[SMCC] ket noi may tinh voi di dong qua bluetooth

K?t n?i DTDD v?i máy tính qua Bluetooth 
http://blog.360.yahoo.com/blog-Vz_CvVc5eqXKGFh3e4kGfdL5Gg--?cq=1&p=510
333 
magnify

Nh? di?n tho?i di d?ng, Pocket PC h? tr? c?ng k?t n?i Bluetooth, cách th?c 
truy?n thông tin, sao luu d? li?u gi?a di?n tho?i di d?ng và máy tính tr? nên
d? dàng hon bao gi? h?t. 

? dây chúng ta không phân tích v? các lo?i thi?t b? Bluetooth hay còn g?i là 
Bluetooth Dongle mà ch? nói v? cách s? d?ng Bluetooth d? k?t n?i v?i di?n tho?i
di d?ng (DTDD) ho?c Pocket PC c?a b?n. 

Khác v?i c?ng h?ng ngo?i b?n t?ng s? d?ng, v?i k?t n?i Bluetooth, b?n có th? 
d?t chi?c di?n tho?i c?a mình ? b?t c? dâu cách chi?c máy tính c?a mình v?i
kho?ng cách t? 10 d?n 30 m mà v?n k?t n?i du?c, không c?n ph?i hu?ng d?u k?t 
n?i vào nhau nhu c?ng h?ng ngo?i. Th?m chí khi du?c k?t n?i và s? d?ng chuong
trình Oxygen Manager, b?n còn có th? sao luu, xem thông tin và gõ tin nh?n SMS 
t? bàn phím, ch?n danh b? cung t? máy tính. 

T?c d? truy?n c?a Bluetooth nhanh hon c?ng h?ng ngo?i r?t nhi?u, dó cung là lý 
do t?i sao m?t s? DTDD m?i ra nhu Nokia 7610 không còn h? tr? c?ng h?ng ngo?i,
mà ch? có Bluetooth và USB. 

Nokia 6600.

B?n có th? d? dàng mua m?t Bluetooth Dongle USB (DB) ? các c?a hàng bán thi?t 
b? máy tính, v?i giá t? 29 d?n 40 USD tùy lo?i, so v?i c?ng h?ng ngo?i thì
DB m?c hon g?n g?p dôi, nhung hi?u qu? thì vu?t tr?i hon. V? i Bluetooth, nh?ng 
chi?c DTDD c?a b?n và b?n bè s? d? dàng g?i hình ?nh v?a ch?p, ho?c nh?c
MP3 qua l?i v?i nhau m?t cách nhanh chóng. 

Cách cài d?t 

Gi? d?nh k?t n?i b?ng Nokia 6600 v?i máy tính thông qua Bluetooth USB. Khi b?n 
c?m thi?t b? Bluetooth Dongle, b?n ph?i cài d?t driver cho máy. Trong quá
trình cài d?t ph?n m?m Bluetooth, thì máy tính cung s? nh?n di?n và cài d?t 
luôn driver c?a Bluetooth Dongle mà b?n dã c?m vào lúc nãy. 

Trong quá trình cài, n?u xu?t hi?n h?p tho?i r?ng thi?t b? này không tuong 
thích v?i Windows XP thì b?n c? b?m nút ti?p t?c (continue Anyway). B?n cung
ph?i di?u ch?nh thông s? c?a c?ng Bluetooth trên máy tính, kích ho?t các tính 
nang mà máy tính cho phép thi?t b? Bluetooth (DTDD) c?a b?n s? d?ng. 

D? don gi?n cho vi?c l?n d?u s? d?ng, b?n ch? c?n quan tâm d?n 3 tính nang 
chính, dó là File Transfer (g?i file), Bluetooth Serial Port (dây là tính nang
cho phép các chuong trình qu?n lý phone k?t n?i v?i DTDD thông qua Bluetooth) 
và PIM Item Transfer. 

Khi ch?nh s?a xong, b?n b?t Bluetooth c?a di?n tho?i lên, chuong trình s? b?t 
d?u tìm ki?m thi?t b? Bluetooth xung quanh. Khi tìm th?y tên chi?c di?n tho?i,
b?n hãy b?m Next. B?n hãy dánh d?u vào và b?m OK d? ch?n hai tính nang là 
Bluetooth Serial Port và OBEX File Transfer (tuong ?ng v?i lúc d?u b?n hi?u 
ch?nh
trên máy tính). 

Khi hoàn t?t, b?n nhìn trên Systray (ph?i, bên du?i), b?n s? th?y bi?u tu?ng 
Bluetooth, t?c là b?n dã thành công. 

G?i và nh?n d? li?u 

Bây gi?, cách don gi?n nh?t d? b?n g?i file vào chi?c di?n tho?i c?a mình t? 
máy tính là nh?p chu?t ph?i vào t?p tin mu?n g?i, ch?n Send To > Bluetooth
> Other... r?i ch?n tên chi?c di?n tho?i mu?n g?i và b?m OK. Trên màn hình di?n 
> tho?i s? hi?n th? thông báo có t?p tin m?i, b?n hãy ch?n d?ng ý (Yes) d?
nh?n. 

Mu?n g?i t?p tin t? máy di?n tho?i vào máy tính, b?n vào thu m?c có t?p tin, 
ch?n Send> Via Bluetooth. Lúc này, di?n tho?i s? tìm ki?m k?t n?i và b?n ch?
vi?c ch?n chi?c máy tính tìm th?y d? g?i. Khi b?n g?i xong, lúc này các t?p tin 
v?a nh?n s? n?m trong thu m?c My Documents / Bluetooth Exchange Folder.
V?y là chúng ta dã hoàn ch?nh xong quá trình g?i file qua l?i gi?a máy tính và 
chi?c DTDD b?ng c?ng Bluetooth. 

D? thu?n ti?n hon cho vi?c s? d?ng Bluetooth, b?n có th? g? b?t m?t s? thao 
tác, b? yêu c?u ch?p thu?n m?i khi g?i t?p tin. Mu?n v?y, b?n s? d?ng ch?c nang
pair nh?m ch?p thu?n k?t n?i thông nhau gi?a hai thi?t b? Bluetooth. 

Tru?c tiên, b?n hãy m? ra ph?n Bluetooth trên DTDD, b?n ch?n m?c Paired 
devices. ? dó, b?n s? th?y có tên c?a các máy tính ho?c thi?t b? Bluetooth mà 
b?n
dã t?ng k?t n?i. D? d? cho l?n d?u s? d?ng, b?n hãy ch?n Options và ch?n Delete 
All. Sau dó, b?n hãy b?m vào Options và ch?n New paired device d? chuong
trình tìm ki?m thi?t b? Bluetooth và ch?n tên thi?t b? mu?n k?t n?i. Lúc này, 
di?n tho?i s? yêu c?u b?n nh?p mã s? Passcode, b?n có th? nh?p tùy ý, nhung
c?n nh? (ví d? 123 ho?c 431). Mã s? này cung du?c s? d?ng khi nh?p vào máy 
tính. Sau khi k?t n?i thành công, tên c?a máy tính s? hi?n th? trong ph?n Paired
Devices. D? gán quy?n luôn ch?p thu?n cho máy tính, b?n vào m?c Options và ch?n 
Set as authorised và b?m nút Yes. Bây gi?, máy tính b?n dã có th? g?i file
tho?i mái vào chi?c di?n tho?i mà không c?n ph?i có s? ch?p nh?n. 

Other related posts:

  • » [SMCC] ket noi may tinh voi di dong qua bluetooth