lam tho bat ke la ngay hay dem

"Làm tho b?t k? là ngày hay dêm"

ImageView

Nh?ng d?a tr? chan bò trong làng Chùa cung tranh th? d?c tho - ?nh: Lâm Hoài
TT - Dân làng này t? d?a tr? 4-5 tu?i d?n các c? già ngoài 80 d?u có th? là nhà 
tho. H? không ch? có m?t "dài phát tho" mà còn m?i thi nhân trong và ngoài
nu?c v? làng cùng... ngâm tho.

Dân làng này t? d?a tr? 4-5 tu?i d?n các c? già ngoài 80 d?u có th? là nhà tho. 
H? không ch? có m?t "dài phát tho" mà còn m?i thi nhân trong và ngoài nu?c
v? làng cùng... ngâm tho.

Ra ngõ g?p.nhà tho!

Bu?i chi?u bên b? sông Dáy dang vào v? mùa thu ho?ch nên trên con dê d?n vào 
d?u làng, hàng tram ngu?i t?p trung bó rom, g?t lúa. L? m?t di?u là c? cánh
d?ng d?u vang v?ng ti?ng d?c, ti?ng ngâm tho th?t tr? tình.

Kh?p con du?ng vào làng cung giang d?y apphich c? d?ng ch? toàn b?ng tho: 
"Du?ng làng dâu c?a riêng ai/ Cùng nhau gìn gi? hôm mai di v?.". Chúng tôi h?i
tham m?t ch? bán nu?c bên du?ng v? chuy?n nh?ng t?m apphich tho, ch? không tr? 
l?i mà l?i... d?c tho: "Làng này già tr? gái trai/ Làm tho b?t k? là ngày
hay dêm.".

Khi d?n tru?c nhà tru?ng thôn, chúng tôi th?y m?t bà m? dang l?y cây dánh con 
và m?ng con ra r?. Ông ch?ng dang xúc lúa g?n d?y, không ra tay can ngan mà
l?i di?m nhiên ngâm tho: "D?y con không d?y b?ng l?i/ Bà dùng roi dánh toi b?i 
th? a/ Ch?i con b?i c? ông cha/ Con hu hay chính c? bà cung hu".

Ngu?i dàn bà li?c xéo ch?ng m?t cái nhung cung thôi dánh con! Và tr?i ?, m?t 
nhóm tr? con kho?ng 5-6 tu?i choi g?n d?y th?y chúng tôi dang l?p ló ngoài
c?ng dã v?i vàng ch?y vào nhà tru?ng thôn, ?ng kh?u ngay: "Bác oi, có khách d?n 
nhà/ Nhìn qua thì bi?t ? xa m?i v?.".

Ông Lê Xuân S?ng - tru?ng thôn Hoàng Duong (xã Son Công, huy?n ?ng Hòa, Hà 
Tây), h?i phó H?i tho làng Chùa - cu?i b?o: "L? m?t di?u có nh?ng vi?c nói b?ng
l?i không tác d?ng nhung dùng tho r?t hi?u qu? chú ?".

Ông S?ng k? trong thôn tru?c dây có tru?ng h?p m?t anh con trai b? bê cha m? 
già không cham sóc. Ngu?i trong làng bi?t chuy?n, g?i ngay cho anh ta. m?t
bài tho: ".Cha m? s?ng trông nom chi?u l? / Nuôi vài nam thì k? công lao/ C? 
s?ng thì ch?ng mu?n nuôi/ C? qui tiên l?i lôi thôi v? v?i/ T? cho làng xóm
chê cu?i/ Hi?u mà nhu v?y ai oi xin d?ng". Sau l?n nh?n du?c bài tho này, m?i 
ngu?i th?y anh con trai dã thay d?i h?n, bi?t quan tâm, lo l?ng cho cha m?
mình hon tru?c.

"Thi dàn" nông dân

Ông Lê Xuân S?ng cho bi?t làng dã chính th?c in du?c hai t?p tho là Tho làng 
Chùa và D?t ngàn nam v?i hon 700 bài. Còn tho d?ng vi?t tay hay các t?p tho
in vi tính thì có d?n c? tram cu?n và hàng ngàn bài du?c luu gi? ? nhà van hóa 
c?a làng.

T? nam 1982, ? làng dã thành l?p h?n m?t "thi dàn" riêng cho mình: dó là H?i 
tho làng Chùa v?i trên 50 h?i viên du?c xét k?t n?p là nh?ng ngu?i du?c dân
làng nhìn nh?n có nhi?u bài tho hay nh?t.

H?ng tu?n, dân làng dành h?n dêm th? nam làm bu?i "tho tr?c tuy?n" d? t? ch?c 
d?c, bình nh?ng bài tho hay, góp ý, hu?ng d?n sáng tác tho cho các "thi si
nông dân". Ngay c? nh?ng v?n d? th?i s? trong nu?c, các "phát thanh viên" cung 
làm tho nóng h?i.

Nhi?u nhà tho n?i ti?ng nhu Ph?m Ti?n Du?t, Tr?n Ninh H?... t?ng du?c m?i v? 
làng nói chuy?n tho ca. V?a r?i nhà tho n?i ti?ng c?a M? Bruce Weigl sang VN
cung tìm d?n làng Chùa d? nghe tho.

Cu?i nam 2005, làng phát d?ng cu?c thi tho dành cho l?a tu?i h?c trò. Gi?i 
thu?ng tr? giá ch? 100.000-200.000 d?ng nhung ban t? ch?c dã nh?n du?c g?n 500
bài tho g?i v?. Tác gi? nh? nh?t là cô bé m?i 4 tu?i và cao tu?i nh?t là ông c? 
dã ngoài 80!

Ông S?ng dua cho tôi xem bài tho c?a em Ngô Th? Thoa, m?t h?c sinh l?p 9 m? côi 
m?, bài tho du?c trao gi?i nh?t cu?c thi tho: ". Ngu?i ta vá áo b?ng kim/
M? oi con h?i vá tim b?ng gì?... Trang bu?n còn có b?n sao/ Tôi bu?n ch?ng có 
b?n nào trang oi/ Trang treo lo l?ng gi?a tr?i/ Còn tôi s?ng gi?a cu?c d?i
bu?n tênh.".

Làng Chùa dang chu?n b? xây d?ng m?t "trung tâm thi dàn" khá qui mô và nên tho 
? h? sen gi?a làng. Dây s? là noi g?p g?, trao d?i tho ca c?a ngu?i dân sau
gi? dan nong, làm ru?ng. Và t?nh Hà Tây cung dang có d? án g?i các ngành ch?c 
nang công nh?n làng Chùa là làng tho d?u tiên c?a c? nu?c.

VU BÌNH - PHI LONG
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 
360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » lam tho bat ke la ngay hay dem