[SMCC] ki niem ngay 8 thang 3 bai 1

hôm nay nhân ngày 8 tháng 3 tôi xin trân tr?ng g?i d?n ch? em n? trên di?n dàn 
l?i chúc may m?n, m?nh kh?e, vui v?, tuoi tr?, da d? mát m?.

di mua s?m thì b?t cò kè.

Nói chung là có bao nhiêu t? hay ho k?t thúc b?ng ch? E thì tôi d?u chúc ch? em 
h?t.

Ngày Qu?c t? Ph? n? du?c Liên Hi?p Qu?c chính th?c hóa ngày 8 tháng 3 nam 1977.

Trong m?t th? k? qua, ngu?i ph? n? dã giành du?c s? bình d?ng tru?c pháp lu?t 
trong h?u h?t các linh v?c và ? h?u h?t các nu?c trên th? gi?i. Tuy th?, hi?n 
nay ph? n? v?n không ng?ng tranh d?u vì quy?n bình d?ng v?i nam gi?i.

 

L?ch s? ngày Qu?c t? Ph? n?

 

Ngày Qu?c t? Ph? n? là thành qu? c?a d?u tranh lâu dài và l?ng l? c?a hàng 
tri?u ph? n? trên th? gi?i.

List of 2 items

. Tru?c dây do tr?ng nam khinh n?, nên ph?n làm n? ch?u nhi?u thi?t thòi nh?t 
hàng th? k?.

. L?ch s? d?u tranh m?i ch? b?t d?u t? Th?i c?

Hy L?p,

Lysistrata cu?c tranh d?u ch?ng l?i nam gi?i d? ch?m d?t chi?n tranh.

list end

 

L?ch s? c?a ngày Qu?c T? Ph? n? b?t d?u t? nam 1857 d?n 1911.

List of 1 items

. Ngày 8 tháng 3 nam 1857, các công nhân ngành d?t ch?ng l?i nh?ng di?u ki?n 
làm vi?c khó khan và t?i tàn c?a h? t?i Thành ph? New York: 12 gi? làm vi?c m?t 
ngày. Hai nam sau, cung trong tháng 3, các n? công nhân M? trong hãng d?t thành 
l?p công doàn (syndicat) d?u tiên dã du?c b?o v? và giành du?c m?t s? quy?n l?i.

list end

List of 1 items

. 50 nam sau, ngày 8 tháng 3 nam 1908, 15.000 ph? n? di?n hành trên các du?ng 
ph? New York d? dòi du?c gi?m gi? làm vi?c, luong cao hon và h?y b? vi?c b?t 
tr? con làm vi?c. Kh?u hi?u c?a h? là "Bánh mì và Hoa h?ng" (Bread and Roses). 
Bánh mì tu?ng trung cho b?o d?m kinh t? gia dình, hoa h?ng tu?ng trung cho d?i 
s?ng t?t d?p hon. Sau dó,

D?ng Xã h?i M? tuyên b? Ngày Qu?c t? Ph? n? là ngày 28 tháng 2 nam 1909.

list end

List of 1 items

. Trong H?i ngh? ph? n? do Qu?c t? th? II (Qu?c t? Xã h?i ch? nghia) t? ch?c 
ngày 8 tháng 3 nam 1910,

100 d?i bi?u ph? n? thu?c 17 nu?c dòi quy?n b?u c? cho ph? n?. Ch? t?ch là 
Clara Zetkin, ph? n? D?c, dã d? ngh? ch?n m?t ngày qu?c t? ph? n? d? nh? on 
nh?ng ph? n? dã d?u tranh trên toàn th? gi?i. H?i ngh? dã ch?n ngày

8 tháng 3 làm Ngày Qu?c t? Ph? n?. Ngày dó nam 1911 dã du?c hon m?t tri?u ngu?i 
tham gia trong các nu?c Áo, Dan M?ch, D?c và Th?y Si.

list end

List of 1 items

. Ngày 25 tháng 3 nam 1911, 145 n? công nhân, ph?n l?n là di dân ngu?i Ái Nhi 
Lan và ngu?i Do Thái

c?a hãng Triangle Shirtwaist Company t?i Thành ph? New York dã ch?t trong m?t 
v? cháy trong xu?ng d?t. H? không có ngõ thoát ra ngoài du?c: c?a xu?ng dã du?c 
khóa ch?t d? công nhân không du?c ra ngoài tru?c khi h?t gi? làm vi?c (Di?u này 
dã thúc d?y vi?c s?a d?i lu?t l? lao d?ng). Có kho?ng 80.000 ngu?i

di?n hành trong các du?ng ph? d? dua dám tang l?n c?a 145 n?n nhân ch?t cháy.

list end

List of 1 items

. Nam 1912, 14.000 công nhân hãng d?t dình công và la L?n "Better to starve 
fighting than starve working" (Ch?t dói vì chi?n d?u hon là ch?t dói vì làm 
vi?c). N? công

nhân ngh? vi?c 3 tháng.

list end

List of 1 items

. Nam 1912, nhà tho M? James Oppenheim (1882-1932) vi?t bài tho Bread and Roses 
sau l?n di?n hành 14.000 dình công t?i Lawrence, Massachusetts. S? can d?m c?a 
h? dã làm c?m h?ng bài Bread and Roses, thu?ng di hát trong ngày Qu?c t? Ph? n?.

list end

List of 1 items

. Ngày 8 tháng 3 nam 1914: Ph? n? D?c dòi quy?n b?u c? nhung d?n ngày 12 tháng 
10 nam

1918

m?i du?c ch?p thu?n.

list end

List of 1 items

. Ngày 23 tháng 2 nam

1917

 Theo l?ch Nga, nh?m ngày 8 tháng 3 duong l?ch, các n? công nhân Nga dã ra 
du?ng bi?u tình dình công, dòi bánh mì và dòi tr? ch?ng con h? tr? v? t? chi?n 
tr?n. Cu?c dình

công này dã khi?n

Sa hoàng Nicolas II

ph?i thoái v? và góp ph?n r?t l?n vào cu?c

Cách m?ng tháng Mu?i ? Nga.

list end

List of 1 items

. Ngày 21 tháng 4 nam 1944, Qu?c h?i Pháp ch?p nh?n quy?n b?u c? cho ph? n? 
Pháp. Ph? n? Pháp dã di b?u h?i d?ng thành ph? l?n d?u tiên vào ngày 20 tháng 4 
nam 1945. Trong lúc dó dàn ông Pháp dã du?c di b?u t? nam

1848, t?c là t? m?t th? k? tru?c 8 tháng 3 nam 1948, t?i nu?c Pháp, 100.000 ph? 
n? dã t? ch?c m?t cu?c di?n hành t?i

Paris, t? Place de la République d?n tu?ng Jeanne d'Arc.

list end

List of 1 items

. T? nam 1950 t?i Vi?t Nam, vào ngày mùng 6 tháng hai âm l?ch m?i nam d?u có t? 
ch?c ngày l? Hai Bà Trung ? Sài Gòn, và sau dó dã dùng ngày l? này làm ngày Ph? 
n?. M?i nam d?u ch?n m?t n? sinh tru?ng Trung Vuong và m?t n? sinh tru?ng Gia 
Long

dóng vai Hai Bà Trung ng?i trên bành

voi trong d?p c? hành l?.

list end

List of 1 items

. Nam 1971, Th?y Si ch?p nh?n quy?n b?u c? cho ph? n?.

list end

List of 1 items

. 8 tháng 3 nam 1975, Liên Hi?p Qu?c b?t d?u chú ý và t? ch?c ngày Qu?c t? Ph? 
n?.

list end

List of 1 items

. Nam 1977, nghia là hai nam sau ngày Qu?c t? Ph? n?, Liên Hi?p Qu?c quy?t d?nh 
m?i các nu?c dành m?t ngày d? nói lên quy?n l?i c?a ngu?i ph? n? và hòa

bình th? gi?i. Và ngày 8 tháng 3 du?c ch?n d? tr? thành ngày l? chung cho nhi?u 
qu?c gia trên th? gi?i.

list end

 

Ngày Qu?c t? Ph? n? ? Vi?t Nam

 

Du?c t? ch?c ? các co quan, doàn th?... noi có ph? n? làm vi?c và tham gia, 
ngu?i ph? n? thì du?c t?ng hoa và t?ng quà và các ho?t d?ng tru?c ngày 8 tháng

3 r?t r?m r? d?u hu?ng v? ph? n?.

Ph? n? ? Vi?t Nam

 

Chi?m 51%

l?c lu?ng lao d?ng

?

Vi?t Nam.

Ph? n? ?

nông thôn

v?n dóng vai trò chính trong ho?t d?ng s?n xu?t nông nghi?p.

Ph? n? v?n dóng vai trò chính trong công vi?c gia dình và nuôi d?y con cái. 
Trong s? các d?i bi?u c?a Qu?c h?i Vi?t Nam, t? ch?c quy?n l?c cao nh?t, ph? n? 
chi?m 27,3% và du?c Liên Hi?p Qu?c dánh giá là: "ph? n? Vi?t Nam tham gia ho?t 
d?ng chính tr? cao nh?t th? gi?i". Vi?t Nam có t? l? n? t?t nghi?p d?i h?c là 
36,24%, th?c s? 33,95%, ti?n s? 25,96%.

 

Chính ph? Vi?t Nam và t? ch?c nu?c ngoài giúp d? ph? n? Vi?t Nam

 

Liên Hi?p Qu?c xem bình d?ng gi?a hai gi?i là góp ph?n d?y nhanh t?c d? phát 
tri?n kinh t? - xã h?i c?a Vi?t Nam, T? ch?c Lao d?ng Qu?c t? (ILO) góp ph?n 
t?o thêm nhi?u vi?c làm và vi?c làm t?t hon cho n? thanh niên Vi?t Nam, T? ch?c 
Phát tri?n công nghi?p Liên Hi?p Qu?c

(UNIDO) hi?n dang h? tr? phát tri?n doanh nghi?p cho ph? n? trong linh v?c ch? 
bi?n luong th?c, th?c ph?m. Theo bà Pascal Brudon, d?i di?n c?a

T? ch?c Y t? Th? gi?i

(WHO) t?i Vi?t Nam: "Vi?c tang cu?ng bình d?ng, công b?ng gi?i và t?o di?u ki?n 
cho ph? n? du?c tham gia quy?t d?nh các v?n d? sinh d?, tài chính và gia

dình c?a mình s? c?i thi?n s?c kho? và cu?c s?ng c?a ph? n? và nam gi?i ? Vi?t 
Nam". D?ng và Nhà nu?c Vi?t Nam luôn t?o di?u ki?n cho ph? n? Vi?t Nam phát 
tri?n và ngày 21 tháng 1 nam 2002,

Th? tu?ng Chính ph? Vi?t Nam dã ký quy?t d?nh phê duy?t "Chi?n lu?c Qu?c gia vì 
s? ti?n b? c?a ph? n? Vi?t Nam d?n nam 2010, vì s? Ti?n b? c?a ph? n? Vi?t Nam.

 

Nh?ng câu tho ca Vi?t nam ca ng?i ph? n?

List of 1 items

. Th?i tru?c thì

Tú Xuong

nói lên lòng bi?t on s? t?n t?o c?a v? qua b?n câu tho

list end

 = "Quanh nam buôn bán ? mom sông

 = Nuôi d? nam con v?i m?t ch?ng

 = L?n l?i thân cò khi quãng v?ng

 = Eo sèo m?t nu?c bu?i dò dông."

List of 1 items

. Bài hát M? tôi, Ch? tôi...

list end

 

 

 

Bài hát c?a ngày Qu?c t? Ph? n?

List of 1 items

. Ti?ng Anh: Bread and Roses

list end

 = As we go marching marching in the beauty of the day

 = A million darkened kitchens, a thousand mill lots gray

 = Are touched with all the radiance that a sudden sun discloses

 = For the people hear us singing: bread & roses, bread & roses!

 = As we go marching, marching, we battle too for men

 = For they are women's children & we mother them again

 = (For men can ne'er be free til our slavery's at an end)

 = Our lives shall not be sweated from birth until life closes

 = Hearts starve as well as bodies, give us bread but give us roses

 = As we go marching, marching, unnumbered women dead

 = Go crying thru our singing their ancient call for bread

 = Small art & love & beauty their drudging spirits knew

 = Yes it is bread we fight for, but we fight for roses too

 = As we go marching, marching, we bring the greater days

 = The rising of the women means the rising of the race

 = No more the drudge & idler, ten that toil where one reposes

 = But a sharing of life's glories - bread & roses, bread & roses!

 

James Oppenheim

List of 1 items

. Ti?ng D?c: Brot und Rosen

list end

 = Wenn wir zusammen gehen, geht mit uns ein schöner Tag,

 = durch all die dunklen Küchen und wo grau ein Werkshof lag,

 = beginnt plötzlich die Sonne uns're arme Welt zu kosen,

 = und jeder hört uns singen: Brot und Rosen. Brot und Rosen! ...

 = Wenn wir zusammen gehen, kommt mit uns ein bess'rer Tag.

 = Die Frauen, die sich wehren, wehren aller Menschen Plag.

 = Zu Ende sei: daß kleine Leute schuften für die Großen.

 = Her mit dem ganzen Leben: Brot und Rosen! Brot und Rosen!

List of 1 items

. Ti?ng Pháp: Du Pain et des Roses

list end

 = Pendant que nous marchons par cette splendide journée

 = Un million de cuisines sombres et d'usines sont arrêtées

 = Toutes touchées par l'éblouissement d'un soleil soudain

 = Au son de nos voix qui scandent «Des roses et du pain!

 = Pendant cette marche, nous luttons aussi pour les hommes

 = Aussi enfants des épouses et mères que pour eux nous sommes

 = Nous ne travaillerons pas éternellement à la sueur de nos fronts

 = Le cour a faim lui aussi : du pain, mais aussi des roses nous voulons

 

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0908935277
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] ki niem ngay 8 thang 3 bai 1