[SMCC] ki niem 77 nam ngay thanh lap dang

Hôm nay, 3 tháng 2 nam 2007. là ngày k? ni?m 77 nam ra d?i d?ng c?ng s?n Vi?t 
Nam: là d?ng duy nh?t c?m quy?n t?i Vi?t Nam hi?n nay

Nhân d?p này, tôi xin suu t?m vài thông tin v? t? ch?c này d? g?i lên smcc và 
blog cho các b?n hi?u thêm v? ch? d? dang lãnh d?o qu?c gia mình.

 

D?ng C?ng s?n Vi?t Nam (DCSVN) là d?ng c?m quy?n t?i Vi?t Nam, d?ng th?i cung 
là d?ng duy nh?t du?c phép ho?t d?ng theo

hi?n pháp Vi?t Nam. Dây là d?ng c?ng s?n theo ch? nghia Mác-Lênin (Marxism 
Leninism).

 

Vai trò

 

Di?u 4 c?a Hi?n pháp Vi?t Nam (1992, s?a d?i) vi?t:  = D?ng C?ng s?n Vi?t Nam, 
d?i tiên phong c?a giai c?p công nhân Vi?t Nam, d?i bi?u trung thành quy?n l?i 
c?a giai c?p công nhân, nhân dân lao d?ng và c?a c? dân t?c, theo ch? nghia Mác 
- Lênin và tu tu?ng H? Chí Minh, là l?c lu?ng lãnh d?o Nhà nu?c và xã h?i.

 

L?ch s?

 

D?ng C?ng s?n Vi?t Nam do Nguy?n Ái Qu?c tri?u t?p các d?i bi?u c?ng s?n Vi?t 
Nam ngày 3 tháng 2 nam 1930 t?i H?ng Kông, trên co s? th?ng nh?t ba t? ch?c 
c?ng s?n t?i Dông Duong Dông Duong C?ng s?n D?ng Và An Nam C?ng s?n D?ng và 
Vi?t Nam Thanh Niên Cách M?ng D?ng Chí H?i; thành viên t? m?t nhóm th? ba tên 
là Dông Duong C?ng s?n Liên doàn không k?p có m?t). H?i ngh? h?p nh?t này di?n 
ra t?i can nhà c?a m?t công nhân ? bán d?o C?u Long (Kowloon) thu?c H?ng Kông 
t? ngày 3 d?n ngày 7 tháng 2 nam 1930, dúng vào d?p T?t Nam Canh Ng?.

Tham d? H?i ngh? có 2 d?i bi?u Dông Duong C?ng s?n D?ng ( Tr?nh Dình C?u Và 
Nguy?n D?c C?nh),

2 d?i bi?u An Nam C?ng s?n D?ng ( Nguyên Thi?u Và Châu Van Liêm)

và 2 d?i bi?u ? nu?c ngoài (có

Nguy?n Ái Qu?c, d?i bi?u c?a Qu?c t? C?ng s?n). H?i ngh? quy?t d?nh thành l?p 
m?t t? ch?c c?ng s?n duy nh?t, l?y tên là D?ng C?ng s?n Vi?t Nam, thông qua m?t 
s? van ki?n quan tr?ng nhu: Chính cuong v?n t?t, Sách lu?c, Di?u l? v?n t?t c?a 
D?ng, L?i kêu g?i nhân d?p thành l?p D?ng. Ngày 24 tháng 2

nam 1930, Dông Duong C?ng s?n Liên doàn chính th?c gia nh?p D?ng C?ng s?n Vi?t 
Nam.

 

T?i H?i ngh? Ban ch?p hành Trung uong, h?p t?i H?ng Kông tháng 10 nam dó, tên 
c?a d?ng này d?i thành D?ng C?ng s?n Dông Duong theo yêu c?u c?a Qu?c t? th? ba

(Qu?c t? C?ng s?n) và Tr?n Phú du?c b?u làm T?ng Bí thu d?u tiên.

 

V?a ra d?i, D?ng dã lãnh d?o phong trào n?i d?y 1930-1931 mà d?nh cao là 
Xô-vi?t Ngh? Tinh. Phong trào này b? th?t b?i và D?ng C?ng s?n Dông Duong b? 
t?n th?t n?ng n? vì kh?ng b? tr?ng c?a Pháp.

 

D?i h?i D?ng toàn qu?c l?n th? I du?c bí m?t t? ch?c t?i Ma Cao vào nam 1935 
nh?m c?ng c? l?i t? ch?c d?ng, thông qua các di?u l?, b?u Ban ch?p hành Trung 
uong g?m 13 ?y viên.

 

D?ng th?i, m?t d?i h?i c?a C?ng s?n Qu?c t? th? ba t?i Moskva dã thông qua 
chính sách dùng m?t tr?n dân t?c ch?ng phát xít và ch? d?o nh?ng phong trào 
c?ng s?n trên th? gi?i h?p tác v?i nh?ng l?c lu?ng ch?ng phát xít b?t k? du?ng 
l?i c?a nh?ng l?c lu?ng này có theo ch? nghia xã h?i hay không d? b?o v? hòa 
bình ch? chua d?t nhi?m v? tru?c m?t là l?t d? ch? nghia tu b?n. Vi?c này dòi 
h?i D?ng C?ng s?n Dông Duong ph?i xem các chính d?ng

dân t?c t?i Dông Duong là d?ng minh. D?ng dã t?m b? kh?u hi?u "dánh d? d? qu?c 
Pháp" và "t?ch thu ru?ng d?t c?a d?a ch? chia cho dân cày" mà l?p M?t tr?n

Nhân dân Ph?n d? Dông Duong.

 

Khi Th? chi?n th? hai bùng n?, chính quy?n th?c dân Pháp ? Dông Duong l?i dàn 
áp m?nh tay, D?ng dã chuy?n hu?ng, coi gi?i phóng dân t?c là nhi?m v? hàng d?u 
và l?p ra M?t tr?n Vi?t Minh. Thông qua m?t tr?n này, D?ng dã lãnh d?o nhân dân 
giành chính  quy?n t?i Vi?t Nam, du?c bi?t d?n v?i tên g?i Cách m?ng tháng Tám.

 

Ngày 11 tháng 11 nam 1945 D?ng C?ng s?n Dông Duong tuyên b? t? gi?i tán d? gi?u 
s? liên h? c?ng s?n, núp du?i tên g?i H?i nghiên c?u Ch? nghia Mác ? Dông Duong 
và nh?ng ho?t d?ng

c?a d?ng này du?c tr?n chung v?i nh?ng ho?t d?ng c?a

Vi?t Minh.

 

D?ng này du?c l?p l?i v?i tên g?i D?ng Lao D?ng Vi?t Nam vào nam 1951 t?i D?i 
h?i D?ng toàn qu?c l?n th? II t?i

Tuyên Quang.

D?i h?i này du?c di?n ra trong vùng lãnh th? mi?n b?c Vi?t Nam do Vi?t Minh 
ki?m soát trong lúc di?n ra

Chi?n tranh Dông Duong l?n th? I.

D?i h?i D?ng toàn qu?c l?n th? III du?c t? ch?c t?i Hà N?i vào nam 1960 chính 
th?c hoá công cu?c xây d?ng xã h?i ch? nghia t?i mi?n B?c, t?c Vi?t Nam Dân ch? 
C?ng hòa lúc dó và d?ng th?i ti?n hành cách m?ng t?i mi?n Nam.

T?i D?i h?i D?ng toàn qu?c l?n th? IV, du?c t? ch?c vào nam 1976

sau khi ch?m d?t Chi?n tranh Vi?t Nam, d?ng này du?c d?i tên l?i thành D?ng 
C?ng s?n Vi?t Nam.

 

T? ch?c

 

D?ng C?ng s?n Vi?t Nam là m?t d?ng theo  ch? nghia Mác-Lênin (Marxism-Leninism) 
v?i du?ng l?i t?p trung dân ch?. Co quan lãnh d?o cao nh?t là B? Chính tr? mà 
d?ng d?u là

T?ng Bí thu. Ban ch?p hành Trung uong do D?i h?i D?ng b?u ra t?ng khóa s? b?u 
ra B? Chính tr? và Ban Bí thu. B? Chính tr? b?u ra T?ng Bí thu.

 

Vào nam 1976, sau khi Vi?t Nam th?ng nh?t,

Ban Ch?p hành Trung uong D?ng dã tang t? 77 d?n 133 ?y viên và B? Chính tr? 
tang t? 11 d?n 17 ?y viên trong khi Ban Bí thu tang t? 7 d?n 9 ?y viên.

 

D?ng C?ng s?n Vi?t Nam còn có h? th?ng các ban, m?i ban do m?t tru?ng ban (ít 
nh?t là ?y viên Ban Ch?p hành Trung uong) d?ng d?u.

 

S? d?ng viên tang g?p hai t? 760.000 vào nam 1966 d?n 1.553.500 vào nam 1976, 
d?i di?n 3,1% t?ng dân s? toàn qu?c, và lên d?n g?n 2 tri?u vào nam 1986.

 

T?i D?i h?i D?ng toàn qu?c l?n th? VI t? ch?c vào tháng 12 nam 1986,

Ông Nguy?n Van Linh tr? thành T?ng Bí thu cùng 14 thành viên du?c b?u vào B? 
Chính tr? và ?y ban Trung uong du?c m? r?ng d?n 173 thành viên.

 

D?i h?i D?ng du?c t? ch?c 5 nam m?t l?n d? xác d?nh du?ng l?i c?a D?ng và Nhà 
nu?c. D?i h?i l?n th? IX di?n ra vào tháng 4 nam 2001

v?i 1168 d?i bi?u tham d?. Ban Ch?p hành Trung uong D?ng v?i 150 thành viên do 
D?i h?i D?ng b?u ra, h?p ít nh?t m?i nam hai l?n, v?i B? Chính tr? h?p nhi?u

l?n hon và Ban Bí thu có trách nhi?m giám sát ho?t d?ng h?ng ngày du?i s? lãnh 
d?o c?a T?ng Bí thu. T?i D?i h?i D?ng toàn qu?c l?n th? IX, ông Nông D?c M?nh 
tr? thành T?ng Bí thu m?i. Các thành viên ch? ch?t trong B? Chính tr? (

Tr?n D?c Luong, Phan Van Kh?i, Nguy?n Van An, Nguy?n T?n Dung, Lê H?ng Anh Và 
Ph?m Van Trà)

d?ng th?i gi? ch?c v? cao c?p trong nhà nu?c. Thêm vào dó, D?ng ?y Quân s? 
Trung uong, g?m có m?t s? thành viên trong B? Chính tr? và m?t s? lãnh d?o quân 
s?, di?u khi?n chính sách quân s?.

 

K?t thúc nhi?m k? này, toàn D?ng có g?n 3,1 tri?u d?ng viên, chi?m 3,73 % dân 
s? c? nu?c.

 

D?i h?i l?n th? X di?n ra t? 18 d?n 25 tháng 4 nam 2006 v?i 1.176 d?i bi?u tham 
d?, sau khi b?n d?i bi?u (trong dó có m?t b? tru?ng dã t? ch?c, m?t th? tru?ng 
b? b?t t?m giam)

dã du?c rút t? danh sách ban d?u. D?i h?i dã b?u Ban Ch?p hành Trung uong v?i 
160 thành viên, v?i B? Chính tr? g?m 14 thành viên. Ông Nông D?c M?nh du?c b?u 
l?i ch?c T?ng Bí thu.

 

Các ban c?a D?ng

 

D?ng C?ng s?n Vi?t Nam hi?n nay có các ban sau dây mà ch?c nang ch? y?u là tham 
muu v? ch? truong, chính sách l?n thu?c linh v?c du?c giao cho Ban Ch?p

hành Trung uong:

List of 1 items

. Ban T? ch?c Trung uong là co quan tham muu c?a Ban Ch?p hành Trung uong mà 
tr?c ti?p và thu?ng xuyên là B? Chính tr?, Ban Bí thu v? ch? truong và các

chính sách l?n thu?c linh v?c t? ch?c cán b? c?a h? th?ng chính tr?; d?ng th?i 
là co quan chuyên môn nghi?p v? v? công tác t? ch?c, cán b?, d?ng viên c?a

Trung uong. Ban này quan tr?ng nh?t nên d?ng d?u là m?t ?y viên B? Chính tr?.

list end

List of 1 items

. Ban D?i ngo?i Trung uong là co quan tham muu v? ch? truong, chính sách l?n 
thu?c linh v?c d?i ngo?i, d?ng th?i là co quan t? ch?c th?c hi?n quan h? d?i

ngo?i c?a D?ng.

list end

List of 1 items

. Ban B?o v? Chính tr? n?i b? là co quan tham muu v? linh v?c b?o v? chính tr? 
n?i b?, d?ng th?i là co quan nghi?p v? v? b?o v? chính tr? n?i b?.

list end

List of 1 items

. Ban Tu tu?ng-Van hoá Trung uong là co quan tham muu v? ch? truong và các 
chính sách l?n thu?c linh v?c tu tu?ng, van hoá. Ban này hình thành trên co s?

h?p nh?t Ban Tuyên hu?n Trung uong và Ban Van hóa Van ngh? Trung uong t?n t?i 
tru?c dó. Tuy nhiên hi?n nay ? c?p th?p hon (c?p t?nh, thành ph? tr?c thu?c

Trung uong) thì l?i có tên là Ban Tuyên giáo.

list end

List of 1 items

. Ban N?i chính Trung uong là co quan tham muu v? ch? truong và các chính sách 
l?n thu?c linh v?c n?i chính.

list end

List of 1 items

. Ban Kinh t? Trung uong là co quan tham muu v? ch? truong và các chính sách 
l?n thu?c linh v?c kinh t?-xã h?i.

list end

List of 1 items

. Ban Khoa giáo Trung uong là co quan tham muu v? ch? truong và các chính sách 
l?n thu?c linh v?c khoa giáo (bao g?m khoa h?c, công ngh?, giáo d?c, dào

t?o, s?c kho?, gi?i trí th?c).

list end

List of 1 items

. Ban Dân v?n Trung uong là co quan tham muu v? ch? truong, chính sách và gi?i 
pháp l?n v? công tác dân v?n.

list end

List of 2 items

. Ban Tài chính Qu?n tr? Trung uong là co quan qu?n lý tài chính c?a D?ng cung 
các don v? kinh t? tr?c thu?c.

. Ban Cán s? D?ng ngoài nu?c ph? trách công tác D?ng d?i v?i các t? ch?c D?ng 
và d?ng viên ? ngoài nu?c.

list end

?y ban Ki?m tra Trung uong và ? các c?p

 

Ngoài các ban còn có ?y ban Ki?m tra Trung uong chuyên xem xét tu cách d?o d?c 
các d?ng viên là cán b? cao c?p, các v? vi?c tiêu c?c liên quan d?n các d?ng

viên cao c?p.

 

Di?u 32 Di?u l? D?ng quy d?nh nhi?m v? c?a U? ban ki?m tra các c?p nhu sau:

 

1. Ki?m tra d?ng viên, k? c? c?p ?y viên cùng c?p khi có d?u hi?u vi ph?m tiêu 
chu?n d?ng viên, tiêu chu?n c?p ?y viên và trong vi?c th?c hi?n nhi?m v?

d?ng viên.

 

2. Ki?m tra t? ch?c d?ng c?p du?i khi có d?u hi?u vi ph?m trong vi?c ch?p hành 
Cuong linh chính tr?, Di?u l? D?ng, ngh? quy?t, ch? th? c?a D?ng, các nguyên

t?c t? ch?c c?a D?ng; ki?m tra vi?c th?c hi?n nhi?m v? ki?m tra và thi hành k? 
lu?t trong D?ng.

 

3. Xem xét, k?t lu?n nh?ng tru?ng h?p vi ph?m k? lu?t, quy?t d?nh ho?c d? ngh? 
c?p ?y thi hành k? lu?t.

 

4. Gi?i quy?t t? cáo d?i v?i t? ch?c d?ng và d?ng viên; gi?i quy?t khi?u n?i v? 
k? lu?t D?ng.

 

5. Ki?m tra tài chính c?a c?p ?y c?p du?i và c?a co quan tài chính c?p ?y cùng 
c?p.

 

U? ban ki?m tra có quy?n yêu c?u t? ch?c d?ng c?p du?i và d?ng viên báo cáo, 
cung c?p tài li?u v? nh?ng v?n d? liên quan d?n n?i dung ki?m tra.

Tu tu?ng

 

Tuy chính th?c là m?t d?ng Mác-Lênin, D?ng C?ng s?n Vi?t Nam dã c?i t? du?ng 
l?i theo kinh t? th? tru?ng và t?o di?u ki?n cho khu v?c kinh t? tu nhân phát 
tri?n m?nh. Hi?n nay, DCSVN v?n là d?ng c?m quy?n duy nh?t t?i Vi?t Nam.

 

Ch? t?ch Ban ch?p hành Trung uong

 

Ch?c Ch? t?ch Ban ch?p hành Trung uong D?ng, t?n t?i t? nam 1951 d?n 1969,

ch? duy nh?t do H? Chí Minh n?m gi?, du?c coi là cao hon T?ng Bí thu.

 

Các T?ng Bí thu (Bí thu Th? nh?t)

 

Table with 3 columns and 12 rows

Tên

Th?i gian gi? ch?c

Ghi chú

Tr?n Phú

10/

1930-

4/

1931

 

Lê H?ng Phong

3/

1935-

6/

1936

Ch? du?c công nh?n g?n dây, quãng t? nam 2000 tr? di

Hà Huy T?p

7/

1936-

3/

1938

Ch? du?c công nh?n g?n dây, quãng t? nam 2000 tr? di

Nguy?n Van C?

3/1938-1/

1940

 

Tru?ng Chinh

5/

1941-

9/

1956

Quy?n T?ng Bí thu t? tháng 11/1940

 

Thôi gi? ch?c sau H?i ngh? Trung uong v? v?n d? s?a sai

c?i cách ru?ng d?t

Lê Du?n

9/

1960-

7/

1986

9/1960-12/

1976:

Bí thu Th? nh?t

12/1976-7/

1986:

T?ng Bí thu (d?n lúc m?t)

Tru?ng Chinh

7/1986-12/1986

T?ng Bí thu

Nguy?n Van Linh

12/1986-6/

1991

T?ng Bí thu

D? Mu?i

6/1991-12/

1997

T?ng Bí thu

Lê Kh? Phiêu

12/1997-4/

2001

T?ng Bí thu

Nông D?c M?nh

4/2001-nay (30/01/2007)

T?ng Bí thu

table end

Các k? d?i h?i d?i bi?u toàn qu?c

 

Table with 6 columns and 11 rows

D?i h?i D?i bi?u toàn qu?c Th?i gian D?a di?m S? d?i bi?u S? d?ng viên S? ki?n

L?n th? nh?t 27 - 31/3/ 1935 Ma Cao (Trung Qu?c) 13 600

 

L?n th? hai 11 - 19/2/ 1951 Tuyên Quang 158 (53 d? khuy?t) 766.349 Kh?i xu?ng 
C?i cách ru?ng d?t

L?n th? ba 5 - 12/9/ 1960 Hà N?i 525 (51 d? khuy?t) 500.000 Xây d?ng Ch? nghia 
xã h?i ? mi?n B?c, ti?n hành cách m?ng vào mi?n Nam

L?n th? tu 14 - 20/12/ 1976 Hà N?i 1008 1.550.000 D?i h?i d?u tiên sau th?ng 
nh?t

L?n th? nam 27 - 31/3/ 1982 Hà N?i 1033 2.127.000

 

L?n th? sáu

15 - 18/12/

1986

Hà N?i

1129

2.909.613

Kh?i xu?ng chính sách

d?i m?i

L?n th? b?y

24 - 27/6/

1991

Hà N?i

1176

4.155.022

 

L?n th? tám

28/6 - 1/7/

1996

Hà N?i

1198

5.130.000

 

L?n th? chín

19/4 - 22/4/

2001

Hà N?i

1168

6.465.055

 

L?n th? mu?i

18/4 - 25/4/

2006

Hà N?i

1176

7.435.665

 

table end

 

 

 

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] ki niem 77 nam ngay thanh lap dang