   Sub: 14w; v? tinh: 3w x2   20Hz – 
20kHz   33 USD  
       Soundmax A-2300   Sub: 18w; v? tinh: 10w x2   40Hz-20kHz   
432.000 d?ng  
       Soundmax A-2100   Sub: 18w; v? tinh: 10w x2   40Hz-20kHz   
432.000 d?ng  

   Đ?ng Anh


      
   

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

 • » [SMCC] loa khong day - Nguyen Hoang Bao Vu