lich su world cup 17

World Cup 2002: L?n d?u tiên hai qu?c gia d?ng t? ch?c

Gi?i vô d?ch bóng dá th? gi?i 2002 (tên chính th?c là 2002 FIFA World Cup 
Korea/Japan) là gi?i vô d?ch bóng dá th? gi?i l?n th? mu?i b?y và dã du?c t? 
ch?c
t? 31 tháng 5 d?n 30 tháng 6 nam 2002 d?ng th?i t?i Hàn Qu?c và Nh?t B?n.

Dây là l?n d?u tiên gi?i vô d?ch bóng dá th? gi?i du?c t? ch?c t?i châu Á. Và 
cung là l?n d?u tiên du?c t? ch?c d?ng th?i ? 2 qu?c gia. L?n này cung ghi
d?u k? l?c nam l?n vô d?ch bóng dá th? gi?i c?a Brazil, d?ng th?i có m?t d?i t? 
châu Á - Hàn Qu?c - dã l?t vào bán k?t.

Tham d? có 32 d?i bóng d?n t? 4 châu l?c (ch? tr? châu D?i Duong không có d?i 
di?n du?c tham d?). Các tr?n d?u du?c t? ch?c t?i 10 sân v?n d?ng c?a Hàn
Qu?c và 10 sân v?n d?ng c?a Nh?t B?n.

World Cup d?u tiên và có l? là duy nh?t có d?n 2 ch? nhà

Tr?n khai m?c vào ngày 31.5.2002, gi?a d?i tuy?n Pháp và d?i tuy?n Senegal, 
trên Sân v?n d?ng Soeul (Hàn Qu?c). Tr?n chung k?t du?c t? ch?c trên Sân v?n
d?ng Yokohama (Nh?t B?n), vào ngày 30.6.2002. 36 tr?ng tài và 36 tr? lí tr?ng 
tài s? di?u khi?n các tr?n d?u t?i vòng chung k?t World Cup 2002.

Sau vòng chung k?t World Cup này, theo quy d?nh m?i c?a FIFA, d?i vô d?ch World 
Cup 2002, s? v?n ph?i thi d?u vòng lo?i d? l?t vào vòng chung k?t gi?i vô
d?ch th? gi?i 2006, t? ch?c t?i D?c (tru?c dây, d?i vô d?ch World Cup du?c vào 
th?ng vòng chung k?t).

Vòng b?ng

B?ng A

Table with 8 columns and 5 rows
D?i tuy?n
S? tr?n
Th?ng
Hoà
Thua
Bàn th?ng
Bàn thua
Di?m
Dan M?ch

3

2

1

0

5

2

7
Senegal

3

1

2

0

5

4

5
Uruguay

3

0

2

1

4

5

2
Pháp

3

0

1

2

0

3

1
table end

Ngày 31 tháng 5 nam 2002
Pháp - Senegal: 0-1

Ngày 1 tháng 6 nam 2002
Uruguay - Dan M?ch: 1-2

Ngày 6 tháng 6 nam 2002
Dan M?ch - Senegal: 1-1
Pháp - Uruguay: 0-0

Ngày 11 tháng 6 nam 2002
Dan M?ch - Pháp: 2-0
Senegal - Uruguay: 3-3

B?ng B

Table with 8 columns and 5 rows
D?i tuy?n
S? tr?n
Th?ng
Hoà
Thua
Bàn th?ng
Bàn thua
Di?m
Tây Ban Nha

3

3

0

0

9

4

9
Paraguay

3

1

1

1

6

6

4
Nam Phi

3

1

1

1

5

5

4
Slovenia

3

0

0

3

4

5

0
table end

Ngày 2 tháng 6 nam 2002
Paraguay - Nam Phi: 2-2
Tây Ban Nha - Slovenia: 3-1

Ngày 7 tháng 6 nam 2002
Tây Ban Nha - Paraguay: 3-1

Ngày 8 tháng 6 nam 2002
Nam Phi - Slovenia: 1-0

Ngày 12 tháng 6 nam 2002
Nam Phi - Tây Ban Nha: 2-3
Slovenia - Paraguay: 1-3

B?ng C

Table with 8 columns and 5 rows
D?i tuy?n
S? tr?n
Th?ng
Hoà
Thua
Bàn th?ng
Bàn thua
Di?m
Brazil

3

3

0

0

11

3

9
Th? Nhi K?

3

1

1

1

5

3

4
Costa Rica

3

1

1

1

5

6

4

Trung Qu?c

3

0

0

0

0

9

0
table end

Ngày 3 tháng 6 nam 2002
Brazil - Th? Nhi K?: 2-1

Ngày 4 tháng 6 nam 2002
Trung Qu?c - Costa Rica: 0-2

Ngày 8 tháng 6 nam 2002
Brazil - Trung Qu?c: 4-0

Ngày 9 tháng 6 nam 2002
Costa Rica - Th? Nhi K?: 1-1

Ngày 13 tháng 6 nam 2002
Costa Rica - Brazil: 2-5
Th? Nhi K? - Trung Qu?c: 3-0

B?ng D

Table with 8 columns and 5 rows
D?i tuy?n
S? tr?n
Th?ng
Hoà
Thua
Bàn th?ng
Bàn thua
Di?m
Hàn Qu?c

3

2

1

0

4

1

7
Hoa K?

3

1

1

1

5

6

4
B? Dào Nha

3

1

0

2

6

4

3
Ba Lan

3

1

0

2

3

7

3
table end

Ngày 4 tháng 6 nam 2002
Hàn Qu?c - Ba Lan: 0-1

Ngày 5 tháng 6 nam 2002
Hoa K? - B? Dào Nha: 3-2

Ngày 10 tháng 6 nam 2002
Hàn Qu?c - Hoa K?: 1-1
B? Dào Nha - Ba Lan: 4-0

Ngày 14 tháng 6 nam 2002
B? Dào Nha - Hàn Qu?c: 0-1
Ba Lan - Hoa K?: 3-1

B?ng E

Table with 8 columns and 5 rows
D?i tuy?n
S? tr?n
Th?ng
Hoà
Thua
Bàn th?ng
Bàn thua
Di?m
D?c

3

2

1

0

11

1

7
Ireland

3

1

2

0

5

2

5
Cameroon

3

1

1

1

2

3

4

? R?p Saudi

3

0

0

3

0

12

0
table end

Ngày 1 tháng 6 nam 2002
Ireland - Cameroon: 1-1
D?c - ? R?p Saudi: 8-0

Ngày 5 tháng 6 nam 2002
D?c- Ireland: 1-1

Ngày 6 tháng 6 nam 2002
Cameroon - ? R?p Saudi: 1-0

Ngày 11 tháng 6 nam 2002
Cameroon - D?c: 0-2
? R?p Saudi - Ireland: 0-3

B?ng F

Table with 8 columns and 5 rows
D?i tuy?n
S? tr?n
Th?ng
Hoà
Thua
Bàn th?ng
Bàn thua
Di?m
Th?y Di?n

3

1

2

0

4

3

5
Anh

3

1

2

0

2

1

5
Argentina

3

1

1

1

2

2

4
Nigeria

3

0

1

2

2

3

1
table end

Ngày 2 tháng 6 nam 2002
Argentina - Nigeria: 1-0
Anh - Th?y Di?n: 1-1

Ngày 7 tháng 6 nam 2002
Th?y Di?n - Nigeria: 2-1
Argentina - Anh: 0-1

Ngày 12 tháng 6 nam 2002
Th?y Di?n - Argentina: 1-1
Nigeria - Anh: 0-0

B?ng G

Table with 8 columns and 5 rows
D?i tuy?n
S? tr?n
Th?ng
Hoà
Thua
Bàn th?ng
Bàn thua
Di?m
Mexico

3

2

1

0

4

2

7
Italia

3

1

1

1

4

3

4
Croatia

3

1

0

2

2

3

3
Ecuador

3

1

0

2

2

4

3
table end

Ngày 3 tháng 6 nam 2002
Croatia - Mexico: 0-1
Italia - Ecuador: 2-0

Ngày 8 tháng 6 nam 2002
Italia - Croatia: 1-2

Ngày 9 tháng 6 nam 2002
Mexico - Ecuador: 2-1

Ngày 13 tháng 6 nam 2002
Mexico - Italia: 1-1
Ecuador - Croatia: 1-0

B?ng H

Table with 8 columns and 5 rows
D?i tuy?n
S? tr?n
Th?ng
Hoà
Thua
Bàn th?ng
Bàn thua
Di?m
Nh?t B?n

3

2

1

0

5

2

7
B?

3

1

2

0

6

5

5
Nga

3

1

0

2

4

4

3
Tunisia

3

0

1

2

1

5

1
table end

Ngày 4 tháng 6 nam 2002
Nh?t B?n - B?: 2-2

Ngày 5 tháng 6 nam 2002
Nga - Tunisia: 2-0

Ngày 9 tháng 6 nam 2002
Nh?t B?n - Nga: 1-0

Ngày 10 tháng 6 nam 2002
Tunisia - B?: 1-1

Ngày 14 tháng 6 nam 2002
Tunisia - Nh?t B?n: 0-2
B? - Nga: 3-2

Vòng 16 d?i

Ngày 15 tháng 6 nam 2002
D?c - Paraguay: 1-0
Dan M?ch - Anh: 0-3

Ngày 16 tháng 6 nam 2002
Th?y Di?n - Senegal: 1-2
Tây Ban Nha - Ireland: 1-1, 3-2 (11m)

Ngày 17 tháng 6 nam 2002
Mexico - Hoa K?: 0-2
Brazil - B?: 2-0

Ngày 18 tháng 6 nam 2002
Nh?t B?n - Th? Nhi K?: 0-1
Hàn Qu?c - Italia: 2-1

T? k?t

Ngày 21 tháng 6 nam 2002
Anh - Brazil: 1-2
D?c - Hoa K?: 1-0

Ngày 22 tháng 6 nam 2002
Tây Ban Nha - Hàn Qu?c: 0-0, 3-5 (11m)
Senegal - Th? Nhi K?: 0-1

Bán k?t

Ngày 25 tháng 6 nam 2002
D?c - Hàn Qu?c: 1-0

Ngày 26 tháng 6 nam 2002
Brazil - Th? Nhi K?: 1-0

Tranh h?ng ba

Ngày 29 tháng 6 nam 2002
Hàn Qu?c - Th? Nhi K?: 3-2

Chung k?t

Ngày 30 tháng 6 nam 2002
D?c - Brazil: 0-2

Khán gi?: 69.029 ngu?i
Tr?ng tài: Pierluigi Collina (Italia)
Bàn th?ng: Ronaldo (Brazil) 67' và 79'

Các gi?i chính th?c c?a FIFA

Vô d?ch: Brazil
Á quân: D?c
Th? ba: Th? Nhi K?
Th? tu: Hàn Qu?c
Dôi giày vàng: RONALDO (Brazil)
Qu? bóng vàng: Oliver KAHN (D?c)
Danh hi?u Fair play: B?
D?i bóng du?c yêu thích nh?t: Hàn Qu?c
Th? môn xu?t s?c nh?t: Oliver KAHN (D?c)

(Theo Lao d?ng)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » lich su world cup 17