[SMCC] ki an ADN 1

Th? Sáu, 11/12/2009, 08:34 (GMT+7)

Nh?ng "k? án" ADN

TT - Có nh?ng lúc trong cu?c d?i ngu?i ta sa vào nh?ng n?i oan, nh?ng s? vi?c 
khó giãi bày b?ng c? tình và lý. Lúc ?y, c?u tinh l?nh lùng và chính xác nh?t 
c?a h? là khoa h?c. Nh?ng câu chuy?n v? ADN b?t ngu?n t? m?t oan tình, m?t s? 
hoài nghi, m?t n?i dau hay ngh?ch c?nh riêng tu cùng nh?ng nghi án gây ch?n 
d?ng xã h?i.

K? 1: N?i oan m?t ngu?i m?

"Khi ch? y tá c?m lu?i dao lam c?a nh? vào d?u ngón tay tôi d? l?y m?u máu làm 
xét nghi?m ADN, tôi dã ng?t l?m di. Không ph?i vì tôi s? mà vì cái c?m giác m?t 
m?i, rã r?i ch?ng còn chút nang lu?ng s?ng tru?c sóng gió cu?c d?i xâm chi?m 
l?y tôi. 

Trong tr?ng thái n?a t?nh n?a mê ?y, tôi nghe vang v?ng bên tai nh?ng tràng 
cu?i khoái trá c?a nh?ng ngu?i trong gia dình bên ch?ng dã d?n gi?i m? con tôi 
d?n phòng xét nghi?m này. Và r?i ti?ng khóc thét c?a bé Trang dã khi?n tôi h?i 
t?nh...". Dó là nh?ng dòng ký ?c c?a cô giáo Ph?m Thúy Nga (An Dà N?i, P. D?ng 
Giang, TP H?i Phòng), ngu?i m? roi vào m?t oan án tình c?.

     
      Cô giáo Ph?m Thúy Nga và con gái - ?nh: T.D?c 


D?a con tình c?

Ngày ?y Ph?m Thúy Nga, 22 tu?i, dang là sinh viên nam cu?i khoa su ph?m m? 
thu?t Tru?ng trung h?c Van hóa ngh? thu?t H?i Phòng. M?t bu?i chi?u dông, Nga 
cùng ba cô b?n h?c dang loay hoay chu?n b? b?a com thì b?t ng? có m?t cô gái 
r?t xinh xu?t hi?n. Cô gi?i thi?u tên Huy?n, quê Thanh Hóa, dang h?c nam 2 khoa 
nh?c xin du?c ? cùng phòng. Huy?n có làn da tr?ng nhu bông bu?i, vóc dáng chu?n 
nhu ngu?i m?u, l?i an nói nh? nh?. 

Nhi?u dêm Nga th?y Huy?n ng?i khóc m?t mình. L?i thêm ngày nào Huy?n cung u?ng 
thu?c, cô h?i Huy?n b?o b? dau d?u. Nga lén l?y v? thu?c Huy?n v?t di mang ra 
ti?m thu?c tây tìm hi?u. Hóa ra dó là m?t lo?i thu?c du?ng thai. Cu?i cùng 
Huy?n thú nh?n mình dang mang thai. Huy?n k? cô trót l? v?i ngu?i yêu d?ng 
huong nhung anh ta ch?i b?. M?y l?n cô d?nh t? t? nhung chua ch?t du?c. Nghe 
chuy?n, m?i ngu?i d?ng viên Huy?n nghi t?i d?a bé vô t?i mà ráng s?ng...

Ngày Huy?n chuy?n d?, Nga dua b?n v? Thanh Hóa r?i cô tìm m?i cách liên l?c v?i 
Trung, b?n trai c?a Huy?n, nhung không an thua. Ch?ng em bé ra d?i, b? c?a 
Trung d?n v?ch tã ra xem r?i l?nh lùng b?o: "Nhà tôi dã có sáu d?a cháu gái r?i 
cô ?". T? dó không ai d?n tham nom, cham sóc Huy?n nên Nga ph?i g?i di?n v? 
tru?ng xin ngh? h?c dam b?a d? cham b?n. Khi ra vi?n, Nga dua Huy?n v? nhà m? 
ru?t r?i tr? lên H?i Phòng. 

Du?c ba tu?n, l?i th?y Huy?n tay b? con tay xách d? d?n gõ c?a nhà tr?: "Ch? 
cho em ? t?m vài hôm, m? em kh?i ?m s? lên dón cháu v?". Ít ngày sau Nga t? l?p 
h?c tr? v? nhà tr?, không th?y Huy?n, ch? th?y d?a bé n?m trên t?m gi?y h?c trò 
có m?y dòng ng?n ng?i c?a Huy?n: "Nh? ch? trông cháu giúp. Ki?p này em d?i on 
ch?"! Nghi Huy?n ch? di dâu dó ít ngày s? v? nên Nga và các b?n thay nhau b? 
d?a bé di tìm nh?ng ngu?i có con nh? xin bú thép. Ch? mãi không th?y Huy?n tr? 
l?i mà d?a bé thì ngày thêm l?n, các nhu c?u cham sóc cung tang lên. 

Có ngu?i dua ý ki?n: "Hay là mang d?a bé cho gia dình có di?u ki?n kinh t? làm 
con nuôi", nhung Nga b?o: "Th? thì khi m? nó tr? l?i, nh? m? con th?t l?c, 
không g?p l?i nhau thì mình s? ân h?n su?t d?i". V?y là Nga quy?t d?nh nuôi d?a 
bé. Cô d?t tên t?m th?i cho bé là Doan Trang.

Và l?a ch?n nghi?t ngã

Gia dình Nga còn có m?t ch? gái và m?t em trai cung dang di h?c. Nhà không d?t 
s?n xu?t, b? ? riêng, m?i chi phí d?u trông vào d?ng luong giáo viên ti?u h?c 
c?a m?. D? có ti?n dóng h?c phí, chi xài cho b?n thân và mua s?a, qu?n áo, d? 
dùng cho d?a bé, ngu?i m? tr? 22 tu?i Ph?m Thúy Nga ph?i v?a h?c v?a lao d?ng 
qu?n qu?t g?p dôi, g?p ba ngu?i bình thu?ng. Cô ph?i làm qu?n qu?t t? 3g-22g 
m?i ngày t? vi?c làm b?p cho quán ph?, d?y ti?ng Anh, c?m hoa, quét d?n nhà 
c?a, cham sóc ngu?i già d? có ti?n lo cho d?a tr?.

T?t nghi?p su ph?m m? thu?t, Nga dua bé Trang v? quê ? xã C?p Ti?n, huy?n Tiên 
Lãng (H?i Phòng). Có k? còn d?c m?m d?c mi?ng: "Cái Nga hu d?n mang b?u sinh 
con r?i d?ng chuy?n nuôi con giùm ngu?i d? kh?a l?p, ch? bây gi? trên d?i làm 
gì có chuy?n ?y". 

Nghe nh?ng l?i ?y ban d?u m? Nga không kh?i núng lòng, b?o v?i con: "Con làm 
vi?c t?t m? không c?n nhung con nên nghi t?i tuong lai c?a mình. Hay là mang bé 
Trang vào tru?ng tr? em SOS di con". Ngu?i yêu c?a Nga, v?n là h?c trò cu c?a 
m? cô, cung ra t?i h?u thu cho cô: "Em nghi k? di, gi?a anh và bé Trang em ch? 
du?c ch?n m?t mà thôi". Nga phân vân m?t an m?t ng?, trong g?n tháng cô dã sút 
m?t g?n 10kg. Cô dã ch?n d?a con.

D? bé Trang du?c di h?c, Nga dã liên h? v?i nhi?u co quan ? d?a phuong làm gi?y 
khai sinh cho con, nhung di d?n dâu h? cung d?u dòi cô ph?i cung c?p gi?y dang 
ký k?t hôn và gi?y ch?ng sinh c?a bé Trang. Cô gi?i thích bé Trang là con nuôi, 
h? dòi ph?i có gi?y xác nh?n c?a nh?ng ngu?i làm ch?ng. Nga l?i ngu?c lên thành 
ph? H?i Phòng, tìm nh?ng ngu?i b?n ? tr? cùng phòng lúc tru?c và ông ch? nhà 
tr? nh? h? xác nh?n s? vi?c. Yêu c?u gì cô cung làm, ch? có cái gi?y dang ký 
k?t hôn là cô không ch?y du?c. 

Di làm gi?y t? lúc 1 tu?i, d?n khi bé Trang lên 4 tu?i Nga v?n chua xin du?c 
gi?y khai sinh cho con. Dã th?, vi?c làm c?a cô cung tr?y tr?t, xin mãi cung 
ch? du?c m?t chân h?p d?ng ? m?t tru?ng ti?u h?c trong xã. D?y du?c chua d?y 
nam, Nga l?i m?t vi?c vì nhu c?u giáo viên c?a tru?ng dã d?.

R?i Nga g?p m?t ngu?i dàn ông t?t b?ng, dám bu?c qua du lu?n. Bé Trang có du?c 
khai sinh mang h? b? m? nuôi: Tr?nh Ph?m Doan Trang. Nhung nh?ng ngày tháng 
h?nh phúc ng?n ng?i qua mau, khi gia dình bên ch?ng trông th?y bé Trang c? qu?n 
quýt bên Nga và càng l?n trông bé càng gi?ng cô nhu dúc. Nhà ch?ng dã ép bu?c 
cô ph?i d?n b?nh vi?n d? ch?ng minh chua t?ng sinh n?. 

Ch?ng có k?t qu?, h? v?n cho bé Trang là con ru?t và cô dã mua chu?c các y bác 
si s?n khoa d? có k?t qu? nhu ý. S? t?n thuong lên d?n d?nh di?m khi vào m?t 
ngày d?u nam 2008 cô và con gái nuôi b? gia dình ch?ng d?n gi?i d?n Trung tâm 
Phân tích ADN và công ngh? di truy?n (Vinh Phúc, Hà N?i) d? giám d?nh gen xem 
có ph?i là m? con ru?t. M?t l?n n?a khoa h?c dã lên ti?ng ch?ng minh: bé Trang 
là con nuôi c?a cô.

Trong t?t cùng dau kh? cô dã m?t mình l?ng dua bé Trang d?n Hà N?i d? sinh d?a 
con d?u lòng. Bi?t con dâu sinh con, gia dình nhà ch?ng dã tìm d?n, âm th?m d? 
l?i 500.000 d?ng r?i ra v?, không ngó ngàng gì d?n cháu... 

K? l?i chuy?n mình trong can phòng tr? v?i hai d?a tr?, cô nh? lòng v? m?t k?t 
qu? ADN nhung hi?u r?ng gánh n?ng cu?c d?i dang triu vai mình phía tru?c: cô 
hi?n ph?i di làm thuê d? nuôi hai d?a con c?a mình.

T?N D?C

Ý ki?n b?n d?c:

* Hi?n tôi dang nuôi con nh? 22 tháng tu?i, nên tôi hi?u du?c nh?ng khó khan mà 
ch? Nga g?p ph?i. C?u chúc cho ch? Nga v?i t?m lòng bao la dã b? qua h?nh phúc 
c?a b?n thân d? cuu mang con c?a b?n. S?m mu?n gì Huy?n (m? c?a con gái nuôi 
c?a ch?) cung nh?n ra sai l?m và quay l?i tìm cháu bé. Ch? là ngu?i mang l?i 
h?nh phúc vô b? b?n cho Huy?n và cháu bé (con nuôi c?a ch?). 

Tôi cung tin r?ng, ch?ng ch? s? gi?i thích v?i gia dình và dón m? con ch? v? 
doàn t?. T?n sâu trong tâm mình tôi c?u mong cho chi có m?t ngh? l?c m?nh m? d? 
vu?t qua giai do?n khó khan này. Chúc ch? và 2 con c?a ch? s?c kho?. 

BINH HONG

* D?c bài vi?t tôi th?t xúc d?ng và khâm ph?c tình ngu?i cung nhu s? dung c?m 
c?a ch? Nga. 

VU NGUY?N MAI TRINH 

Sau hon 30 nam, hai ngu?i m? m?i phát hi?n mình dã nuôi... nh?m con c?a nhau. 
M?t "k? án" tu?ng ch? có trong phim.

K? t?i: 30 nam nuôi con ngu?i khác

Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Danh s?: 2015
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

Other related posts: