lich su va su phat trien cua may thu hinh

V?a r?i là bài xiêu t?m v? l?ch s?, s? phát tri?n c?a máy thu thanh (radio) 
không rõ các b?n có c?m th?y thú v? không?Bây gi? là thông tin c?a m?t thi?t b? 
khác mà khi nh?c d?n radio thì không th? b? qua nó.
Nó là truy?n hình.

Truy?n hình hay tivi là h? th?ng
vi?n thông
d? phát và nh?n
sóng radio
ch?a thông tin th? hi?n các hình ?nh chuy?n d?ng và âm thanh.

Trong cu?c s?ng d?i thu?ng, tivi còn du?c dùng v?i nghia nhu
máy thu hình.

 L?ch s?

S? phát tri?n c?a công ngh? tivi có th? du?c th?c hi?n trên 2 ph?m vi: các phát 
tri?n trên phuong di?n
co h?c
và
di?n t? h?c,
và các phát tri?n hoàn toàn trên di?n t? h?c. S? phát tri?n th? hai là ngu?n 
g?c c?a các tivi hi?n d?i, nhung nh?ng di?u trên không th? th?c hi?n n?u không
có s? phát hi?n và s? th?u hi?u t? h? th?ng co khí.

T? tivi (television) là m?t t? ghép, k?t h?p t?
ti?ng Hy L?p
và
ti?ng Latinh. "
Tele", ti?ng Hy L?p, có nghia là "xa"; trong khi t? "vision", t? ti?ng Latin 
visio, có nghia là "nhìn" hay "th?y". Ti?ng Anh vi?t t?t thành TV mà chúng
ta d?c là tivi.

 Tivi co di?n t?

M?t sinh viên
ngu?i D?c
Paul Gottlieb Nipkow
dua ra phát ki?n h? th?ng tivi co di?n t? d?u tiên nam
1885.
Thi?t k? quay dia c?a Nipkow du?c xem là chuy?n d?i hình ?nh thành các ch?m 
di?m. Tuy nhiên, ph?i t?i nam
1907,
s? phát minh c?a công ngh? ?ng phóng d?i m?i giúp các thi?t k? thành hi?n th?c. 
Trong th?i di?m dó Constatin Perskyi d? xu?t t? tivi trong m?t xu?t b?n
t?i Vi?n di?n t? qu?c t? ? H?i ch? Qu?c t? ?
Paris
vào
25 tháng 8
nam
1900.
Các xu?t b?n c?a Perskyi tóm t?t l?i công ngh? co di?n t?, d? c?p d?n thành qu? 
c?a Nipkow và các d?ng s?.

Nam
1911,
Boris Rosing và h?c trò c?a ông Vladimir Kosma Zworykin thành công trong vi?c 
t?o ra h? th?ng tivi s? d?ng b? phân hình guong d? phát hình, theo Zwoeykin,
"các hình r?t thô" qua các dây t?i ?ng di?n t? Braun (?ng cathode) trong d?u 
nh?n. Các hình chuy?n d?ng là không th?, b?i vì b? phân hình, có "d? nh?y
c?m không d? và các phân t? selen quá ch?m". Rosing m?t tích trong
cách m?ng Bolshevik
nam
1917,
nhung Zworykin sau dó quay l?i làm vi?c cho
RCA
d? xây d?ng tivi di?n t?, thi?t k? này sau dó b? phát hi?n là vi ph?m b?n quy?n 
c?a Philo Taylor Farnsworth.Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 
360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » lich su va su phat trien cua may thu hinh