[SMCC] Re: lam the nao de xe VOVTV

ch?ng th?y nói gì v? vi?c phát sóng qua internet nh??
 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Hoang Bao Vu 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Thursday, September 11, 2008 7:28 AM
 Subject: [SMCC] lam the nao de xe VOVTV


 Th? Nam, 11/09/2008, 04:35 (GMT+7)

 Làm th? nào xem VOVTV? 

 ImageView

 B? ph?n k? thu?t và ngu?i d?n chuong trình VOVTV tru?c gi? lên sóng - ?nh: 
VOVTV

 TT - H? phát thanh có hình (VOVTV) c?a Dài Ti?ng nói VN chính th?c phát sóng 
t? ngày 7-9. D? hi?u thêm v? h? này và làm sao xem du?c, nhà tho Tr?n Dang
 Khoa, giám d?c VOVTV, cho bi?t:

 - VOVTV là m?t chuong trình hoàn toàn m?i c?a Dài Ti?ng nói VN, dó không h?n 
là chuong trình phát thanh cung không h?n là chuong trình truy?n hình, mà dúng
 nhu tên g?i c?a nó là h? phát thanh có hình. Hi?u m?t cách don gi?n thì dây 
là chuong trình mà ti?ng nói, âm thanh là ngôn ng? chính, hình ?nh là ph?,
 trong dó có c? hình d?ng và hình tinh. 

 Uu th? c?a VOVTV chính là t?n d?ng du?c th? m?nh c?a phát thanh, d? nhanh 
nh?y có th? thông tin l?p t?c v?n d? th?i s? nóng b?ng mà không ph?i l? thu?c
 hình ?nh. Nhung cung có nh?ng chuong trình dan xen nhu van h?c ngh? thu?t, âm 
nh?c, k?ch, sân kh?u và m?t s? linh v?c khác nhu kinh t? - xã h?i c?n ph?i
 có hình d?ng d? khán gi? t?n m?t th?y b?n ch?t v?n d?.

 * Làm th? nào d? có th? xem du?c chuong trình này, thua ông?

 ImageView

 Nhà tho Tr?n Dang Khoa, giám d?c VOVTV - ?nh: Xuân Long

 - Dây là chuong trình chúng tôi dang phát th? nghi?m m?i ngày hai bu?i, sáng 
t? 5g40-8g, chi?u t? 18g-21g trên c? truy?n hình cáp trung uong, truy?n hình
 cáp Hà N?i và truy?n hình cáp c?a TP.HCM. B?t c? khán gi? nào dang thuê bao 
ba h? th?ng truy?n hình cáp trên d?u xem du?c VOVTV mà không c?n ph?i b? sung
 công c? h? tr? nào. Các thao tác cung r?t don gi?n, ch? c?n dò l?i sóng trên 
truy?n hình cáp d? tìm ra kênh phát sóng c?a VOVTV là có th? xem du?c ngay.

 * V? k? thu?t, ngu?i xem ph?i dò sóng theo t?n s? và kênh nào c?a t?ng dài 
truy?n hình cáp?

 - M?i dài truy?n hình cáp d?u có t?n s? và kênh phát chuong trình riêng và 
khi mu?n xem VOVTV, ngu?i xem c?n ph?i dò theo t?n s? và kênh quy d?nh c?a t?ng
 dài. C? th?, truy?n hình cáp trung uong s? theo t?n s? 311,25MH2, dò t? d?ng 
kênh 5; truy?n hình cáp Hà N?i theo t?n s? 297,25 MH2, dò t? d?ng kênh 12;
 truy?n hình cáp TP.HCM theo t?n s? 711,25 MH2, dò t? d?ng kênh 70. N?u không 
mu?n thay d?i th? t? kênh, khán gi? có th? ch?n m?t kênh b?t k?, sau dó dò
 kênh theo ch? d? manual d?n khi tìm du?c chuong trình h? phát thanh có hình 
trên sóng truy?n hình cáp. Ngay trong nh?ng ngày t?i, t?i m?i chuong trình
 phát sóng, chúng tôi s? cho ch?y cách dò tìm chuong trình trên h? th?ng 
truy?n hình cáp d? khán gi? s?m xem du?c chuong trình.

 * Sau nh?ng chuong trình phát th? nghi?m, th?i lu?ng VOVTV có du?c tang lên 
và ngoài dài truy?n hình cáp, nhà dài có tính d?n vi?c ph? sóng r?ng rãi không?

 - VOVTV dang trong quá trình th? nghi?m và m?i phát sóng du?c m?y hôm, bình 
quân m?i ngày phát sóng kho?ng 5 gi?, nhung ngay t? th? hai tu?n t?i (15-9)
 chuong trình phát thanh có hình s? du?c nâng th?i lu?ng lên ba bu?i phát 
sóng/ngày. Sáng phát sóng hai gi?, trua hai gi? và t?i s? phát ba gi?. 

 M?t khác, ch? truong ph? sóng m?t d?t d? dông d?o công chúng d?u xem du?c 
chuong trình này cung dã du?c chúng tôi lên k? ho?ch. V? h? t?ng v?n còn r?t 
ng?n
 ngang nhung chúng tôi dang xúc ti?n vi?c xin t?n s?, xin ý ki?n các co quan 
ch?c nang. K? ho?ch d? ki?n d?u nam 2009 có th? ph? sóng m?t d?t, nhung m?i
 v?n d? và ti?n d? còn ph?i ph? thu?c vi?c hoàn t?t th? t?c t? phía các co 
quan ch?c nang.

 XUÂN LONG th?c hi?n  

Other related posts: