gui Vu

 Trong khoaù tôùi mình ñaõ coù ñuû soá hoïc vieân roài. 4 baïn môùi vaø 2 baïn 
cuõ, vôùi 1 baïn nam trong thaønh phoá. Nhö vaäy laø mình coù tôùi 7 hoïc vieân 
cho khoùa tôùi roài. Döï aùn cuûa mình chæ môû ñöôïc 3 lôùp laø toái ña, neáu 
theâm hoïc vieân thì phaûi taêng theâm chi phí, maø kinh phí cuûa TT thì coù 
haïn thoâi, chöa coù ñieàu kieän môû roäng ra theâm ñöôïc. Hôn nöõa saép tôùi 
moïi ngöôøi laïi phaûi baét tay vaøo cuøng laøm döï aùn, neân cuõng khoâng coù 
nhieàu thôøi gian laém ñaâu. Vaû laïi caùi döï aùn naøy ñang taäp trung vaøo 
ñoái töôïng laø nöõ vuøng noâng thoân hieän ñang coâng taùc taïi caùc ñôn vò 
daønh cho ngöôøi khieám thò. Maø ñeán nay thì soá löôïng hoïc vieân cuõng ñaõ 
nhaän ñuû roài khoâng theå nhaän theâm ñöôïc nöõa.
Vaøi lôøi göûi ñeán Vuõ theá thoâi, mong raèng Vuõ hieåu 
Chaøo nha,

-------------------------------------------------------------
Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham St., Ward 13
Tan Binh Dist., HCMC
Email: saomai-center@xxxxxxxxxx
Tel: 08 8495 069

- To post messages on SMCC mailing list, simply send email to
smcc@xxxxxxxxxxxxxx

- You can subscribe to SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'subscribe' in the Subject field with your subscriber list.

- You can unsubscribe from SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'unsubscribe' in the Subject field

Other related posts: