Re: gioi thieu thanh vien moi

Hoan ho thanh vien moi Nguyen Khac Thao tham gia hop thu nay.

Cho hoi tham la thanh vien cu Bao Vu khi nao moi ve SG hay ra ngoai Nha Trang 
an Tet luon. Neu co ve SG thi nho phone cho anh nhe.

Chuc cac ban don Tet vui
Tran Ba Thien
Home: 26/11 Nguyen Van Dau Street, Phu Nhuan District, HCMC
Vietnam
Tel: 84.8. 8434905 Mobile: 0918183835
E-mail: tranbathien@xxxxxxxxx
Office: Trung Tam Tin Hoc Vi Nguoi Mu Sao mai
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan binh District, HCMC, VN
Tel: 84.8. 8495069, fax 84.8. 2938300
http://www.saomaicenter.org
 ----- Original Message ----- 
 From: NGUYEN-HOANG-BAO-VU 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Saturday, February 05, 2005 9:42 AM
 Subject: gioi thieu thanh vien moi


 Xin traân troïng giôùi thieäu vôùi smcc laø keå töø ngaøy hoâm nay, smcc coù 
theâm 1 th2nh vieân môùi teân laø Nguyeãn khaéc Thaûo. ñoù caùc baïn trong smcc 
thaønh vieân naøy laø nam hay nöõ ñoù.

 Thaûo ôû nha Trang, hieän ñi laaøm maùt xa ñeå kieám côm. Raát meâ vi tính 
vaø do chæ môùi söû duïng ñöôïc nñc chöa söû duïng ñöôïc ao luùc vaø tieán anh 
cuõng haïng cheá. Raát mong smcc giuùp ñôõ.

 Name: Nguyen Hoang Bao Vu
 Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
 12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
 tel: 84 8 849 5069.
 Fax: 84 8 293 8300.
 Email:
 info@xxxxxxxxxxxxxxxx
 Website:
 www.saomaicenter.org

 Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet 
Nam
 Cell-phone: 84 913 878 854

Other related posts: