Re: help

trôøi ôi. noù deã nhö maáy baø khi ñi ñeû maø cuõng hoûi.

1. ôû nhaø oâng duøng huynh ñaâu aùch bi hay huynh ñaâu 98. Neáu Huynh ñaâu 
aùch bi vaø ñaõ caøi neùt toùt roài thì deã eït. Laáy boä ñoïc trong saùp bi 
phai töø do ra maø nghe ñoïc meo baèng du ni coát luoân

Nhôù 0? trong lôùp hoài hoïc noùi roài, moãi khi nñc ñoïc vaên baûn bò toaøn 
daáu hoûi laø do vaên baûn ñöôïc vieát baèng phoâng du ni coát. Duøng du ni ky 
ñeå ñoåi roài maø vaãn 0 ñoïc ñöôïc th2i chòu thua vì ngöôøi ñoù duøng phoâng 
du ni coát toå hôïp chöù 0 duøng du ni coát döïng saün neân chòu saàu luoân

Hieäp só muø baét chí thaày tu chöù hieäp só gì. nhôù bò löøa caùi xeâ beâ u 
coù moâ hình caí ly trong khi ñi xem trieån laõm Theá giôùi vi tính Vieät nam 
2.004 vieät Nam com biu tô quô aùch bo 0 lieäu hoàn caø chôùn caø chaùo coi 
chöøng hoâm naøo toâi höùng chí leân toâi chæ taàm baäy taàm baï luùc ñoù ñöøng 
ngoài khoùc tieáng bôø ru naây nhe

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 84 913 878 854
E-mail:
baovu@xxxxxxxxxxxx

  ----- Original Message ----- 
  From: Nguyen Trung Truc 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Friday, November 05, 2004 10:58 AM
  Subject: Re: help


  Baûo Vuõ xa xoâi thaân meán, mình muoán caäu giuùp moät vaán ñeà. 

  Khi mình nhaän ñöôïc moät laù thö ñieän töû. Mình khoâng bieát hoï vieát 
baèng maõ chöõ naøo, maø noù hieän thò treân maøn hình baèng chöõ Vieät ngöôøi 
saùng ñoïc moät caùch deã daøng. Khi mình chuyeån qua NDc ( maëc duø coù ñeå 
cheá ñoä chuyeån maõ hay khoâng chuyeån maõ) thì nghe raát nhieàu daáu chaám 
hoûi. Mình ñaõ söû duïng du ni ky ñeå chuyeån maõ nhöng tình traïng khoâng thay 
ñoåi. Mình daùn vaøo trang microsoft word vaø duøng insert +f nghe ñoïc 
vni_times . Baây giôø mình phaûi theá naøo ñeå ñoïc ñöôïc baèng NDC. 

  Caûm ôn gaõ hieäp só tröôùc vaø chuùc gaõ luoân khoûe maïnh. ------------------------------------------------------------------------------
  Do you Yahoo!?
  Check out the new Yahoo! Front Page. www.yahoo.com</a

Other related posts: