[SMCC] khoi su

Kh?i s?
Chào các b?n,

V?n d? khó nh?t cho chúng ta trong c? g?ng thành t?u m?t u?c mu?n là "kh?i s?". 
Ta mu?n b? hút thu?c, nhung l?i không bao gi? kh?i s? b?. Ta mu?n khiêu vu gi?i 
nhung không bao gi? di h?c nhày. Ta mu?n thành nhà van nhung ch?ng bao gi? kh?i 
s? vi?t.

Quán tính, s?c ì, hay thói quen, là cái gi? ta trong tình tr?ng hi?n t?i. Ph?i 
di h?c khiêu vu, hay ph?i ng?i xu?ng vi?t, là phá b? thói quen và l?ch làm vi?c 
hàng ngày ta dang có. B?t d?u m?t ho?t d?ng m?i luôn luôn có nghia là ph?i thay 
d?i vài thói quen cu. Mà con ngu?i b?m sinh thì an ng? làm vi?c theo thói quen, 
và không thích thay d?i thói quen.

Chúng ta c?n hi?u quán tính c?a chúng ta nhu th? d? cho mình thêm m?t chút c? 
g?ng m?i khi mu?n kh?i s? chuy?n gì. 

Di nhiên là ta mu?n hoi nhi?u th?-mu?n gi?i ti?ng Anh, mu?n gi?m cân, mu?n nh?y 
d?m gi?i, mu?n ki?m nhi?u ti?n. Ta không th? kh?i s? c? ch?c th? mình mu?n vào 
m?t lúc du?c. Cho nên, ta c?n ch?n m?t di?u gì thích h?p nh?t v?i lúc này d? 
t?p trung nang l?c vào dó mà kh?i s?, nhu là h?c dánh dàn. Sau khi kh?i s? du?c 
vi?c này m?t th?i gian, không c?n ph?i t?p trung vào dó 100% n?a, thì hãy tính 
d?n kh?i s? chuy?n khác. Sau khi kh?i s? h?c dàn du?c 3 tháng thì hãy kh?i s? 
di h?c anh van.

Trong m?t s? tru?ng h?p khó khan, ch? hành d?ng "kh?i s?" mà thôi dã là di du?c 
50% d?an du?ng. Ví d?: Ngu?i nghi?n ma túy xung phong vào tr?i ch?a b?nh là dã 
h?t 50% do?n du?ng, 50% còn l?i là ch?a b?nh trong tr?i.

Th?m yêu tr?m nh? nàng, kh?i s? m? mi?ng m?i nàng di an kem, cung dáng giá ít 
nh?t là 30% do?n du?ng. Nàng b?ng lòng di an, thì do?n du?ng dã dí du?c 50%. 
T?t c? m?i th? còn l?i là 50% kia.

Dôi khi chúng ta không dám kh?i s? vì s? ch? "không". M?i nàng thì s? nàng t? 
ch?i, xin vi?c thì s? b? t? ch?i, làm thuong mãi thì s? không thành. Ch? 
"không" có s?c m?nh b?t chúng ta ì ra dó n?u ta không chi?n th?ng nó du?c.

Các b?n, ch? "Không" ch?ng c?n ai du?c. M?i nàng di an, cung l?m là du?c ch? 
"không", có b?nh ho?n gì dâu mà s?. Bi?t dâu tiêu chu?n c?a nàng là ph?i l?n 
th? ba m?i du?c "?". V?y thì ph?i qua 2 l?n "không" tru?c dó d? ch?ng t? thành 
tâm. M?i ch? "không" là m?t bu?c ti?n g?n d?n "?". Nhi?u cô dã du?c m? tu v?n 
là không bao gi? "?" l?n du?c m?i d?u tiên.

Nhi?u chuy?n khác ? d?i cung không h?p tác v?i mình ngay lúc d?u nhu th?. Ph?i 
vài l?n "No" m?i d?n l?n "Yes". Không kh?i s? vì s? d?ng "No" thì ch?ng bao gi? 
thành vi?c gì.

Các b?n, kh?i s? vi?c gì cung dòi h?i m?t chút c? g?ng, m?t chút quy?t tâm. Cho 
nên ta c?n ph?i t?p thói quen, n?u ta mu?n di?u gì dó m?nh m? thì hãy chu?n b? 
t?p trung tu tu?ng và nang l?c d? nói "Vâng, hôm nay tôi b?t d?u". Bu?c kh?i s? 
dó t? nó là m?t quãng du?ng khá dài trong c? ti?n trình. U?c mu?n s? ch?ng bao 
gi? tr? thành cái gì khác hon là m?t mo m?ng trong d?u, tr? khi ta b?t d?u làm 
vi?c d? bi?n u?c mu?n thành hi?n th?c.

Chúc các b?n m?t ngày nang d?ng.

M?n,

Hoành

Tr?n Dình Hoành

Other related posts:

  • » [SMCC] khoi su - Nguyen Hong Van