[SMCC] gioi thieu ca si Mai Thien Van

Cái này th?y Phong không nên b? qua nhe.

Th?i gian g?n dây nh?ng ngu?i yêu nh?c trong và ngoài nu?c b?c d?u râm ran ng?i 
khen m?t gi?ng ca m?i r?t d?m th?m, m?m m?i, ng?t ngào nhu gi?t nu?c d?a c?a 
quê huong B?n tre dó là Mai Thiên Vân

Mai Thiên Vân tên th?t là Mai Th? H?u quê ? Bình D?i B?n tre. 

Lên sài gòn h?c t?i d?i h?c su ph?m m?u giáo trung uong 3 và khi di hát l?y 
ngh? danh là mai h?u. d?n khi qua m? d?nh cu thì ngh? danh mai h?u du?c d?i 
sang Mai Thiên Vân

Hôm nay, tôi xin trân tr?ng g?i d?n anh em dia nh?c thánh ca có tên là Huong 
Lòng Dân M? do Thuý nga phát hành v?i gi?ng hát Mai Thiên Vân

File RAR có dung lu?ng 73.6 MB t?i v? t?i:

http://www.4shared.com/file/49550248/b1364ec7/_2__Huong_Long_Dang_Me_-_Mai_Thien_Van.html

Mai Thiên Vân sau khi qua m? d?nh cu có phát hành vài album nhung tôi xin g?i 
lên dây 1 album d? tham dò, n?u các b?n thích thì c? cho ý ki?n tôi s? g?i thêm

du?i dây là m?t vài thông tin v? cô khi còn ? Vi?t Nam du?c dang trên báo lao 
d?ng 25 tháng 6 nam 2006

Ca si Mai H?u: Cây trúc xinh Bình D?i

 

25-06-2006 08:51:38 GMT +7

http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/nguoi-cua-cong-chung/155361.asp

Th?i gian g?n dây, trên sân kh?u phòng trà ca nh?c ATB, quán cà phê Ân Nam, t? 
di?m Tr?ng D?ng, 126... và trong nhi?u album ca nh?c, Mai H?u xu?t hi?n nhu

m?t gi?ng ca tr? ng?t ngào làm say d?m ngu?i nghe v?i nh?ng nh?c ph?m có giai 
di?u tr? tình, mu?t mà. 

 

Quê Mai H?u ? huy?n Bình D?i, B?n Tre. N?u nhu t?nh B?n Tre nói chung du?c xem 
là noi s?n sinh ra bài Hò c?ng chùa n?i ti?ng thì huy?n Bình D?i c?a x? d?a

này l?i du?c bi?t d?n nhu là mi?n d?t "d?" ra bài dân ca Lý con cua: "B?t con 
cua b? vô mà trong gi?. Nó kêu chàng h?i, nó kêu chàng oi...". 

 

Nam h?c l?p 7, bé Mai Th? H?u du?c c? nhà xúm l?i dua di tham d? cu?c thi Ti?ng 
hát dân ca t?nh B?n Tre. Không ng?n ng?, cô ch?n ngay bài "d?c s?n" Bình

D?i Lý con cua và bài dân ca Cây trúc xinh, v?n là hình ?nh quen thu?c (vì du?c 
tr?ng tràn lan trong vu?n nhà) d? thi th?. Cu?c thi không h?n ch? thành

ph?n, l?a tu?i nên l?n ?y, vi?c Mai Th? H?u - m?t cô bé 11 tu?i, vu?t lên các 
"cô dì" d? giành gi?i nh?t dã tr? thành m?t s? ki?n. Gi?i thu?ng d?u tiên

trong d?i này dã dua cô h?c sinh nh? bé, nhút nhát tr? thành gi?ng hát "sao" 
c?a t?nh B?n Tre và là guong m?t "gà chi?n" c?a nhà tru?ng trong các cu?c

thi van ngh?. Cô dã l?n lu?t mang v? cho tru?ng và t?nh nhà t?t c? các gi?i 
thu?ng cao nh?t mà cô tham d? t?i các cu?c thi mang t?m c? "qu?c gia" nhu Liên

hoan Ti?ng hát Hoa phu?ng d?, Liên hoan Búp sen h?ng... 

 

D?n phòng thu tru?c khi lên sân kh?u 

 

Sau khi t?t nghi?p c?p 3, cô theo h?c chuyên ngành âm nh?c t?i Tru?ng Cao d?ng 
Su ph?m M?u giáo Trung uong 3 t?i TPHCM. ? dây, gi?ng hát ng?t ngào c?a cô

du?c phát huy và nhanh chóng vu?t ra kh?i ph?m vi nhà tru?ng khi cô do?t gi?i 
cao nh?t trong cu?c thi Ti?ng hát dân ca do qu?n 10 t? ch?c và du?c Câu l?c

b? chuyên v? dân ca Chim Quyên "k?t n?p" làm thành viên. T? qu?n 10, cô sang 
qu?n 1 thi và cung do?t luôn gi?i A Ti?ng hát dân ca qu?n 1. 

 

Du?c th?, cô ghi danh thi Ti?ng hát Truy?n hình HTV và do?t gi?i tu ngay l?n 
d?u tham d? nam 2002. ? gi?i Ti?ng hát Truy?n hình nam ?y, Mai Th? H?u dã chinh

ph?c du?c dông d?o khán thính gi? khi cô trình bày r?t xu?t s?c hai ca khúc 
mang âm hu?ng dân ca Khúc hát ngu?i di khai hoang (Lu Nh?t Vu - Lê Giang) và

Dau xót Lý chim quyên (Vu D?c Sao Bi?n), nhung có l? do ngo?i hình không du?c 
"l?ng l?y" nên dành nh?n gi?i tu. Khác v?i nhi?u thí sinh dang quang Ti?ng

hát Truy?n hình, gi?i thu?ng này dã dua cô d?n v?i các phòng thu tru?c khi d?n 
cô lên sân kh?u. 

 

D?n nay, cô dã là m?t guong m?t quen thu?c c?a khá nhi?u phòng thu nhu Saigon 
Audio, Hãng phim Tr?, Phuong Nam Phim,... và vô s? các phòng thu "l?" khác.

Chính bang dia dã mang ti?ng hát c?a cô di xa và t? dó, nh?ng ch? phòng trà, 
quán bar m?i ng? ngàng nh?n ra m?t gi?ng ca hay lâu nay b? b? quên và li?n

m?i cô c?ng tác. 

 

L?ch làm vi?c c?a cô hi?n nay dày d?c, ban dêm hát ? phòng trà, quán bar, quán 
cà phê; ban ngày cô ch?y nhu dèn cù d?n các phòng thu. Ch?t gi?ng n? cao

c?a Mai H?u nghe nh? nhàng, trong sáng, thi?t tha, thích h?p v?i nh?ng bài hát 
mang âm hu?ng dân ca và ch?t tr? tình. Bài t? c?a Mai H?u là Dáng d?ng B?n

Tre (Nguy?n Van Tý). Dây là ca khúc mà m?i khi du?c d?p tr? v? bi?u di?n ? t?nh 
nhà, bao gi? Mai H?u cung du?c khán gi? yêu c?u. Còn khi nào th?y cô xu?t

hi?n trên sóng truy?n hình, bà con c? xóm ? Bình D?i í ?i g?i nhau vào xem "bé 
H?u" lên tivi v?i ni?m t? hào n? trên nh?ng n? cu?i. Tuy là m?t ca si tr?

song Mai H?u luôn xu?t hi?n trên sân kh?u v?i chi?c áo dài truy?n th?ng n?n nã 
và d?u dàng. Cô cho r?ng mình dã ch?n phong cách dúng v?i s? tru?ng c?a

gi?ng ca và h?nh phúc là dã du?c dông d?o khán gi? ch?p nh?n. Tháng 8 t?i dây, 
Mai H?u s? phát hành hai CD: m?t album hát chung v?i ca si Quang Minh và

m?t album g?m 10 ca khúc dã g?n li?n v?i tên tu?i c?a cô. 

 

Mang tên nhân v?t trong phim ch? Tu H?u 

 

Di hát chuyên nghi?p dã hon 4 nam nay, song Mai H?u v?n luôn toát lên v? gi?n 
d?, chân ch?t nhu tên g?i c?a mình. Ngày cô ra d?i, do cha m? quá yêu thích

hình ?nh nhân v?t Tu H?u (Trà Giang dóng) trong phim Ch? Tu H?u (d?o di?n Ph?m 
K? Nam) nên dã l?y tên nhân v?t d?t cho cô con gái út. H?u là tên, Mai là

h?: Mai Th? H?u. Khi di hát, cô b? ch? lót, thành ngh? danh Mai H?u. 

 

Ngày chu?n b? hành trang lên TP h?c, Mai H?u du?c cha gói cho 1 tri?u d?ng làm 
l? phí. Cô hi?u, v?i gia dình nông dân nghèo, dó là c? m?t gia tài nên su?t

4 nam h?c, Mai H?u dã nh? có gi?ng hát tr?i cho mà t? l?p du?c. Ch?n thi vào 
Tru?ng Cao d?ng Su ph?m M?u giáo v?i m?c dích tr? thành cô giáo d?y nh?c nhung

gi?ng hát dã dua cô r? ngang thành ca si. Cô cung dã có du?c m?t nam "tr? 
nghia" b?ng c?p, du?c các cô c?u h?c trò nh? rình rình c?m tay "hun" vì quá m?n

m?, song công vi?c ? phòng thu ngày càng réo g?i khi?n th?i gian dành cho ngh? 
giáo ngày càng thu h?p. Cô k? v?i ánh m?t ti?c nu?i và m?t trái tim dong

d?y s? nhung nh? dành cho nh?ng cô c?u h?c trò nh? v? câu h?i ngây tho ngày tan 
tru?ng cu?i niên h?c: "Sang nam, cô H?u có d?y t?i con không?". 

 

Lý con cua Bình D?i 

 

B?t con cua b? vô mà trong gi?. Nó kêu chàng h?i, nó kêu chàng oi. Chàng dã an 
ph?n d? dôi. Sao ch?ng thuong, thân thi?t m?t mình. V? có bo vo... 

 

Nh? thuong ai th? than l?i b?i b?c. C? sao chàng h?i, c? sao dành quên. Thuy?n 
này dang bu?c b?n xua. Chung th?y chung dua dón mình chàng. Di?u lý thuong

nhau, di?u lý con cua. 

 

Cát Vu 

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 84-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Loud Talk ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts: