[SMCC] lich su lien hoang phim Cannes

Liên hoan phim Cannes (

ti?ng Pháp:  le Festival international du film de Cannes hay don gi?n le 
Festival de Cannes) là liên hoan phim có uy tín nh?t th? gi?i, du?c t? ch?c l?n 
d?u t? 20 tháng 9 d?n 5 tháng 10, 1946 t?i thành ph? ngh? mát Cannes, n?m phía 
nam Pháp. T? dó, liên hoan phim du?c t? ch?c hàng nam trong tháng 5 v?i m?t s? 
ngo?i l?.

 

Thu hút s? lu?ng l?n các phuong ti?n truy?n thông tham gia dua tin, Liên hoan 
không m? c?a cho công chúng, có s? hi?n di?n c?a nhi?u ngôi sao di?n ?nh và là 
noi g?p g? ua thích c?a các nhà s?n xu?t phim d? trình làng nh?ng b? phim m?i 
nh?t và c? g?ng bán xu?t ph?m c?a h? cho các nhà phân ph?i d?n t? kh?p

noi trên th? gi?i.

 

Gi?i thu?ng uy tín nh?t du?c trao ? Cannes là Palme d'Or (gi?i Cành C? Vàng) 
cho phim Xu?t s?c nh?t; gi?i thu?ng này th?nh tho?ng cung du?c trao d?ng th?i 
cho nhi?u phim trong m?t nam. Tuy nhiên ban giám kh?o c?a Liên hoan, g?m m?t 
nhóm nh?ng chuyên gia di?n ?nh qu?c t? du?c ch?n l?a, cung trao t?ng nh?ng gi?i 
thu?ng khác, bao g?m "Gi?i thu?ng l?n" (Grand Prix - gi?i thu?ng quan tr?ng th? 
hai).

 

Liên hoan phim Cannes l?n th? 59 t? ch?c vào ngày 18 tháng 5 nam 2006. D?o di?n 
H?ng Kông n?i ti?ng, Vuong Gia V?, là Tru?ng ban giám kh?o v? phim truy?n. 
Vuong Gia V? dã t?ng do?t gi?i D?o di?n xu?t s?c nh?t t?i Cannes nam 1997 v?i 
b? phim Happy Together.

 

 

L?ch s?

 

Nam 1939, b? tru?ng b? van hóa giáo d?c Pháp lúc dó là Jean Zay dã thành l?p 
Liên hoan phim Qu?c t? t?i Cannes nh?m dáp l?i s? khiêu khích c?a chính quy?n 
phát xít D?c và Ý khi s? d?ng Liên hoan phim Qu?c t? t?i Venezia nhu công c? 
tuyên truy?n chính tr?. Liên hoan phim Cannes l?n d?u tiên du?c d? d?nh t? ch?c 
vào tháng 9 nam 1939 nhung do chi?n tranh bùng n? nên ph?i h?y b?.

 

Sau khi Th? chi?n th? hai k?t thúc, liên hoan phim Cannes m?i chính th?c du?c 
t? ch?c vào ngày 20 tháng 9 nam 1946 ? Casino de Cannes, liên t?c m?i nam m?t 
l?n (tr? nam 1948 và 1950 do lý do tài chính) cho d?n t?n ngày nay.

 

T? nam 2002, Liên hoan phim Qu?c t? (t? ch?c t?i Cannes) m?i d?i tên chính th?c 
thành Liên hoan phim Cannes, m?c dù tên g?i này t? lâu dã du?c ph? bi?n d? ch? 
liên hoan.

 

Liên hoan phim Cannes du?c chia thành:

List of 1 items (contains 1 nested list)

. L?a ch?n chính th?c:

List of 5 items nesting level 1

. Các phim tranh gi?i

. Các phim không tranh gi?i (hors compétition)

. Các phim trong h?ng m?c "Un certain regard" ("m?t cái nhìn nh?t d?nh", có t? 
nam 1978)

. Phim ng?n . Cinéfondation (t? nam 1998)

list end nesting level 1

list end

List of 2 items

. La Semaine de la Critique: ("Tu?n l? phê bình", có t? nam 1962) có trao nhi?u 
gi?i thu?ng riêng

. La Quinzaine des Réalisateurs: ("Mu?i lam ngày d?o di?n", có t? nam 1969)

list end

 

 

 

Gi?i Cành c? vàng

 

Gi?i Cành c? vàng có t? nam 1955 dành cho phim xu?t s?c nh?t.

 

 

 

Các gi?i thu?ng khác

 

Dành cho phim truy?n

List of 8 items

. Grand Prix: Gi?i thu?ng l?n dành cho b? phim có nh?ng ý tu?ng tìm tòi m?i l?.

. Prix de la mise en scène: Gi?i Dàn d?ng dành cho d?o di?n xu?t s?c nh?t.

. Prix du Jury: Gi?i thu?ng c?a ban giám kh?o dành cho b? phim du?c ban giám 
kh?o dánh giá cao.

. Prix du scénario: Gi?i k?ch b?n

. Prix d'interprétation féminine: Gi?i di?n xu?t dành cho di?n viên n?.

. Prix d'interprétation masculine: Gi?i di?n xu?t dành cho di?n viên nam.

. Caméra d'Or: Camera Vàng dành cho b? phim d?u tay xu?t s?c nh?t.

. Un certain regard: Gi?i thu?ng dành cho b? phim có ý tu?ng m?i và d?o di?n 
tr?. Nh?ng phim du?c gi?i này s? du?c giúp d? d? phát hành t?i Pháp.

list end

 

Dành cho phim ng?n

List of 2 items

. Palme d'Or - court métrage: Cành c? vàng dành cho phim ng?n.

. Prix du Jury - court métrage: Gi?i thu?ng c?a ban giám kh?o dành cho phim 
ng?n.

list end

 

Phim du?c trao gi?i Cành c? vàng tính theo qu?c gia s?n xu?t

 

Table with 2 columns and 7 rows

M?

18

Ý

12

Pháp

9

Anh

8

Dan M?ch,

Nh?t B?n

4

B?,

Liên xô,

Th?y Di?n,

D?c,

Romania,

Serbia và Montenegro

2

Algérie,

Brasil,

Trung Qu?c,

Ti?p Kh?c,

Hy L?p,

?n D?,

Iran,

Mexico,

New Zealand,

Ba Lan,

Tây Ban Nha,

Th?y Si,

Th? Nhi K?

1

table end

 

 

 

 

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] lich su lien hoang phim Cannes