[SMCC] lam sao de biet co the bi thieu calci

Calci là khoáng ch?t có nhi?u nh?t trong co th?, v?i 99% t?p trung ? xuong và 
rang. S? lu?ng còn l?i, tuy ch? là 1%, hi?n di?n trong ch?t l?ng và mô t? bào 
m?m, nhung cung có nhi?m v? r?t quan tr?ng.
Di?u dáng ng?c nhiên là, ch? vì thi?u hi?u bi?t và trong di?u ki?n du th?a th?c 
ph?m, mà nhi?u ngu?i, nh?t là ph? n?, v?n không cung c?p d? calci cho co th?.
Thi?u calci t?o ra nh?ng tri?u ch?ng nhu: b?p th?t co rút (v?p b?), m?t ng?, 
tính tình nóng n?y, dau nh?c kh?p xuong, phong kh?p, rang hu, tang huy?t áp...
Thu?ng thu?ng, ru?t non di?u hòa s? h?p th? calci tùy theo nhu c?u c?a co th?, 
nên không có hi?n tu?ng th?a calci. Tuy nhiên, dôi khi co ch? này b? r?i lo?n, 
calci trong máu có th? lên quá cao, d?n t?i s?n th?n ho?c xuong quá d?c 
(osteopetrosis), nh?t là ? tr? em an nhi?u th?c ph?m du?c b? sung sinh t? D và 
calci.

Dùng calci th? nào?
Khi dùng thêm calci, nên chia làm nhi?u l?n trong ngày, u?ng vào các b?a an d? 
tránh tác d?ng không t?t cho d? dày và d? h?p th?. C?n tham kh?o ý ki?n c?a bác 
si tru?c khi dùng.
Calci b? sung thu?ng có du?i hai d?ng h?p ch?t là carbonate (tum, caltrate) và 
citrate (cicatral, solgar).
Các d?ng khác nhu calci phosphat, lactat, gluconat ch?a lu?ng calci th?p nên 
ph?i dùng v?i li?u lu?ng cao hon do dó r?t b?t ti?n.
V?i tu?i già, co th? m?t d?n kh? nang h?p th? calci t? th?c ph?m, cho nên ngu?i 
cao tu?i d? m?c b?nh loãng xuong (osteoporosis) và m?m xuong (osteomalacia). 
D?c bi?t, các c? bà thu?ng b? b?nh này vì sau khi t?t kinh, kích thích t? n? 
estrogene gi?m khi?n cho kh? nang h?p th? calci gi?m theo.

Nguy co do thi?u calci và cách b? sung
Nhi?u nghiên c?u cho th?y nh?ng nguy co v? gãy xuong ch?u có th? gi?m t? 50-60% 
n?u co th? h?p th? d?y d? calci. Ngoài ra, khi calci trong co th? quá ít thì 
con ngu?i có nguy co cao b? tang huy?t áp.
Cung nên ghi nh? là ch? dùng nhi?u calci b? sung chua d? d? ng?a b?nh loãng 
xuong, mà còn c?n các y?u t? khác nhu lu?ng estrogen d?y d?, v?n d?ng co th? 
d?u d?n, h?n ch? u?ng ru?u và hút thu?c lá.
Dùng quá lâu và quá nhi?u calci b? sung có th? dua d?n s?i th?n, r?i lo?n ch?c 
nang c?a th?n cung nhu gây ra các tri?u ch?ng nhu an không ngon, bu?n nôn, suy 
nhu?c, m?t m?i... N?u ch? dùng calci có trong th?c ph?m thì ít khi g?p ph?i các 
khó khan nà?.
Calci ít b? nhi?t phân h?y nên các phuong th?c kh? trùng s?a không làm m?t ch?t 
khoáng này. Tuy nhiên khi hâm nóng s?a, calci s? l?ng xu?ng và c?n khu?y d?u 
tru?c khi u?ng.
D? tránh th?t thoát calci, khi n?u rau nên cho ít nu?c và c?t rau to b?n. N?u 
ph?i g?t v? thì không nên g?t quá sâu vì calci có nhi?u ? ph?n v? ngoài.
M?t s? ngu?i thu?ng b? táo bón khi dùng calci. Nhung không ph?i t?t c? các lo?i 
calci d?u gây táo bón. Calci citrate du?c coi nhu ít gây táo bón vì du?c tiêu 
hóa d? dàng, nhung giá ti?n hoi cao. D? tránh táo bón, nên u?ng nhi?u nu?c và 
an nhi?u th?c ph?m có ch?t xo, chia calci ra làm hai ba li?u nh?, u?ng nhi?u 
l?n trong ngày.
Calci t? s?a và các s?n ph?m c?a s?a nhu pho-mát, kem, s?a chua... du?c h?p th? 
vào co th? kho?ng 32%. S? h?p th? calci t? rau thay d?i tùy lo?i: v?i rau 
spinach là 5%, v?i rau broccoli có th? lên t?i 50%.
Tuy nhiên, vì calci trong rau d? b? bi?n hóa khi n?u nên s? calci còn l?i r?t 
ít. Vì th?, ph?i tiêu tiêu th? 3 ly rau m?i có cùng s? lu?ng calci trong m?t ly 
s?a.
Hi?n nay, có th?c m?c v? vi?c li?u có thi?u calci ? tr? em hay u?ng nu?c ng?t 
không? Trên th?c t?, dây là di?u mà các nhà y h?c và gia dình ban khoan, vì khi 
các em ch? u?ng nu?c ng?t mà không u?ng s?a, thì các em s? thi?u calci. Vì th?, 
t?i các tru?ng h?c, s?a du?c bao g?m trong ph?n an trua và s?a cung du?c bán 
trong các máy t? d?ng.

V?y dùng calci b? sung vào lúc nào t?t?
U?ng khi nào thu?n ti?n cho mình là t?t hon c?, vì s? không b? quên. Tuy nhiên, 
co th? h?p th? calci h?u hi?u hon v?i m?c d? du?i 500mg. Do dó, nên chia s? 
lu?ng calci d?nh u?ng làm nhi?u l?n trong ngày. Thí d? nhu n?u ta dã an m?t ly 
s?a chua, u?ng m?t ly nu?c cam vào bu?i sáng (có kho?ng 500mg calci), thì nên 
u?ng viên calci tr? hon.
Hi?n nay trên th? tru?ng thu?c có r?t nhi?u lo?i calci, v?i tên bi?t du?c và 
thành ph?n khác nhau. Khi mua, nên ch?n lo?i do nhà s?n xu?t tin c?y bào ch?, 
lo?i có li?u lu?ng mà mình c?n và lo?i an toàn khi u?ng.
Khoáng calci ph? bi?n nh?t là lo?i calci carbonate và calci citrate.
Calci carbonate c?n du?c u?ng chung v?i th?c ph?m d? tránh khó ch?u cho d? dày. 
Lo?i này có n?ng d? calci cao và giá ti?n tuong d?i r?. Có lo?i viên t? 
500mg-600mg; viên k?o ng?m 500mg, viên nhai t? 200 t?i 700mg, và calci b?t.
Calci citrate có th? u?ng khi chua an. N?ng d? calci trong viên th?p hon, 
kho?ng 300mg và viên thu?c thu?ng to hon nên khó nu?t.
Cung nên nh? là các viên da vitamin có lu?ng calci r?t th?p.
Thông thu?ng thì v?n có th? u?ng chung calci v?i thu?c khác du?c, khi dùng 
calci v?n có th? ti?p t?c u?ng các lo?i thu?c tr? b?nh. Tuy nhiên, nên luu ý, 
calci có th? tuong tác v?i vài lo?i thu?c, nhu kháng sinh tetracyclin, thu?c 
tr? b?nh tuy?n giáp... Vì v?y khi c?n b? sung calci c?n du?c s? tham v?n c?a 
bác si.
Hi?m h?a loãng xuong, x?p xuong, m?m xuong, g?y xuong... v?n rình r?p. Calci là 
xi-mang c?t s?t c?a b? xuong. Vi?c b? sung calci là r?t c?n thi?t nhung chua d? 
d? làm xuong v?ng ch?c su?t d?i. M?t cu?c s?ng lành m?nh, thu?ng xuyên t?p 
luy?n s? mang l?i cho b?n m?t s?c kh?e lâu b?n.

* Trong co th?, nhu c?u calcium cao nh?t t? 9-18 tu?i là th?i gian xuong tang 
tru?ng m?nh. Nhu c?u m?i ngày:
- Thi?u niên trong th?i k? tang tru?ng: t? 800-1.500mg.
- Ngu?i tru?ng thành: 1.000mg.
- Ph? n? có thai ho?c dang cho con bú : 1.200-1.500mg
- Ngu?i cao tu?i c?n t? 1.200-1.500mg.
(Các) ngu?n
Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Danh s?: 2015
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

Other related posts:

  • » [SMCC] lam sao de biet co the bi thieu calci - Nguyen Hoang Bao Vu