[SMCC] lam sao khi may di dong bi khoa ma, khoa sim, khoa mang

Làm sao khi máy di?n tho?i b? khóa máy, khóa sim,khóa m?ng
http://www.vatgia.com/hoidap/4122/52513/lam-sao-khi-may-dien-thoai-bi-khoa-may-khoa-sim-khoa-mang.html
Bài vi?t K? này giúp các b?n có nh?ng khái ni?m co b?n v? khóa Sim, khóa mã, 
khóa m?ng và nh?ng mã l?nh kh?c ph?c s? c? trong máy di d?ng

I . Khái ni?m khóa sim, khóa máy, khóa m?ng trong di d?ng

1 . Khóa Sim

- Khóa Sim là khóa t?i Simcard nh?m m?c dích b?o v? tài kho?n c?a ch? thuê bao, 
khi khóa Sim thì máy di d?ng v?n có th? ho?t d?ng du?c khi l?p Sim khác
vào máy.

- Sim là vi m?ch nh? có dung lu?ng nh? nh?. Có 2 lo?i Sim , Sim 3 V, Sim 5 V, 
d? khoá Sim dùng mã Pin: 4 s? m?c d?nh là "1234"

Ví d?" Màn hình hi?n "ENTER PIN" ta b?m "1234". N?u không du?c mà b?m sai 3 l?n 
thì s? chuy?n sang mã khoá PUK. Mã PUK do Buu di?n qu?n lý g?m 8 s? không
có m?c d?nh. Ví d?: Màn xu?t hi?n Enter PUK:

Ta g?i: 145 m?ng MOBILE PHONE

151 m?ng VINA PHONE
198 m?ng Viettel

H?i mã PUK và mã Pin m?i c?a Sim. Sau dó vào l?n lu?t 8 s? PUK -> Máy s? h?i mã 
PIN, ta vào 2 l?n mã Pin là du?c. Sau dó ph?i vào ph?n MENU s? d?ng d?
chuy?n khoá SIM v? tr?ng thái "OFF".

2. Khoá máy:

- Khóa máy là khóa t?i máy di d?ng, khi không mu?n ngu?i khác can thi?p vào máy 
c?a mình, khi khóa máy thì máy di d?ng s? không nh?n b?t c? m?t Sim nào
c?.

- SAM SUNG: Trên màn hi?n:

ENTER PASS WORD CODE (ti?ng vi?t là "vào mã b?o v?").

M?c d?nh là 0000 -> OK

N?u không du?c b?m l?nh: (Chú ý tháo Sim)

* 2767 * 2878 #

* 2767*3855#

*2767*688#

Máy d?i cao (ph?i dùng máy tính d? Unlock)

- NOKIA: màn hình hi?n

ENTER SECURITY CODE (ti?ng vi?t là "vào mã b?o v?").

M?c d?nh là (12345) -> OK

- Máy d?i cao màn hình hi?n "H?n ch? di?n tho?i"

N?u sai: Ph?i dùng USF3 ho?c Grrifin là thi?t b? chuyên dùng d? n?p ph?n m?m và 
b? khóa cho di d?ng.

- MOROTOLA: màn hình hi?n "ENTER PHONE CODE"

M?c d?nh là (1234)-> OK

N?u sai: (Màn hình hi?n Wrong Code)

- T? V8088 tr? xu?ng b?m Menu -> OK -> b?m "000000". Màn hình s? hi?n mã PHONE 
CODE.N?u không du?c ph?i dùng th? TEST

V?i các máy d?i cao: Dùng máy tính s? d?ng ph?n m?m UNLOCK d? b? khoá, hi?n nay 
hay dùng nh?t là h?p SMARTCLIP

- SIEMENS : Không m?c d?nh => B? b?ng máy tính

- Chuy?n ti?ng Anh thì b?m *# 0001# B?m Send

- ERICSSON: "ENTER PHONE CODE"

M?c d?nh: "0000". N?u không du?c th? b? b?ng máy tính (r?t don gi?n)

3. Khóa m?ng:

- Khóa m?ng là máy v?n dùng ? t?t ? nu?c ngoài còn v? Vi?t Nam thì không dùng 
du?c

- N?u máy là lo?i don bang t?n ch? s? d?ng m?t bang t?n 1800 ho?c 1900 thì 
không m? khóa m?ng du?c.

- N?u máy da bang t?n t?c là có th? s? dung c? "900 và 1800" ho?c "900 - 1800 - 
1900" thì có th? b? khóa m?ng du?c.

- Các ch? báo khoá m?ng khi l?p SIM

- SIM LOCK (Sam Sung)

- ENTER SPECIAL CODE (MOTOROLA)

- SIM CARD NOT REJECTER (Nokia)

- INVALID SIM CARD (nokia cu)

- NET WORK LOCK (Siemens)

- INSERT CORRET CARD (Ericsson)

* B? khoá máy, khóa m?ng:

- D? b? khóa máy ho?c khóa m?ng ngoài dùng l?nh d?c bi?t ta ph?i dùng nh?ng 
thi?t b? chuyên d?ng d? n?p m?t ph?n m?m m?i, ho?c dùng ph?n m?m Unlocked d?
Reset máy v? tr?ng thái xu?t xu?ng.

- Dòng máy Bang t?n 850 MHz ngoài vi?c unlock b?ng máy tính, ph?i can thi?p 
thêm ph?n c?ng .

* D?c t? m?ng di d?ng GSM

+ 800MHz : m?ng IDEN, do Motorla và Nortel phát tri?n, s? d?ng nh?ng Cell nh? 
ít thuê bao.

+ 850MHz : Thu?ng dùng ? B?c M? (Cingular)

+ 900MHz :GSM900, và EGSM900 thuong dùng ? châu Á ho?c châu Âu

+ 1800MHz: Mang DCS1800 thu?ng dùng ? châu Á ho?c châu Âu

+ 1900MHz: M?ng PCS1900 thu?ng dùng ? B?c M? ( T-Mobile)

4 . Cách xem IMEI + Version:

- Xem IMEI:

B?m * # 06#.,riêng Nokia có IMEI g?c * # 9270 2689 #

- XemVer sion: là phiên b?n c?a ph?n m?m, phiên b?n càng cao thì s?a l?i càng 
t?t:

Nokia : * # 0000 #

Sam sung : * # 9999 # (version c?a máy Samsung là s? t? nhiên, càng cu?i b?ng 
ch? cái thì version càng cao).

Siemens : * # 06 # B?m nút trên

Ericsson : ­ * ­¯ * ¯ *

Motorola: T? dòng T 190-191 -198. T2688-2988 B?m l?nh " #300# OK

T? dòng V -> lên dùng th? ho?c máy tính

M?t s? mã l?nh reset. kh?c ph?c l?i máy di d?ng
Mã l?nh c?a Samsung:

- Mã l?nh dùng d? reset EEPROM máy SamSung, có th? kh?c ph?c du?c tình trang 
treo máy, có sóng nhung không g?i du?c, tr?ng màn hình, khóa máy .

* 2767 * 2878 #

* 2767*3855#

*2767*688#

- Mã l?nh ch?nh contrast màn hình nhu sau:

*#0523# dùng phím </>d? ch?nh , chú ý b? sim

- Ch?nh contrast X495: "*#8999*523# ho?c *#8999*8378#"
- Ki?m tra thông s? ho?t d?ng c?a Pin *#9998*228#
- Ki?m tra ch? d? rung *#9998*842#
Mã l?nh c?a NOKIA

- Xem IMEI *#06# ho?c *#92702689#
- Xem phiên b?n ph?n m?m *#0000#
- Reset máy d?i th?p *3370#
- N?u g?p máy Nokia d?i cao b? treo máy, ho?c vào các chuong trình ?ng d?ng 
không du?c ta có th? dùng l?nh sau "*#7370# ho?c *#7780# , nh?p mã code 12345
>ok", mã s? này s? khôi ph?c cài d?t m?c d?nh c?a nhà s?n xu?t khi xu?t xu?ng.
- Ho?c Format máy b?ng cách b?m d?ng th?i 4 nút
" Power + phím g?i m?u xanh + * + s? 3" , gi? vài giây d?n khi màn hình hi?n 
Formating thì b? tay ra, máy di d?ng s? t? format v? tr?ng thái xu?t xu?ng,
chú ý pin ph?i d?y , cách này r?t hi?u qu?.

Mã l?nh SonyEricsson

- Format Smartphone ( P800, P900, P910.), dùng phím "Jogdial" là nút cu?n menu 
phía bên trái, Jogdial

+ Jogdial UP

+ B?m phím *

+ Jogdial down

+ Jogdial down

+ B?m phím *

+ Jogdial down

+ B?m phím *

Lúc dó s? hi?n lên Menu Format, ch?n Format, nh?p mã Password 0000

- Dòng máy này có th? xem du?c ngày s?n xu?t b?ng cách xem ? tem dòng ch? có 
d?ng xxWyy, trong dó xx là nam s?n xu?t yy là tu?n c?a nam dó, ví d? máy có
dòng ch? 03W06 có nghia máy s?n xu?t vào tu?n th? 6 nam 2003, t?c là gi?a tháng 
2 nam 2003

Mã l?nh Siemens

- Xem Imei *#06#
- Ki?m tra phiên b?n ph?n m?m , b? Sim b?m *#06# gi? phím dài bên trái
- Chuy?n v? ti?ng Anh *#0001# b?m nút "SEND"
5 . Các bí m?t trên PocketPC

a- Dòng máy Himalaya (O2 Xda II /Qtek 2020 / Orange SPV M1000/ I-Mate PocketPC/ 
Dopod 696):
- Soft reset: Dùng bút ch?c vào l? Reset
- Hard Reset: Power + Soft Reset
- Enter Bootloader: DPad(Nút chính gi?a) + HardReset

b- Dòng máy Magician (O2 Xda II mini / T-Mobile MDA Compact/ Dopod 818 / I-mate 
JAM Qtek S100):
- Soft reset: Dùng bút ch?c vào l? Reset
- Hard Reset: Power + Soft Reset
- Enter Bootloader: Camera + HardReset

c- Dòng máy Blue Angel (O2 Xda IIs/ Dopod 700/ I-mate PDA2k/ T-Mobile MDA III/ 
SPV M2000/ Qtek 9090):
- Soft reset: Dùng bút ch?c vào l? Reset
- Hard Reset: Power + Soft Reset
- Enter Bootloader: Record + HardReset

d- Dòng máy Alpine (O2 Xda IIi/Dopod 699 / I-mate PDA2/Qtek 2020i/SPV M2500):
- Soft reset: Dùng bút ch?c vào l? Reset
- Hard Reset: Power + Soft Reset
- Enter Bootloader: Dpad (Nút chính gi?a) + HardReset

e- Dòng máy Universal (O2 Xda Exec / Dopod 900 / Qtek 9000/T-Mobile MDA Pro/ 
I-mate JASJAR):
- Soft reset: Dùng bút ch?c vào l? Reset
- Hard Reset: Messages + Calendar + Soft Reset è sau dó ?n phím 0
- Enter Bootloader: Power + Record + Camera + Dèn + Soft Reset

f- Dòng máy Wizard (O2 Xda II mini S/Qtek 9100 / I-mate K-JAM / T-Mobile MDA 
Vario):
- Soft reset: Dùng bút ch?c vào l? Reset
- Hard Reset: Comm Manager + Record + Power + Camera + Soft Reset è ?n phím G?i
- Enter Bootloader: Power + Camera + Soft Reset

6 . M?t s? l?nh Reset cho LG 3G

LG 8110, 8120 : 277634#*#
LG 8130, 8138 : 47328545454#
LG 8380 : 525252#*#
LG 8360 : *6*41*12##
LG 8180v10A :498 574 654 54#
LG 8180v11A : 492 662 464 663#
LG 8330 : 637664#*#

LG reset
2945#*#
unlock by IMEI 1945#*5101#

LG C3100...... 2945#*5101#
LG B1200...... 1945#*5101#
LG 7020...... 2945#*70001#
LG W510...... 2945#*5101#MENU
LG C1200...... 2945#*1201#

LG 8550 : 885508428679#*#

7 . Mã l?nh Reset mã b?o v? cho Alcatel

- Alcatel HD1 & HE1: 25228353.
- Alcatel BE1 & BE3: 25228352.
- Alcatel BE4 & BE5: 83227423
- Alcatel BF3 & BF4: 83227423

8 . L?nh chuy?n d?i nhanh ngôn ng? c?a máy Nec
*00039# - Italy
*00044# - UK English
*00045# - Denmark
*00046# - Sweden
*00047# - Norway// not av
*00048# - Poland// not av
*00033# - France
*00049# - Germany
*00086# - China

Các máy c?a máy Sharp 2G (và m?t s? máy 3G)

*01763*278257# Assert Fail Log clear
*01763*2783771#
*01763*2783772#
*01763*2783773#
*01763*2783774#
*01763*2783775#
*01763*3640# disable Engineering Mode
*01763*3641# enable Engineering Mode
*01763*4634# IMEI
*01763*5640# disable LOG
*01763*5641# enable LOG
*01763*6365641#
*01763*6370# disable MEP menue (unlock menue)
*01763*6371# enable MEP menue (unlock menue)
*01763*63866330# disable NetMode
*01763*63866331# enable NetMode
*01763*753371# Sleep Check
*01763*8371# Firmware Version
*01763*8781# Test #1
*01763*8782# Test #2
*01763*8783# Test #3
*01763*8784# Test #4
*01763*8785# Test #5
*01763*8786# Test #6
*01763*8787# Test #7
*01763*87870# Test #70
*01763*87871# Test #71
*01763*87872# Test #72
*01763*87873# Test #73
*01763*87874# Test #74
*01763*8788# Test #8
*01763*87891#
*01763*87892#

Ngày g?i: 20/10/2008 - 11:16

Other related posts:

  • » [SMCC] lam sao khi may di dong bi khoa ma, khoa sim, khoa mang - Nguyen Hoang Bao Vu