hien thi cac hidden files

xem


http://www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=0&subjectID=5561


         CÃch hián thá cÃc file án trong Windows
         NgÃy 27 thÃng 12 nÄm 2005
         XHTTWebsite: á tráng thÃi mác Äánh, Windows sá 
giáu cÃc file 
         án khi bán truy cáp vÃo Windows Explorer, My Computer. 
Äác 
         tÃnh án file thÆáng ÄÆác Ãp dáng Äái vái 
cÃc file há tháng 
         cÅng nhÆ cÃc thÆ mác quan tráng, giÃp thiát láp 
táng báo vá 
         thá nhát Äái vái sá "nhÃm ngÃ" dà và tÃnh hay 
"háu Ã" cáa 
         ngÆái dÃng, và Äiáu Äà cà thá gÃy ra nháng 
"sá cá" ÄÃng tiác 
         nhÆ thay Äái hoác xÃa mát hoÃn toÃn file.
         Tuy nhiÃn, cÅng chÃnh và là do nÃy mà mát sá 
loái virus, 
         spyware hay hijacker thÆáng táo ra cÃc file án 
nhiám vÃo mÃy 
         tÃnh, tráng thÃi án lÃm cho chÃng ta khÃng dá 
dÃng phÃt hián 
         và xÃa chÃng Äi.

             

         Nháng bÆác sau ÄÃy sá hÆáng dán cÃch thay 
Äái tráng thÃi hián 
         thá cÃc file trong há Äiáu hÃnh Äái vái táng 
phiÃn bán Windows 
         khÃc nhau. Nhá váy, bán cà thá nhÃn tháy cÃc 
file án (hidden 
         files) và file ÄÆác báo vá (protected files) Äá 
cà thá xÃa 
         hoác thay thá chÃng trong nháng trÆáng háp giái 
quyát sá cá 
         vái mÃy tÃnh.
         Windows 95:
         -ÄÃng tát cá cÃc áng dáng Äang má
         -KÃch kÃp vÃo biáu tÆáng My Computer
         -Chán menu View --> Options.
         -Trong háp thoái mái xuát hián, chán tab View
         -KÃch chán vÃo "Show all files"
         -Chán OK Äá ÄÃng cáa sá My Computer
         Giá ÄÃy há Äiáu hÃnh ÄÃ ÄÆác cáu hÃnh 
Äá hián thá tát cá cÃc 
         file án.
         Windows 98:
         -ÄÃng tát cá cÃc áng dáng Äang má
         -KÃch kÃp vÃo biáu tÆáng My Computer
         -Chán menu View --> Folder Options
         -Trong háp thoái mái xuát hián, chán tab View
         -KÃch chán vÃo "Show all files"
         -KÃch Apply (Ãp dáng) trÆác khi kÃch chán OK và 
ÄÃng cáa sá My 
         Computer
         Windows ME:
         -ÄÃng tát cá cÃc áng dáng Äang má
         -KÃch kÃp vÃo biáu tÆáng My Computer
         -Chán menu View --> Folder Options
         -Trong háp thoái mái xuát hián, chán tab View
         -KÃch chán vÃo "Show hidden files and folders" bÃn 
dÆái phán 
         "Hidden files and folders"
         -Loái bá láa chán trong 2 checkbox: "Hide file 
extension for 
         known file types" và "Hide protected operating system files"
         -Chán Apply --> OK.
         Windows NT:
         -ÄÃng tát cá cÃc áng dáng Äang má
         -KÃch kÃp vÃo biáu tÆáng My Computer
         -Chán menu View --> Options.
         -Trong háp thoái mái xuát hián, chán tab View
         -KÃch chán vÃo "Show all files"
         -Chán OK Äá ÄÃng cáa sá My Computer
         Windows 2000:
         -ÄÃng tát cá cÃc áng dáng Äang má
         -KÃch kÃp vÃo biáu tÆáng My Computer
         -Chán menu Tools --> Folder Options
         -Trong háp thoái mái xuát hián, chán tab View
         -KÃch chán vÃo "Show hidden files and folders" bÃn 
dÆái phán 
         "Hidden files and folders"
         -Loái bá láa chán trong 2 checkbox: "Hide file 
extension for 
         known file types" và "Hide protected operating system files"
         -Chán Apply --> OK.
         Windows XP:
         -ÄÃng tát cá cÃc áng dáng Äang má
         -KÃch kÃp vÃo biáu tÆáng My Computer
         -Chán menu Tools --> Folder Options
         -Trong háp thoái mái xuát hián, chán tab View
         -KÃch chán vÃo "Display the contents of system folders" 
bÃn 
         dÆái phán "Files and folders"
         -Loái bá láa chán trong 2 checkbox: "Hide file 
extension for 
         known file types" và "Hide protected operating system files"
         -Chán Apply --> OK.
         Mai HÆÆng

Tran Ba Thien
Home: 26/11 Nguyen Van Dau street, ward 5 Phu Nhuan District
HCMC, Vietnam
tel: 84.8 8434905 mobile: 0918183835
e-mail: tranbathien@xxxxxxxxx
xem


http://www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=0&subjectID=5561


         Caùch hieån thò caùc file aån trong Windows
         Ngaøy 27 thaùng 12 naêm 2005
         XHTTWebsite: ôû traïng thaùi maëc ñònh, Windows seõ giaáu 
caùc file 
         aån khi baïn truy caäp vaøo Windows Explorer, My Computer. 
Ñaëc 
         tính aån file thöôøng ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi caùc file heä 
thoáng 
         cuõng nhö caùc thö muïc quan troïng, giuùp thieát laäp taàng 
baûo veä 
         thöù nhaát ñoái vôùi söï "nhoøm ngoù" duø voâ tình hay "höõu 
yù" cuûa 
         ngöôøi duøng, vì ñieàu ñoù coù theå gaây ra nhöõng "söï coá" 
ñaùng tieác 
         nhö thay ñoåi hoaëc xoùa maát hoaøn toaøn file.
         Tuy nhieân, cuõng chính vì lyù do naøy maø moät soá loaïi 
virus, 
         spyware hay hijacker thöôøng taïo ra caùc file aån nhieãm 
vaøo maùy 
         tính, traïng thaùi aån laøm cho chuùng ta khoâng deã daøng 
phaùt hieän 
         vaø xoùa chuùng ñi.

             

         Nhöõng böôùc sau ñaây seõ höôùng daãn caùch thay ñoåi traïng 
thaùi hieån 
         thò caùc file trong heä ñieàu haønh ñoái vôùi töøng phieân 
baûn Windows 
         khaùc nhau. Nhôø vaäy, baïn coù theå nhìn thaáy caùc file aån 
(hidden 
         files) vaø file ñöôïc baûo veä (protected files) ñeå coù theå 
xoùa 
         hoaëc thay theá chuùng trong nhöõng tröôøng hôïp giaûi quyeát 
söï coá 
         vôùi maùy tính.
         Windows 95:
         -Ñoùng taát caû caùc öùng duïng ñang môû
         -Kích keùp vaøo bieåu töôïng My Computer
         -Choïn menu View --> Options.
         -Trong hoäp thoaïi môùi xuaát hieän, choïn tab View
         -Kích choïn vaøo "Show all files"
         -Choïn OK ñeå ñoùng cöûa soå My Computer
         Giôø ñaây heä ñieàu haønh ñaõ ñöôïc caáu hình ñeå hieån thò 
taát caû caùc 
         file aån.
         Windows 98:
         -Ñoùng taát caû caùc öùng duïng ñang môû
         -Kích keùp vaøo bieåu töôïng My Computer
         -Choïn menu View --> Folder Options
         -Trong hoäp thoaïi môùi xuaát hieän, choïn tab View
         -Kích choïn vaøo "Show all files"
         -Kích Apply (aùp duïng) tröôùc khi kích choïn OK vaø ñoùng 
cöûa soå My 
         Computer
         Windows ME:
         -Ñoùng taát caû caùc öùng duïng ñang môû
         -Kích keùp vaøo bieåu töôïng My Computer
         -Choïn menu View --> Folder Options
         -Trong hoäp thoaïi môùi xuaát hieän, choïn tab View
         -Kích choïn vaøo "Show hidden files and folders" beân döôùi 
phaàn 
         "Hidden files and folders"
         -Loaïi boû löïa choïn trong 2 checkbox: "Hide file extension 
for 
         known file types" vaø "Hide protected operating system files"
         -Choïn Apply --> OK.
         Windows NT:
         -Ñoùng taát caû caùc öùng duïng ñang môû
         -Kích keùp vaøo bieåu töôïng My Computer
         -Choïn menu View --> Options.
         -Trong hoäp thoaïi môùi xuaát hieän, choïn tab View
         -Kích choïn vaøo "Show all files"
         -Choïn OK ñeå ñoùng cöûa soå My Computer
         Windows 2000:
         -Ñoùng taát caû caùc öùng duïng ñang môû
         -Kích keùp vaøo bieåu töôïng My Computer
         -Choïn menu Tools --> Folder Options
         -Trong hoäp thoaïi môùi xuaát hieän, choïn tab View
         -Kích choïn vaøo "Show hidden files and folders" beân döôùi 
phaàn 
         "Hidden files and folders"
         -Loaïi boû löïa choïn trong 2 checkbox: "Hide file extension 
for 
         known file types" vaø "Hide protected operating system files"
         -Choïn Apply --> OK.
         Windows XP:
         -Ñoùng taát caû caùc öùng duïng ñang môû
         -Kích keùp vaøo bieåu töôïng My Computer
         -Choïn menu Tools --> Folder Options
         -Trong hoäp thoaïi môùi xuaát hieän, choïn tab View
         -Kích choïn vaøo "Display the contents of system folders" 
beân 
         döôùi phaàn "Files and folders"
         -Loaïi boû löïa choïn trong 2 checkbox: "Hide file extension 
for 
         known file types" vaø "Hide protected operating system files"
         -Choïn Apply --> OK.
         Mai Höông

Other related posts:

 • » hien thi cac hidden files