[SMCC] Re: goodnight timer instruction

thì anh dã nói trong file tru?c r?i anh v?n không th? nào làm cho jaws d?c nh? 
l?i vì card sound c?a máy nhà anh là real tech lo?i single channel mà thôi nên 
c? g?ng ch?u d?ng jaws d?c to m?t tí.
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 848-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Loud Talk ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

 ----- Original Message ----- 
 From: doan duc dan 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Tuesday, November 13, 2007 6:56 AM
 Subject: [SMCC] Re: goodnight timer instruction


 file này hay d?y anh! nhung ông jaws nhà anh hoi b? l?n ti?ng d?y! dang nghe 
gi?ng anh nh? nh?, h?p d?n, b?ng nhiên jaws hét ?m lên, t?t h?t c? c?m xúc.
  ----- Original Message ----- 
  From: Nguyen Hoang Bao Vu 
  To: smcc ; Vu Cong Hao ; TUYET MINH ; tri thuc ; phuong thao ; 
nguyenthangsm@xxxxxxxxx ; Missy's mom ; Kieu Oanh ; Hao Nguyen ; Lan Thanh 
  Sent: Tuesday, November 13, 2007 2:22 AM
  Subject: [SMCC] goodnight timer instruction


  b?n hay m? nh?c d? nghe r?i ng? quên không t?t máy tính qua dêm!
  B?n quét spyware, adware, trojan, virus nên c?n nhi?u th?i gian và tranh 
th? làm vi?c khác nên không bi?t khi nào xong d? t?t máy!
  B?n download 1 file có dung lu?ng khá l?n và ph?i làm vi?c ?y lúc n?a dêm 
v? sáng.
  ch? nh? l?i th?c cùng nó u?
  B?n c? ng? di, dã có goodnight timer giúp b?n t?t máy r?i.
  t?i file ? link du?i dây d? bi?t thêm chi ti?t.
  http://download.yousendit.com/596C296A2241673E
  file audio hu?ng d?n download cài d?t, s? d?ng ph?n m?m Goodnight timer v?i 
dung lu?ng 16.8 mb. th?i lu?ng 13MIN.26 SEC s? t?n t?i trong 7 ngày k? t? ngày 
hôm nay 12-11-2007 ngày gi? Hoa Kì ho?c 100 l?n download.
  tôi dã th? 1 l?n nay còn 99 l?n.
  Name: Nguyen Hoang Bao Vu
  Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet 
Nam
  Home Phone: 848-726-2214
  Cell-phone: 848-97-987-8854
  Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
  Skype ID: nguyenhoangbaovu
  Loud Talk ID: nguyenhoangbaovu
  Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts: