[SMCC] giup nguoi khiem thi xem phim

Giúp ngu?i khi?m th? xem phim

ImageView

Nh?ng ngu?i tình nguy?n b?t m?t nghe k? chuy?n phim d? h?c t?p kinh nghi?m - 
?nh: xinjinbao
TT - "Trên màn hình xu?t hi?n suong mù, nh?ng con sóng tr?ng xóa. Hình nhu dang 
là hoàng hôn, nhìn th?y nh?ng cánh h?i âu dang s?i cánh. Gió r?t to, phía
xa xa th?p thoáng m?t cánh bu?m, cánh bu?m t? t? hu?ng v? phía ?ng kính. Trên 
thuy?n ch? có m?t nhân v?t m?c d?ng ph?c h?c sinh, v?i dáng v? m?t m?i vì
mua gió. B? phim có tên Vân th?y di?u".

Trong can phòng không quá 20m2 ? g?n khu L?u tr?ng (B?c Kinh, Trung Qu?c), hon 
20 khán gi? khi?m th? ng?i im phang ph?c. Tru?c m?t h? là m?t ngu?i dàn ông
trung niên say sua k? v? nh?ng gì xu?t hi?n trên màn hình tivi. V?a k?, ông v?a 
h?i thính gi? có nghe rõ không, có gì không hi?u không...

"Tôi không quan tâm s? nh?n du?c nh?ng gì mà ch? quan tâm tôi có th? chia nh?ng 
th? tôi có cho bao nhiêu ngu?i" - D?i Vi nói v? phuong châm s?ng c?a ông.
Ngu?i k? chuy?n phim tên D?i Vi - 48 tu?i, là dân B?c Kinh chính hi?u - t?ng 
làm k? thu?t viên t?i vi?n nghiên c?u. Trong th?p niên 1990, ông b?t d?u kinh
doanh, sau dó chuy?n sang làm phim truy?n hình và phát hành phim. Nam 2001, hai 
v? ch?ng cùng sáng l?p chuong trình truy?n hình mang tên "Cu?c s?ng online",
m?i tu?n phát sóng m?t l?n k? v? cu?c s?ng c?a nh?ng ngu?i khuy?t t?t.

Nam 2003, có s? giúp d? c?a b?n bè, v? ch?ng ông thành l?p Trung tâm giao luu 
van hóa H?ng Dan Dan và b?t d?u m? phòng chi?u phim chuyên ph?c v? ngu?i khi?m
th?. Hi?n nay m?i tu?n ? trung tâm d?u t? ch?c k? chuy?n phim mi?n phí (d?n nay 
dã qua 56 bu?i) cho hàng tram lu?t ngu?i nghe. Ph?n l?n là nh?ng b? phim
có tính tích c?c, ít nhân v?t, ti?t t?u v?a ph?i thích h?p v?i ngu?i khi?m th?.

ImageView

D?i Vi trong r?p hát mà ông d?t tên là r?p Trái Tim ?nh: sina
Ông Vi n?y ý tu?ng k? chuy?n phim cho ngu?i mù r?t tình c?. L?n dó khi dang xem 
phim ? nhà, có m?t ngu?i b?n khi?m th? d?n choi, nên ông Vi v?a xem v?a
k? l?i cho b?n nghe. Không ng? khi k?t thúc phim, anh b?n ôm ch?m l?y ông và 
nói d?y ph?n khích: "Ôi su?ng quá, tôi có th? xem du?c phim r?i!".

Giúp ngu?i khi?m th? "xem phim" không don gi?n chút nào. D? b?t d?u công vi?c, 
ông Vi nhi?u l?n nh? v? b?t m?t d?n di l?i trên du?ng d? ông c?m nh?n nhu
c?u thông tin c?a ngu?i khi?m th?. M?i b? phim ông ph?i xem ít nh?t ba l?n, ghi 
nh? nh?ng c?nh quay quan tr?ng có ý nghia d? gi?i thích cho h? nghe du?c.

D?n nam 2005, nhân Ngày qu?c t? ngu?i khi?m th?, ông Vi m?i có d?p mu?n du?c 
phòng c?a r?p chi?u phim Quân Gi?i Phóng nên s? khán gi? dã tang hon 100 ngu?i
m?i l?n có d?p k? chuy?n phim. Thành công c?a chuong trình có th? c?m nh?n qua 
l?i khen th?t lòng c?a khán gi? Lý Quí Trân: "Nghe k? phim c? nhu dang xem
phim ? r?p v?y, r?t rõ ràng và sinh d?ng. Tôi nghe d?n mê m?n c? ngu?i, ngay c? 
di v? sinh cung không dám vì s? m?t tình ti?t quan tr?ng".

Ti?ng lành d?n xa. Chuong trình k? chuy?n phim c?a D?i Vi nay dã thu hút s? chú 
ý c?a r?t nhi?u ngu?i tình nguy?n, g?m c? công ch?c, lu?t su, sinh viên
hay ngh? si. H? mu?n h?c t?p kinh nghi?m d? h? tr? ông trong vi?c dem l?i ni?m 
vui cho ngu?i khuy?t t?t. Vì l? dó D?i Vi r?t t? tin hu?ng d?n nh?ng d?
án m?i: xây d?ng m?t công viên cho ngu?i khi?m th?, trong dó có d? mô hình các 
công trình ki?n trúc n?i ti?ng, tàu di?n ng?m, b?u tr?i và m?t d?t, d? khách
tham quan hình dung du?c  b?u tr?i ra sao, c?u du?ng, tàu di?n, tàu l?a di nhu 
th? nào.

 C?NH CHÁNH
(Theo CCTV, Thanh Niên BK, rmhb)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts: