[SMCC] khi metan la gi?

M?y ngày g?n dây trên báo có tin ? Komtum có 6 ngu?i dàn ông sau khi trèo xu?ng 
gi?n  s?a máy bom r?i ? luôn không lên du?c cho d?n khi d?i c?u h? xu?ng v?t 
lên thì h? dã ch?t do ng?t khi Mêtan.

Nhân d?p này tôi xin suu t?m m?t s? thông tin v? th? ch?t d?t vô cùng d?c h?i 
này ngõ h?u giúp b?n có thêm kinh nghi?m khi d?i vi?n v?i con dao 2 lu?i mà 
ph?n lu?i tà l?i m?nh m? nhu ch?t mêtan này.

 

Các b?n và các em dang h?c c?p II tr? lên nên gi? l?i bài này vì nó vô cùng có 
l?i cho các b?n và các em trong các thí nghi?m hóa h?c

 

Mêtan, v?i công th?c hóa h?c là CH4, là m?t hydrocacbon n?m trong dãy d?ng d?ng 
ankan.

Mêtan là hydrocacbon don gi?n nh?t. ? di?u ki?n tiêu chu?n, mêtan là

ch?t khí không màu, không v?. Nó hóa l?ng ? ?162 °C, hóa r?n ? ?183 °C, và r?t 
d? cháy. M?t

mét

kh?i mêten ? áp su?t thu?ng có kh?i lu?ng 717 g.

 

Mêtan nguyên ch?t không mùi, nhung khi du?c dùng trong công nghi?p, nó thu?ng 
du?c tr?n v?i m?t lu?ng nh? các h?p ch?t ch?a luu hu?nh có mùi m?nh nhu etyl 
mecaptan

d? d? phát hi?n trong tru?ng h?p b? rò r?.

 

Mêtan là thành ph?n chính c?a khí t? nhiên, khí d?u m?, khí bùn ao, d?m l?y. Nó 
du?c t?o ra trong quá trình ch? bi?n d?u m?, chung c?t khí than dá. Mêtan có 
nhi?u ?ng d?ng, ch? y?u dùng làm nhiên li?u. D?t cháy 1 mol mêtan có m?t ôxy

sinh ra 1 mol CO2 (

cacbon dioxit)

và 2 mol H2O ( nu?c):  = CH4 + 2 O2 ? CO2 + 2 H2O

 

Mêtan là m?t khí gây hi?u ?ng nhà kính, trung bình c? 100 nam m?i kg mêtan làm 
?m Trái D?t g?p 23 l?n 1 kg CO2.

 

 

 

?nh hu?ng d?n s?c kho?

 

Metan hoàn toàn không d?c. Nguy hi?m d?i v?i s?c kh?e là nó có th? gây b?ng 
nhi?t. Nó d? cháy và có th? tác d?ng v?i không khí t?o ra s?n ph?m d? cháy n?.

Mêtan r?t ho?t d?ng d?i v?i các ch?t ôxi hoá halogen và m?t vài h?p ch?t c?a 
halogen. Mêtan là m?t ch?t gây ng?t và có th? thay th? ôxy trong di?u ki?n bình 
thu?ng. Ng?t hoi có th? x?y ra n?u m?t d? oxy h? xu?ng du?i 18%.

 

 

 

Ph?n ?ng

 

Ph?n ?ng cháy

 

Trong ph?n ?ng cháy c?a mêtan có m?t s? bu?c. Tru?c tiên, mêtan t?o ra

g?c metyl (CH3), g?c này ph?n ?ng v?i ôxy sinh ra formaldehyde (HCHO ho?c H2CO) 
cho g?c formyl (HCO) d? t?o thành cacbon monoxit. Quá trình này du?c g?i là s? 
nhi?t phân

ôxi hoá:

 = CH4 + O2 ? CO + H2 + H2O

 

Sau dó hydro b? ôxi hóa t?o ra H2O và gi?i phóng nhi?t. Quá trình này di?n ra 
r?t nhanh, thu?ng chua t?i m?t ph?n nghìn giây  = H2 + ½ O2 ? H2O

 

Cu?i cùng, CO b? ôxi hóa t?o thành CO2, và gi?i phóng thêm nhi?t. Quá trình này 
ch?m hon quá trình trên và thu?ng m?t vài ph?n nghìn giây d? ph?n ?ng.

 = CO + ½ O2 ? CO2

 

 

 

Ho?t hóa Hydro

 

Liên k?t hóa tr? gi?a C-H trong metan thu?c lo?i b?n nh?t trong hydrocacbon. 
Tuy nhiên, metan v?n là nguyên li?u kh?i d?u chính trong s?n xu?t Hydro. Vi?c 
tìm ki?m các xúc tác có tác d?ng thúc d?y d? dàng s? ho?t hóa Hydro trong metan 
và các ankan b?c th?p khác là m?t linh v?c nghiên c?u khá quan tr?ng trong công 
nghi?p.

 

 

 

Tác d?ng v?i Halogen

 

Mêtan ph?n ?ng v?i Halogen cho ra Mêtylhalogenic và axít Halogenhidric, ví d? 
v?i Clo  = CH4 + 2Cl2 ? CH2Cl2 + 2HCl

 

 

 

Cách s?n xu?t

List of 1 items

. T? cacbua nhôm Al4C3

list end

 = Al4C3 + 12H2O ? 4Al(OH)3 + 3CH4?

 = Al4C3 + 12HCl ? 4AlCl3 + 3CH4?

List of 1 items

. T? CH3-COONa

list end

 = CH3-COONa + NaOH ? Na2CO3 + CH4?

List of 1 items

. T? CO

list end

 = CO + 3H2 ? H2O + CH4?

List of 1 items

. T? du?ng glucose

(C6H12O6)

list end

 = C6H12O6 ? 3CO2 + 3CH4

 

 

 

?ng d?ng

 

Nhiên li?u

 

Mêtan là m?t nhiên li?u quan tr?ng. So v?i than dá, d?t cháy mêtan sinh ra ít 
CO2 trên m?i don v? nhi?t gi?i phóng. ? nhi?u noi, mêtan du?c d?n t?i t?ng nhà 
nh?m m?c dích su?i ?m và n?u an. Nó thu?ng du?c bi?t t?i v?i cái tên

khí thiên nhiên.

 

 

 

Trong công nghi?p

 

Mêtan du?c dùng trong nhi?u ph?n ?ng hóa công nghi?p và có th? du?c chuyên ch? 
du?i d?ng khí hóa l?ng. Trong hóa công nghi?p, mêtan là nguyên li?u s?n xu?t 
hydro,

methanol, axit axetic và anhydrit axetic.

 

 

 

Mêtan trong khí quy?n Trái D?t

 

Mêtan trong khí quy?n là m?t khí gây hi?u ?ng nhà kính. M?t d? c?a nó dã tang 
kho?ng 150% t? nam 1750 và d?n nam 1998, m?t d? trung bình c?a nó trên b? m?t 
Trái D?t là 1745 ppb. M?t d? ? bán c?u B?c cao hon vì ? dó có nhi?u ngu?n mêtan 
hon (c? thiên nhiên l?n nhân t?o). M?t d? c?a mêtan thay d?i theo mùa, th?p 
nh?t vào cu?i mùa hè.

 

 

 

Quá trình phân hu?

 

Co ch? phá h?y chính c?a mêtan trong khí quy?n là qua tác d?ng v?i g?c hydroxyl 
(.OH):  = CH4 + ·OH ? ·CH3 + H2O

 

Ph?n ?ng này di?n ra ? t?ng d?i luu làm cho mêtan t?n t?i du?c trong kho?ng 9,6 
nam.

 

 

 

S? gi?i phóng d?t ng?t c?a sàng mêtan

 

? áp su?t l?n, ví d? nhu ? du?i dáy d?i duong, mêtan t?o ra m?t d?ng sàng r?n 
v?i nu?c, du?c g?i là mêtan hydrat. M?t s? lu?ng chua xác d?nh nhung có l? là 
r?t nhi?u mêtan b? gi? l?i du?i d?ng này ? dáy bi?n. S? gi?i phóng d?t ng?t c?a 
m?t th? tích l?n mêtan t? nh?ng noi dó vào khí quy?n là m?t gi? thuy?t v? 
nguyên nhân d?n t?i nh?ng

hi?n tu?ng Trái D?t nóng lên trong quá kh? xa, d?nh cao là kho?ng 55 tri?u nam 
tru?c.

 

M?t t? ch?c dã u?c tính tr? lu?ng qu?ng mêtan hydrat du?i dáy d?i duong vào 
kho?ng 10 tri?u tri?u t?n (10 exagram). Gi? thuy?t r?ng n?u Trái D?t nóng lên 
d?n m?t nhi?t d? nh?t d?nh, toàn b? lu?ng mêtan này có th? m?t l?n n?a b? gi?i 
phóng d?t ng?t vào khí quy?n, khu?ch d?i hi?u ?ng nhà kính lên nhi?u l?n và làm 
Trái D?t nóng lên d?n m?c chua t?ng th?y.

 

 

 

Mêtan bên ngoài Trái D?t

 

Mêtan dã du?c phát hi?n ho?c tin là t?n t?i ? vài noi trong  H? M?t Tr?i.

Ngu?i ta cho r?ng nó du?c t?o ra nh? nh?ng quá trình ph?n ?ng vô sinh mà sao 
Ho? có l? là m?t ngo?i l?.

List of 8 items (contains 3 nested lists)

. Sao M?c

. Sao Ho?

. Sao Th?

List of 2 items nesting level 1

. Iapetus

. Titan

list end nesting level 1

. Sao H?i Vuong

List of 1 items nesting level 1

. Triton

list end nesting level 1

. Sao Thiên Vuong

List of 5 items nesting level 1

. Ariel

. Miranda

. Oberon

. Titania

. Umbriel

list end nesting level 1

. Sao ch?i Halley

. Sao ch?i Hyakutake

. 2003 UB313

list end

 

D?u v?t c?a khí mêtan cung du?c tìm th?y ? b?u khí quy?n m?ng c?a M?t Trang c?a 
Trái D?t. Mêtan cung du?c dò th?y ? các dám mây gi?a nh?ng vì sao.

 

 

 

 

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] khi metan la gi?