hau truong thi nguoi dep

H?u tru?ng thi ngu?i d?p

T?i m?t cu?c thi hoa h?u, m?t nam ca si vào phòng h?u dài noi thí sinh make up, 
thay trang ph?c. Sau m?t vòng "thu?ng ngo?n" các ngu?i d?p trong trang ph?c
áo t?m, chàng ca si d?n bên m?t thí sinh nói: "Ng?c em ph?i d?n cao thêm di, 
nhìn chua h?p d?n".

Trong phòng h?u dài m?t cu?c thi ngu?i d?p. ?nh: Sài Gòn Gi?i Phóng.

Trong phòng h?u dài m?t cu?c thi ngu?i d?p. ?nh: Sài Gòn Gi?i Phóng.
Thí sinh bu?c chân vào cu?c choi ngu?i m?u ch? y?u là nh?ng cô chua có tên 
tu?i, di thi v?i hy v?ng có du?c m?t gi?i gì dó d? "lên d?i". Nh?ng n? sinh viên
có chi?u cao v? hình th?, thu?ng r?t hang hái di thi làm ngu?i m?u v?i gi?c mo 
du?c d?ng trên sân kh?u l?p lánh ánh dèn. Du?c làm ngu?i m?u di d?ng dong
dua trong nh?ng b? trang ph?c diêm dúa cho hàng tram, hàng nghìn c?p m?t ngu?ng 
m? là d? kích thích, d? d?ng l?c d? các cô vu?t qua s? ngu?ng ngùng th?i
"con gái". M?t s? cá bi?t khác, thôi thúc b?i mong mu?n d?i d?i, giàu sang ho?c 
g?p du?c d?i gia sau nh?ng cu?c thi, th? là s?ng ch?t. di thi.

Vào ngh? ngu?i m?u r?i, nhi?u cô deo du?i ngh? d?n cùng d? có th? ti?p t?c d?t 
chân vào các cu?c thi hoa h?u, ngu?i d?p, dù r?t lên r?t xu?ng nhi?u l?n.

Chua k?, có ngu?i còn tham gia m?t s? cu?c thi ngu?i d?p do t?nh, thành nào dó 
t? ch?c. B?i vì n?u không có gi?i, không có danh hi?u các cô mãi ch? là nh?ng
ngu?i m?u "lót", "làm n?n" cho nh?ng ngu?i m?u dã có tên tu?i, d?ng c?p. Dó là 
lý do vì sao khán gi? c? ng? ng? th?y. tên quen quen, m?t quen quen. Ch?
d?n khi giành du?c m?t gi?i (c? Á h?u, Hoa h?u), h? m?i ch?m d?t vi?c di thi.

V?i cái nhìn cham cham xét nét, trong c? ly ch? vài cm, ông giám kh?o h?i: "T?i 
sao em l?i có nh?ng v?t r?n trên dùi th? này? Ch? có nh?ng ngu?i ph? n?
dã qua sinh n? m?i có các v?t n?t nhu th?. Em dã có ch?ng r?i ph?i không?". Cô 
thí sinh d? thi siêu m?u di?ng h?n. Nhung cu?i cùng, cô cung do?t du?c gi?i
d?ng trong cu?c thi.

C? sau m?t màn trình di?n, các cô l?i ào ào vào phòng, nhanh tay trút b? b? 
cánh này d? thay d? cho ph?n thi ti?p theo. Dây là lúc nh?ng k? "ngo?i d?o"
tha h? ng?m nghía no con m?t, có anh chàng còn t? nhiên hon, bu?c d?n giúp 
ngu?i d?p m?c áo t?m, thêm mút d?m cho áo ng?c.

H?u tru?ng nhu trên còn là "chuy?n nh?". Oái oam hon, có l?n m?t cô Á h?u ph?i 
khóc t?c tu?i khi phát hi?n chi?c áo t?m c?a mình không cánh mà bay, trong
khi ph?n trình di?n áo t?m ch? còn trong ít phút.

Có ngu?i m?u n?, khi d?n lu?t bi?u di?n c?a mình m?i phát hi?n b? d? c?a cô dã 
b? ai dó xé te tua. Choi x?u, nhung "kín dáo" hon thì trang ph?c b? l? ch?
nh?ng v?t châm c?a thu?c lá. "Hình s?" hon là chuy?n trong m?t sô ca nh?c th?i 
trang, cô siêu m?u d?n mu?n. Th?y trang ph?c cho mình không d?p b?ng m?t
ngu?i m?u "vô danh", siêu m?u ti?n l?i nói: "C?i ra dua cho tao, mày nghi mày 
là ai?".

Ngôi v? trong các cu?c thi s?c d?p luôn là d? tài bàn tán không ch? c?a khán 
gi? mà còn là c?a ban t? ch?c, nhà tài tr?. Trong m?t cu?c thi di?n viên, nhà
tài tr? kiên quy?t dòi cô thí sinh c?a d?a phuong mình ph?i du?c gi?i nh?t, 
trong khi ông tru?ng ban t? ch?c l?i mu?n thí sinh khác. M?t cu?c kh?u chi?n
khá cang th?ng: nhà tài tr? dòi c?t ti?n. Ban t? ch?c cung không kém: dòi b? 
luôn tài tr?. Có l? danh ti?ng t? cu?c thi cung d? mang l?i "uy" cho nhà tài
tr?, nên h? d?ng ý. nhu?ng gi?i nh?t cho thí sinh mà ông tru?ng ban t? ch?c dã 
ch?m.

Nh?ng cu?c thi s?c d?p du?c truy?n hình tr?c ti?p, khán gi? không khó d? nh?n 
ra không ít ngu?i d?p hi?n nay h?ng v? ki?n th?c, quá kém v? ?ng x?. H?u nhu
ph?n thi ?ng x?, thí sinh lo m?t thì khán gi? lo mu?i, ph?p ph?ng thót tim vì 
ph?i nghe nh?ng câu tr? l?i ngô nghê, sáo r?ng.

Trong cu?c thi Ngu?i d?p H?u ngh? du?c t? ch?c t?i TP HCM, ph?n thi ?ng x? và 
t? gi?i thi?u c?a ngu?i d?p n? dã làm khán gi? cu?i mu?n. té gh?. Cô nói cô
mu?n là chim (vì tên cô là tên m?t loài chim) d? bay d?n m?i noi. Xong cô xin 
phép ban giám kh?o cho cô nói b?ng ti?ng Anh. không chu?n, r?i th? th? xin
du?c d?ch l?i ti?ng Vi?t. Nh?ng câu sách v?, sáo r?ng r?t du?c các ngu?i d?p ua 
chu?ng, d?i lo?i ki?u nhu: "N?u em là Hoa h?u, em s? giúp d? ngu?i nghèo
khó, tr? em co nh?"...

D? tránh "phô" ra nhu?c di?m v? phông van hóa c?a các ngu?i d?p, nh?ng cu?c thi 
sau này BTC d?u có so?n s?n câu h?i d? các thí sinh "g?o". Khi ngoài sân
kh?u ca si nh?y nhót tung tang thì trong h?u tru?ng m?i ngu?i d?p tr?n vào m?t 
góc tranh th? "ôn bài". Nh?ng câu tr? l?i vì th? không h?p d?n và càng không
nói lên du?c s? thông minh, duyên dáng c?a các ngu?i d?p.

(Theo Sài Gòn Gi?i Phóng)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 
360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » hau truong thi nguoi dep