[SMCC] ke hoach cuop ngan hang cua 1 cu nhan kinh te

K? ho?ch cu?p ngân hàng c?a m?t c? nhân kinh t?
16:06' 06/11/2008 (GMT+7) 

- Xu?t thân t? con nhà nông dân, cách dây m?t nam, tên S? dã th?c hi?n trót l?t 
m?t v? cu?p ngân hàng, "?m" g?n 1 t? d?ng. Th?y "ngon an", m?t nam sau,
khi túng qu?n vì thua ch?ng khoán, h?n ta l?i tìm d?n ngân hàng d? cu?p. 

Ch?n ngân hàng nhi?u nhân viên n?

Nguy?n Dình S?, 26 tu?i, sinh ra trong gia dình có 5 anh ch? em, thu?n nông ? 
C?ng Hòa, H?i Duong. Du?c b? m? già ? quê ch?t chiu t?ng d?ng d? nuôi an h?c
d?i h?c nhung khi t?t nghi?p tru?ng Kinh t? qu?c dân, S? l?i lao vào c? b?c và 
choi ch?ng khoán d? r?i n? n?n ch?ng ch?t.  

TIN LIÊN QUAN
list of 1 items
Thua ch?ng khoán, dùng súng gi? cu?p ngân hàng
list end

Trong con bí bách, S? lên k? ho?ch di cu?p ngân hàng d? l?y ti?n tr? n? và an 
tiêu. Ngày 22/11/2007, S? di mua qu?n áo, túi xách, dao, bang dính và kính
d? d?n Ngân hàng quân d?i ? khu v?c CT4, khu dô th? Sông Dà, M? Dình, T? Liêm, 
HN d? cu?p. 

S? di h?n ch?n ngân hàng này vì tru?c dó h?n dã có th?i gian h?c vi?c t?i dây 
nên bi?t du?c chi nhánh ngân hàng này ch? toàn n?, d? dàng cho vi?c kh?ng
ch?. Hon n?a, dây là phòng giao d?ch m?i, l?i xa trung tâm, v?ng ngu?i và có 
nhi?u du?ng d? thoát.

Dúng nhu k? ho?ch, d?u gi? chi?u ngày 23/11, S? thuê taxi r?i vào Ngân hàng 
Quân d?i. Khi dó, trong ngân hàng có m?t khách nam gi?i dang giao d?ch nên h?n
ta gi? v? di v? sinh, g?i di?n tho?i. Khi ngu?i khách nam giao d?ch xong, b? ra 
v?, tên S? rút dao, kh?ng ch? b?o v? và toàn b? nhân viên, g?m 5 ngu?i
ph? n?. 

Tên S? t?i co quan công an. ?nh: C.H

B?t t?t c? m?i ngu?i n?m úp xu?ng sàn nhà, sau dó, S? yêu c?u m?t nhân viên 
dùng bang dính trói b?o v? và nh?ng ngu?i còn l?i. Xong xuôi, h?n b?t th? qu?
l?y s? ti?n 600 tri?u d?ng và hon 12.000 USD nhét vào ba lô và t?u thoát. Tru?c 
khi t?u thoát, tên cu?p d?n c? nhóm nhân viên vào phía trong phòng và ch?t
c?a l?i. 

S? ti?n g?n m?t t? cu?p du?c, S? d? vào ch?ng khoán và an tiêu h?t.

Sau m?t nam, khi l?i ti?p t?c thua ch?ng khoán, S? l?i tìm cách "g?" b?ng vi?c 
lên k? ho?ch cu?p ngân hàng. D? chu?n b? cu?p ngân hàng l?n hai, S? lên k?
ho?ch khá c? th?. 

Cu?i tháng 10, S? lên L?ng Son mua m?t kh?u súng và dao g?p d? chu?n b? hành 
d?ng. Sau khi lên m?ng tìm hi?u, bi?t tru?ng phòng giao d?ch s? 6 chi nhánh
Vietcombank trên du?ng Nguy?n Trãi, qu?n Thanh Xuân là ph? n?, S? "ch?m" luôn 
chi nhánh ngân hàng này d? cu?p.

Chi?u 3/11, h?n ta mang dao và súng gi?u trong c?p xách tay d?n chi nhánh ngân 
hàng này. Tru?c dó, S? g?i di?n cho ch? tru?ng phòng và h?n g?p. Khi d?n
noi, anh ta dóng s?p c?a l?i, b? súng và dao ra de d?a, yêu c?u n? tru?ng phòng 
dua 3 t? và 100.000 USD n?u không tr? s? s? b? n? tung. Trong quá trình
thuong lu?ng v?i tên cu?p, l?i d?ng giây lát tên cu?p so h?, ch? này dã nhanh 
trí báo cho l?c lu?ng b?o v? và công an. Ngay sau dó, S? dã b? b?t gi?. 

T?i co quan di?u tra, S? dã ph?i th?a nh?n m?i hành vi ph?m t?i c?a mình. Cung 
t?i dây, m? c?a S?, m?t ph? n? v?i dáng v? g?y gò lam lu, kh?c kh?, dang
ng?i ? ru, nu?c m?t lung chòng vì con. Bà m? không th? ng? d?a con trai mà bà 
t? hào b?y lâu l?i gây ra hai v? cu?p ngân hàng táo b?o nhu v?y. 

Các ngân hàng c?n nâng cao c?nh giác 

Trao d?i v?i VietNamNet, ông Hà, D?i tru?ng d?i Tr?ng án, Công an Thành ph? Hà 
N?i cho bi?t: Trong m?t nam tr? l?i dây, trên d?a bàn thành ph? Hà N?i dã
x?y ra ba v? cu?p ngân hàng. Các d?i tu?ng b? b?t d?u là nh?ng tên c? b?c, choi 
ch?ng khoán thua l? nên mu?n "g?" b?ng cách di cu?p ngân hàng.

Nguyên nhân d?n d?n m?t s? v? cu?p ngân hàng g?n dây du?c ông Hà nh?n d?nh là 
do s? phát tri?n kinh t?, xã h?i, ngày càng có nhi?u ngân hàng và chi nhánh
ngân hàng m?c lên. Các d?a di?m d?t tr? s? ngân hàng không ch? ? các khu v?c 
trung tâm nhu tru?c mà d?i rác ? r?t nhi?u noi trên thành ph?, th?m chí là
? c? nh?ng khu v?c m?i phát tri?n và còn khá v?ng v? c?a Thành ph?, t?o di?u 
ki?n cho t?i ph?m cu?p ngân hàng ho?t d?ng.

Tên S? dã th?t b?i khi lên k? ho?ch cu?p t?i Ngân hàng Vietcombank, ? 277 du?ng 
Nguy?n Trãi, qu?n Thanh Xuân, Hà N?i. ?nh: T.Nhung

D? tránh x?y ra nh?ng v? cu?p, các ngân hàng c?n nâng cao c?nh giác d? t? b?o 
v? mình. S? di, ngân Phòng giao d?ch s? 6 c?a Ngân hàng Vietcombank, ? 277
du?ng Nguy?n Trãi, qu?n Thanh Xuân, Hà N?i "thoát n?n" m?t ph?n do ngân hàng 
này dã làm t?t công tác phòng ng?a theo K? ho?ch 72 v? Phòng ch?ng t?i ph?m
cu?p ngân hàng, qu? tín d?ng, chi nhánh ti?t ki?m c?a Công an thành ph? Hà N?i. 

"M?t s? phuong án phòng ch?ng cu?p ngân hàng dã du?c Phòng giao d?ch s? 6 c?a 
Ngân hàng Vietcombank tri?n khai t?t", ông Hà nói.

Theo ông Hà, các ngân hàng c?n d?t camera theo dõi, h? th?ng chuông báo d?ng, 
thi?t l?p du?ng dây nóng d?n các co quan ch?c nang, tang cu?ng công tác, l?c
lu?ng b?o v?, nh?t là c?n tang cu?ng vào các gi? v?ng ngu?i giao d?ch, d? x?y 
ra cu?p nhu d?u gi? sáng, bu?i trua và cu?i gi? chi?u. 

D?c bi?t, các ngân hàng cung c?n ph? bi?n cho nhân viên m?t s? các bi?n pháp 
phòng ng?a và các phuong án, tình hu?ng x?y ra các v? cu?p. Nên b? trí nhân
viên nam xen k? v?i nhân viên n?, d?c bi?t trong các gi? v?ng khách giao d?ch. 

"? hai v? cu?p tru?c dây, khi 2 tên cu?p dã th?c hi?n trót l?t hành vi c?a mình 
thì ? dó, m?t ngân hàng ch? toàn nhân viên n?, còn m?t ngân hàng thì không
h? có camera theo dõi", ông Hà cho bi?t. 

list of 1 items
. Tuy?t Nhung 

list end

Other related posts:

  • » [SMCC] ke hoach cuop ngan hang cua 1 cu nhan kinh te - Nguyen Hoang Bao Vu