[SMCC] Re: hien tuong la

vô m?c m? r?ng n?u là menu ti?ng anh là advance r?i coi ch? nào có ch? 
clipboard thì b? ch?n nó coi sao.

 ----- Original Message ----- 
 From: Doan Duc Dan 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Wednesday, October 29, 2008 8:39 AM
 Subject: [SMCC] Re: hien tuong la


 em dang dùng UniKey 3.62 d?ng portable. t? tru?c d?n nay không có v?n d? gì. 
em cung v?a cài UniKey 4 vào máy nhung v?n b? th?!
  ----- Original Message ----- 
  From: Nguyen Hoang Bao Vu 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Wednesday, October 29, 2008 8:10 AM
  Subject: [SMCC] Re: hien tuong la


  m?c d?nh c?a word là ch? cái d?u câu nghia là sau d?u ch?m câu thì t? d?ng 
vi?t hoa nên v?n d? dó coi nhu mi?n bàn. còn ch? và mà úm ba la bi?n thành ch? 
van thì em g? unikey ra r?i cài l?i coi sao nhe.
   ----- Original Message ----- 
   From: Doan Duc Dan 
   To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
   Sent: Tuesday, October 28, 2008 8:07 PM
   Subject: [SMCC] hien tuong la


   ch?ng hi?u word c?a em b? làm sao mà c? vi?t t? "và" ? d?u do?n thì nó 
l?i bi?t thành t? "van" sau dó s?a thì nó v?n tr? l?i t? "và". không hi?u nó ? 
ch? d? gì mà c? d?u do?n là nó vi?t hoa ch? cái d?u luôn. ch?c dây là m?c d?nh 
c?a word? còn m?t hi?n tu?ng l? n?a là. N?u em vi?t t? "không" r?i sau dó vi?t 
ti?p t? "thông" thì c? 2 t? này d?u b? bi?n thành t? "thong". có l? còn m?t s? 
t? m?t d?u khác n?a. em dã tháo ra cài l?i mà v?n b? th?! c? nhà g? dùm em v? 
này v?i. T? bé d?n gi? m?i g?p dây!
   Ho, ten: Doan Duc Dan
   Email: doanducdan1983@xxxxxxxxx
   Nick chat: nga_thao_hien87
   Nick skype: doanducdan
   Di dong: 0977984977
   So may co dinh: 0363848274

Other related posts: