[SMCC] lich su thanh lap, qua trinh hoat dong cua yahoo

có th? nói không ngoa là có bao nhiêu ngu?i dùng net là h?u nhu có b?y nhiêu 
tài kho?ng yahoo nhung n?u h?i yahoo ra d?i th? nào và yahoo ngoài d? chat, 
mail, blog, music & vidio thì còn gì n?a mà ai ai cung nói d?n yahoo và gõ d?a 
ch? web site yahoo khi ng?i lên máy và k?t n?i

M?i câu tr? l?i s? có trong bài này.

M?i b?n d?c!Yahoo! Inc. là m?t công ty Internet Hoa K? v?i m?c tiêu tr? thành "d?ch v? 
Internet toàn c?u hàng d?u cho ngu?i tiêu th? và gi?i doanh nghi?p". Trang 
chính c?a nó d?t t?i 

www.yahoo.com

m?t thu m?c m?ng lu?i và m?t s? d?ch v? khác, trong dó có Yahoo! Mail. Yahoo! 
du?c sáng l?p b?i hai sinh viên cao h?c t?i tru?ng D?i h?c Stanford là David 
Filo và Jerry Yang (???, Duong Trí Vi?n) vào tháng 1 nam 1994 và du?c thành l?p 
vào ngày 2 tháng 3 nam 1995. Tr? s? công ty du?c d?t t?i Sunnyvale, California.

 

Theo Alexa Internet và Netcraft là hai công ty chuyên v? th?ng kê luu lu?ng 
Web, Yahoo! là website du?c nhi?u ngu?i coi nh?t hi?n gi?. M?ng lu?i toàn c?u 
các website c?a Yahoo có 3 t? l?n xem h?ng ngày vào tháng 10 nam

2004 

 

Nam 2002, Yahoo! mua công ty Inktomi. Nam 2003, Yahoo! mua l?i công ty Overture 
- công ty d?ng d?ng sau AlltheWeb và AltaVista. Ngoài máy tìm c?a mình, ban d?u 
Yahoo còn s? d?ng các k?t qu? l?y v? t? Google d? hi?n th? trên trang ch? 
Yahoo.com m?i khi ngu?i dùng yêu c?u. D?n nam 2004, Yahoo! tung ra máy tìm d?c 
l?p d?a trên s? k?t h?p các công ngh? hãng có. công c? tìm ki?m yahoo là m?t 
trong 3 công c? tìm ki?m ph? bi?n nh?t cùng v?i Google Và Msn

 

L?ch s?

 

Yahoo kh?i d?u là "Jerry's Guide to the World Wide Web" (C?m nang c?a Jerry v? 
m?ng lu?i), nhung sau này du?c d?i tên. Tên Yahoo là m?t t? vi?t t?t cho "Yet 
Another Hierarchichal Officicious Oracle," nhung Filo và Yang nh?t d?nh r?ng h? 
ch?n tên này vì h? thích nghia c?a t? "yahoo" trong t? di?n (m?t gi?ng thú mang 
hình ngu?i trong quy?n Nh?ng cu?c du hành c?a Gulliver c?a Jonathan Swift). D?u 
tiên Yahoo ch? ? trong máy tính làm vi?c c?a Yang, trong khi ph?n m?m ? trong 
máy tính c?a Filo.

 

Yahoo du?c ra c? ph?n vào ngày 12 tháng 4 nam 1996, bán du?c 2,6 tri?u c? phi?u 
lo?i m?nh giá 13

 

$. Trong khi Yahoo ngày càng du?c ph? bi?n và phát tri?n, nh?ng d?ch v? c?a nó 
ngày càng phong phú và da d?ng hon. Có th? k? d?n các d?ch v? nhu Yahoo! Mail, 
Yahoo! Messenger, Yahoo! Groups...

Nhi?u d?ch v? tru?c kia là công ty d?c l?p du?c Yahoo mua nhu GeoCities và 
eGroups.

 

Yahoo! nay dã b?t d?u h?p tác v?i m?t s? công ty vi?n thông và d?ch v? Internet 
nhu BT t?i Vuong qu?c Anh, Rogers Communications t?i Canada Và SBC 
Communications t?i Hoa K? - d? t?o d?ch v? bang r?ng có nhi?u n?i dung d? c?nh 
tranh v?i d?ch v? c?a AOL.

Công ty cung c?p m?t th? tín d?ng tên là Yahoo! Visa trong m?t h?p tác v?i 
First USA.

 

T? cu?i nam 2002, Yahoo! dã âm th?m mua m?t s? công ty có k? thu?t tìm ki?m 
khác. Vào tháng 12 nam 2002, nó dã mua Inktomi, và vào tháng 7 nam 2003 nó dã 
mua Overture Services, Inc. (d?ng th?i AltaVista Và Alltheweb, hai s? h?u c?a 
Overture). Vào ngày 18 tháng 2 Nam 2004,

Yahoo! ng?ng s? d?ng k?t qu? tìm ki?m t? Google và dùng k? thu?t riêng nó t? 
t?o d? tìm ki?m.

 

T? ngày 15 tháng 6 Nam 2005, Yahoo!Mail du?c b?n d?a hoá -- có thêm giao di?n 
ti?ng Vi?t -- trên trang

http://mail.yahoo.com.vn

Giao di?n ti?ng Vi?t là m?t ?ng d?ng Unicode tri?t d?, cho nên ngu?i nh?n thu 
Yahoo! ti?ng Vi?t có th? d?c thu m?t cách d? dàng -- m?t tru?ng h?p không th? 
có v?i giao di?n

ti?ng Anh. D?ng th?i, b?t c? ngu?i nào có tài kho?n Yahoo!Mail d?u có th? dùng 
giao di?n ti?ng Vi?t b?ng cách d?n

http://edit.yahoo.com/config/set_intl

và ch?n "Yahoo! Vietnam" trong m?c "New Setting". Tuy nhiên, giao di?n ti?ng 
Vi?t còn thi?u vài ch?c nang quan tr?ng c?a giao di?n ti?ng Anh. D?ch v? Yahoo!

Dây ch? là m?t danh sách không d?y d?. Xem danh sách d?y d? hon ?
http://docs.yahoo.com/docs/family/more/

List of 14 items
. Yahoo! Games
. Yahoo! Finance
. Yahoo! Groups
. Yahoo! Mail
. Yahoo! Messenger
. GeoCities
. LAUNCHcast
. HotJobs
. Yahoo! Movies
. Yahooligans!, phiên b?n cho tr? em
. Yahoo! Search
. Yahoo! TV
. Yahoo! 360
. Yahoo! Personals
list endName: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam

Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
MSN ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] lich su thanh lap, qua trinh hoat dong cua yahoo