[SMCC] lich su va hinh thuc nghi le cua dao hoi giao

H?i giáo ( ti?ng ? R?p: ????? al- islam), còn g?i d?o H?i, là m?t tôn giáo d?c 
th?n thu?c nhóm các tôn giáo Abraham. Dây là tôn giáo l?n th? nhì trên th? gi?i 
và là tôn giáo dang phát tri?n nhanh nh?t, v?i s? tín d? hi?n nay là 1,3 t?.

 

Nguyên nghia c?a H?i giáo trong ti?ng ? R?p là Islam và có nghia là "vâng m?nh, 
quy ph?c Thiên Chúa". Do du?c truy?n sang Trung Qu?c, mà ch? y?u là du?c ngu?i 
H?i H?i (có noi g?i là H?i H?t) ti?p nh?n, nên phát tri?n ? trong vùng dân t?c 
thi?u s? này. Ngu?i Trung Qu?c th?y ngu?i H?i H?i theo tôn giáo l? nên m?i g?i 
là "H?i giáo".

 

D?o H?i ra d?i vào kho?ng th? k? th? 7 t?i bán d?o ? R?p, do Muhammad sáng l?p. 
D?o H?i ch? tôn th? Allah D?ng T?i Cao, D?ng Duy Nh?t (ti?ng ? R?p: ???? 
Allah). Muhammad là v? Thiên S? cu?i cùng du?c Allah m?c kh?i Thiên Kinh Qu'ran 
qua Thiên th?n Gabriel.

 

Tuy cùng m?t h? th?ng nh?t th?n c?a các tôn giáo kh?i ngu?n t? Abraham nhung 
giáo lý H?i giáo không ch?u ?nh hu?ng tu tu?ng c?a Co d?c giáo và Do Thái giáo. 
Th? hi?n rõ trong kinh Koran (trong 6219 câu c?a kinh này dã th? hi?n n?i dung 
c?a kinh C?u U?c và Tân U?c). Không nhu nh?ng tôn giáo b?n, d?o H?i ch? có duy 
nh?t m?t quy?n Thiên Kinh Qu'ran, g?m có 114 chuong, 6236 ti?t. D?i v?i các tín 
d? H?i giáo, Thiên Kinh Qu'ran là m?t v?t linh thiêng, vì dó chính là l?i phán 
c?a Allah D?ng Toàn Nang.

 

Ngu?i H?i giáo tin tu?ng các v? S? gi? d?n tru?c S? gi? Mohamed, k? t? Adam d?n

Jesus xuyên qua Noah, Abraham, Moise, v.v. H? cung tin tu?ng C?u u?c và Tân u?c 
là kinh sách c?a Allah nhung h? không thi hành theo vì s? l?ch l?c do ngu?i Do

Thái giáo và Thiên Chúa giáo t?o ra và Thiên kinh Qur'an du?c Allah m?c kh?i 
xu?ng d? di?u ch?nh l?i nh?ng gì dã sai trái ? hai kinh sách dó.

List of 2 items

. Jesus d?i v?i ngu?i H?i giáo là m?t S? gi? r?t du?c kính m?n, nhung h? không 
tin Jesus là con c?a Thiên Chúa (Allah), d?i v?i h? Jesus ch? là m?t con ngu?i, 
m?t S? gi? nhu m?i S? gi? khác vì theo quan di?m c?a H?i giáo thì Thiên Chúa 
không có con, nhu Thiên kinh Qur'an dã phán:

 = Allah là Ð?ng T?o Thiên L?p Ð?a! Làm th? nào Ngài có con khi Ngài không h? 
có ngu?i b?n du?ng? Chính Ngài là Ð?ng dã sáng t?o và thông hi?u t?t c? m?i 
v?t." (trích 6:101)

. H?i giáo không ch?p nh?n t?i t? tông, vi?c làm c?a Adam và Eve

không ph?i là ngu?n g?c t?i l?i c?a loài ngu?i. Và không có m?t ai có quy?n r?a 
t?i cho m?t ai khác; ngo?i tr? Allah.

list end

 

S? khác nhau gi?a C?u U?c, Tân U?c và Thiên Kinh Qu'ran trên quan di?m D?ng 
Toàn Nang nhu sau:

 

C?u U?c:

 

Thiên Chúa sáng t?o con ngu?i theo hình ?nh mình.

-sách Sáng Th? 1:27.

 

Tân U?c:

 

Ta và Cha ta là m?t.

-Tân u?c Jean 10:30.

 

Thiên Kinh Qu'ran:

 

Ngài là D?ng Duy Nh?t. Allah D?ng D?c L?p và C?u R?i. Ngài ch?ng sinh ra ai và 
cung ch?ng ai sinh ra Ngài. Không m?t ai d?ng d?ng v?i Ngài.

-.112 : 1-4.

 

D?o H?i không có Mu?i Di?u Ran nhu d?o Ki Tô nhung kinh Qu'ran cung li?t kê 
mu?i di?u tuong t?:

List of 10 items

1. Ch? tôn th? m?t Thiên Chúa (ti?ng Á R?p là Allah).

2. Vinh danh và kính tr?ng cha m?.

3. Tôn tr?ng quy?n c?a ngu?i khác.

4. Hãy b? thí r?ng rãi cho ngu?i nghèo.

5. Tránh gi?t ngu?i, ngo?i tr? tru?ng h?p c?n thi?t.

6. C?m ngo?i tình.

7. Hãy b?o v? và chu c?p tr? m? côi.

8. Hãy cu x? công b?ng v?i m?i ngu?i.

9. Hãy trong s?ch trong tình c?m và tinh th?n.

10. Hãy khiêm t?n

list end

 

Ngoài ra tín d? H?i giáo có m?t s? lu?t l? :

List of 9 items

. M?t l?n trong d?i, h? ph?i hành huong v? thánh d?a Mecca, nhung v?i di?u ki?n 
h? không vay mu?n hay xin phí t?n. Tru?c khi di, h? ph?i lo cho gia dình v? con 
d?y d? nh?ng nhu c?u c?n thi?t trong th?i gian h? v?ng

m?t hành huong.

. Nghiêm c?m an máu, th?t con v?t dã ch?t tru?c khi du?c c?t ti?t theo nghi 
th?c; không du?c an th?t l?n vì l?n là con v?t b?n th?u.

. Nghiêm c?m u?ng ru?u và các th?c u?ng lên men.

. Nghiêm c?m c? b?c.

. Nghiêm c?m gian dâm và trai gái quan h? xác th?t tru?c khi cu?i h?i.

. Nghiêm c?m an nh?ng con v?t an th?t s?ng hay an t?p (nhu chó, mèo, chu?t, 
v.v.).

. Ngu?i H?i giáo ch? du?c an th?t halal, t?c là th?t dã du?c gi?t m? theo nghi 
th?c c?a d?o H?i. Tuy nhiên, trong tru?ng h?p tuy?t d?i không có gì an, h? du?c 
an m?i th? d? duy trì s? s?ng.

. Hàng nam ph?i th?c hi?n tháng an chay Ramadan d? tu?ng nh? và bi?t thuong xót 
ngu?i nghèo. Tháng này tính theo l?ch M?t Trang. Trong tháng này, khi còn ánh 
sáng M?t Tr?i, h? không du?c an và u?ng, d?n dêm thì m?i an. Cung trong tháng 
này, con ngu?i ph?i tha th? và sám h?i, v? ch?ng không du?c g?n nhau vào ban 
ngày nhung ban dêm v?n có th? ân ái v?i nhau. Tr? em và ph? n? có mang không 
ph?i th?c hi?n Ramadan.

. H?i giáo nghiêm c?m k? th? ch?ng t?c và tôn giáo, tín d? H?i giáo không du?c 
phép ch? trích cung nhu phán xét ngu?i khác. Dó là vi?c c?a Allah D?ng Toàn 
Nang.

list end

 

Nam di?u can b?n c?a d?o H?i:

List of 5 items

1. Tuyên d?c câu Sahadah: La ila ha il lallah, có nghia "Allah là D?ng Duy Nh?t 
d? ph?ng th?".

2. C?u nguy?n ngày nam l?n: Sáng s?m, trua, x? trua, chi?u và t?i.

3. B? thí.

4. Nh?n chay tháng Ramadan.

5. Hành huong t?i Mecca.

list end

 

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam

Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
MSN ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] lich su va hinh thuc nghi le cua dao hoi giao