[SMCC] lap chuc nang tra loi tu dong cho gmail

L?p tính nang tr? l?i t? d?ng c?a Gmail

06-03-2007 15:19:08 GMT +7

Không có th?i gian d? h?i âm ngay nhung l?i mu?n ngu?i g?i thu cho mình nh?n 
du?c ngay thu tr? l?i? Gmail s? làm giúp b?n vi?c này ch? v?i vài thao tác
d? thi?t l?p tính nang tr? l?i t? d?ng:

- Dang nh?p vào h?p thu Gmail b?ng tài kho?n c?a mình.

- B?m ch?n Settings > th? General, tìm d?n m?c Vacation responder dánh d?u vào 
tùy ch?n Vacation responder on d? b?t ch?c nang tr? l?i t? d?ng.

- Gõ tiêu d? thu trong ô Subject và n?i dung thu thông báo cho ngu?i nh?n vào 
khung Message ch?ng h?n: Hi?n gi? tôi dang di v?ng, s? c? g?ng h?i dáp cho
b?n trong th?i gian s?m nh?t. Thân! N?u mu?n gi?i h?n ch? nh?ng ngu?i trong 
danh m?c Contact m?i nh?n du?c thu t? d?ng này, b?n dánh d?u ch?n vào ô Only
send a response to people in my contacts (xem ?nh minh h?a).

Cu?i cùng, nh?n Save Changes d? luu l?i thi?t l?p.

Bây gi? m?i khi trong h?p thu có thu m?i, nó s? t? d?ng tr? l?i nh?ng ai g?i 
thu cho b?n. Ngoài ra, phía trên cùng trong giao di?n h?p thu Gmail s? xu?t
hi?n thêm m?t thanh màu cam ch?a tiêu d? c?a thu t? d?ng giúp b?n d? dàng t?t 
(End now) và di?u ch?nh l?i (Vacation settings) ch?c nang này khi c?n.

HOÀNG NGHIA H?NH
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
CTY TNHH TM Linh nhan. 300 Dinh Tien Hoang TP: Hue.
Home Phone: 054512789
Cell-phone: 0908935277
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] lap chuc nang tra loi tu dong cho gmail