[SMCC] khi nguoi mu di chup anh

Khi ngu?i mù di ch?p ?nh

ImageView

?nh c?a Riki Fritsh ch?p trên xe buýt

TT - M?t deo kính den, cô Riki Fritsh gi? ch?t chi?c máy ?nh phía tru?c trán, 
b?m máy ch?p nhóm hành khách dang lên m?t chi?c xe buýt ? thành ph? Tel Aviv,
Israel.

Ph?n l?n hành khách t? ra khá b?t ng? v?i ánh dèn flash. Nhung h? càng ng?c 
nhiên hon khi bi?t cô Fritsh b? mù.

Cô Fritsh là m?t trong chín nhà nhi?p ?nh mù tham gia m?t cu?c trung bày ?nh 
t?i H?c vi?n Ngh? thu?t và thi?t k? Bezalel thu?c d?i h?c Hebrew ? Jerusalem
m?i dây. "Khi m?i ngu?i nhìn nh?ng t?m ?nh, h? c?m th?y t? hào v? tôi" - cô 
Fritsh, 50 tu?i, b? mù b?m sinh, hào h?ng khoe. "H? không th? tin là tôi ch?p
nh?ng t?m ?nh này".

Nhà t? ch?c bu?i trung bày cho bi?t m?c tiêu là nh?m giúp khách tham quan hi?u 
khi b? mù s? nhu th? nào. "Khi chúng ta l?n theo nh?ng c?nh v?t mà h? ch?p,
chúng ta th?y th? gi?i c?a h? hé m? ra sao" - Iris Shinar, n? hu?ng d?n viên 
nhi?p ?nh cho ngu?i mù, nh?n xét.

ImageView

Tác ph?m trung bày t?i H?c vi?n Ngh? thu?t và thi?t k? Bezalel

Trong khi m?t s? ngu?i t? ra hoài nghi v? kh? nang sáng t?o ngh? thu?t c?a 
ngu?i mù, giáo su nhi?p ?nh Gerald Pryor cho r?ng ý tu?ng này là di?u hoàn toàn
h?u lý. "H? nhìn th? gi?i b?ng co th? c?a mình. H? c?m nh?n th? gi?i b?ng m?t 
cách khác và h? có th? bi?u th? th? gi?i ?y trong m?t t?m ?nh" - giáo su
Pryor nh?n xét.

S?c nóng c?a ánh n?ng, ti?ng d?ng, gi?ng nói, mùi và các tín hi?u khác giúp 
nh?ng ngu?i nhi?p ?nh mù d?nh hu?ng và quy?t d?nh th?i kh?c ch?p, t?o ra nh?ng
góc ?nh d?c bi?t và d? thu?ng.
Trang web có d?a ch?
www.theblindphotographer.com
du?c dùng gi?i thi?u các tác ph?m d?c dáo này cho ngu?i thu?ng. Trên dó có th? 
th?y m?t s? t?m ?nh không du?c s?c nét, m?t s? không l?y du?c khuôn m?t c?a
d?i tu?ng ch?p, nhung t?t c? d?u th? hi?n m?t cái nhìn chân th?c vào cu?c d?i 
c?a ngu?i b?m máy.

Cô Iris Shinar và ngu?i b?n th? ?nh Kfir Sivan là nh?ng ngu?i kh?i xu?ng phong 
trào nhi?p ?nh mù t?i d?t nu?c Trung Dông này. Khi b?t tay vào d? án, h?
không m?y tin ch?c m?i vi?c s? nhu ý. H? t? d?t mình vào hoàn c?nh ngu?i mù 
b?ng cách dùng v?i b?t m?t và th? ch?p ?nh. Phát hi?n mang tính quy?t d?nh
c?a h? chính là xem chi?c máy ?nh nhu "con m?t th? ba" ? gi?a trán, vì di?u này 
giúp gi? ch?t máy hon và ng?m du?c khá chính xác d?i tu?ng ch?p. Sau dó
h? tìm d?n các h?c viên t?i m?t trung tâm ngu?i mù g?n thành ph? Tel Aviv và 
b?t d?u hu?ng d?n cách ch?p ?nh không c?n dùng dôi m?t.

Trong m?t nam, h? không ch? gi?ng d?y v? l?ch s? nhi?p ?nh, cách thao tác can 
b?n và l?y b? c?c ?nh mà còn cung c?p cho các h?c viên mù máy ?nh, phim và
các d?ng c? c?n thi?t khác. K?t qu? ?n tu?ng vu?t ngoài mong d?i c?a nh?ng 
hu?ng d?n viên nhi?t tâm. "C? m?i tu?n Riki l?i mang d?n cho tôi m?t cu?n phim
và trong m?i cu?n phim này luôn có nh?ng t?m ?nh d?t yêu c?u" - cô Shinar cho 
hay.

T? khi b?t d?u ch?p ?nh m?i ngu?i di cùng tuy?n xe buýt c?a mình, cô Fritsh 
du?c nhi?u ngu?i bi?t d?n và h? g?i cô b?ng tên khi bu?c lên xe. M?t hành khách
th?m chí còn "d?t hàng" cô c?m máy chính th?c cho b?a ti?c t?i nhà. "D?u tiên, 
di?u này có v? k? k?. Nhung sau dó tôi c?m th?y ph?n khích khi th?y ngu?i
mù làm du?c vi?c không h? bình thu?ng d?i v?i h?" - Shira Yehzkia, m?t hành 
khách 18 tu?i có ông n?i b? mù, tâm s?.

Không ch? giúp chia s? th? gi?i c?a ngu?i mù, các t?m ?nh còn giúp nh?ng ngh? 
nhân mù n?i k?t b?n thân v?i m?i ngu?i xung quanh. Cô Shinar cho bi?t m?t
s? h?c viên r?t thích ghi l?i nh?ng chuy?n di và ho?t d?ng thu?ng nh?t c?a mình 
cho con cháu xem. "L?p h?c s? ti?p t?c. Chúng tôi không th? d?ng du?c.
Chúng tôi nhu m?t gia dình" - cô Shinar nói.

SON NGUY?N
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] khi nguoi mu di chup anh