[SMCC] hoa son luan kiem

chùa thi?u lâm, g?n li?n v?i võ thi?u lâm là hai cái tên có l? là nghe qua thì 
ai mà không bi?t.
xong d? hi?u rõ t?n tu?ng thì xin b?n kiên nh?n d?i sau lo?t bài gi?i thi?u v? 
t? d?i m? nhân là lo?t bài gi?i thi?u v? l?ch s? các h? di?u hành r?i s? d?n 
gi? G
Th? Tu, 10/10/2007, 02:37 (GMT+7)

Gi?i trí th? gi?i

Trung Qu?c: "Hoa son lu?n ki?m"

ImageView

Ngôi sao Lý Liên Ki?t trong phim Anh hùng
TT - Ch?ng bao lâu n?a, m?i ngu?i trên kh?p th? gi?i s? bi?t ai là ngôi sao võ 
thu?t s? m?t Trung Qu?c và di?n viên nào gi?i võ nh?t Trung Qu?c hi?n nay
qua "D?i h?i võ thu?t" du?c t? ch?c t?i Trung Qu?c vào ngày 12-10 t?i nhu m?t 
cu?c "Hoa son lu?n ki?m" th?t s?.

Dài truy?n hình Thâm Quy?n dã m?i d?o di?n n?i ti?ng Du?ng Quý L? dàn d?ng s? 
ki?n "Võ thu?t Trung Qu?c - d?i h?i toàn c?u" di?n ra t?i sân v?n d?ng B?o
An, Thâm Quy?n, và toàn b? hình ?nh s? du?c phát sóng tr?c ti?p trên truy?n 
hình.

Nh?ng nhân v?t d?i di?n cho t?ng giai do?n võ thu?t, h?c gi? nghiên c?u van hóa 
võ thu?t, nhà nghiên c?u van h?c võ thu?t, gi?i di?n ?nh võ thu?t s? có
m?t t?i d?i h?i cùng các võ si c?a các môn phái Thi?u Lâm, Võ Dang, Nga Mi, 
Thái C?c, Bát Quái... Theo ban t? ch?c, dây s? là d?p cho tám d?i môn phái
võ lâm cùng t? t?u v? lu?n ki?m.

Du?ng Quý L? - ngu?i d?m nh?n vai trò d?o di?n cho cu?c thí võ này - dã d?ng 
nên m?t võ dài theo cách th?c ông t?ng làm trong b? phim Th?n tho?i. S? bi?n
?o không gian xua và nay, cùng v?i k?t c?u c?a phim Th?n tho?i s? mang l?i cho 
công chúng m?t "D?i h?i võ thu?t" khác l?. Di?n viên n?i ti?ng Hong Kong
T?n Bái s? d?m nh?n vai trò nhu m?t MC, dua công chúng quay tr? l?i v?i nh?ng 
nhân v?t và tác ph?m kinh di?n c?a võ thu?t Trung Qu?c qua nh?ng bài vi?t
n?i ti?ng, d?ng th?i dành nh?ng l?i tu?ng ni?m d?n các b?c th?y võ thu?t quá c? 
nhu Lý Ti?u Long, C? Long, H? Kim Thuyên...

Ti?t m?c trao gi?i h?a h?n cung s? t?o ra nhi?u b?t ng? cho công chúng. Các 
gi?i thu?ng cho d?i h?i võ thu?t l?n này nhu "Gi?i thu?ng võ thu?t Trung Qu?c",
"Gi?i thu?ng võ thu?t Trung Qu?c có s?c ?nh hu?ng toàn c?u", "Gi?i nam, n? di?n 
viên di?n võ thu?t Trung Qu?c xu?t s?c nh?t"... d?u do Hi?p h?i Võ thu?t
Trung Qu?c và các nhân si quy?n uy c?a gi?i võ thu?t d? ra.

D?o di?n Du?ng Quý L? cùng doàn làm phim c?a ông dã gác luôn k? ho?ch làm phim 
Hoa M?c Lan d? t?p trung công s?c chu?n b? cho l?n d?i h?i võ thu?t này.
Ông tâm s? s? di t?n nhi?u công s?c nhu th? vì vi?c t? t?u dông d?o các nhân 
v?t quan tr?ng trong gi?i võ thu?t là di?u r?t có ý nghia, thông qua vi?c
phát sóng toàn c?u  dây s? là co h?i t?t d? qu?ng bá van hóa võ thu?t Trung Hoa.

Ti?u thuy?t gia võ hi?p Kim Dung, d?o di?n T? Kh?c, Viên Hòa Bình cùng các minh 
tinh trong gi?i võ thu?t nhu Thành Long, Lý Liên Ki?t, Duong T? Qu?nh, Chung
T? Dan, Chuong T? Di, Ngô Ng?n T?, H?ng Kim B?o, Tr?nh Ph?i Ph?i... cung s? có 
m?t t?i d?i h?i võ lâm này.

M?i thông tin s? du?c c?p nh?t t?i blog "D?i h?i võ thu?t":
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4eb2849901000b06.html

LAN NHÃ (Theo cul.sohu.com)

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 848-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] hoa son luan kiem