giang ho thoi hau 5 cam 1

Giang h? th?i "h?u" Nam Cam - Bài 1:

L?t l?i h? so v? thanh toán H?nh "s?"

ImageView

H?nh "s?" t?i phiên tòa xét x? du?ng dây buôn bán thu?c l?c và t? ch?c c? b?c - 
?nh: L.A.D. (?nh tu li?u)
TT - H?nh "s?", t?c Nguy?n Th? H?nh - m?t "tên tu?i" trong gi?i giang h? - b? 
chém g?c ? Q.1 gi?a ban ngày là m?t di?n hình m?i nh?t v? nh?ng xung d?t gi?a
các bang nhóm giang h? dang tr?i d?y ? TP.HCM.

T? v? truy sát H?nh "s?".

8g30 ngày 20-6-2006. M?t ph? n? dáng ngu?i ch?c kh?e l?ng th?ng di b? t? con 
h?m trên du?ng Thái Van Lung d?n góc du?ng Lê Thánh Tôn (Q.1, TP.HCM). Ngay
lúc dó, m?t chi?c Toyota b?y ch? tr? t?i, ngu?i ph? n? thò tay m? c?a lách 
ngu?i vào bang gh? sau. Chi?c xe vòng lên hu?ng nhà th? D?c Bà r?i t?p vào nhà
hàng Thanh Niên (11 Nguy?n Van Chiêm, Q.1). Ngu?i ph? n? xu?ng xe, d?o m?t m?t 
vòng quan sát r?i bu?c nhanh vào bên trong.

Ngu?i ph? n? dó là H?nh "s?", t?c Nguy?n Th? H?nh (sinh 1958, h? kh?u thu?ng 
trú t?i Son Tây, Ba Dình, Hà N?i), m?t dàn ch? có "s? má" trong gi?i giang
h?, c? b?c ? Hà N?i và TP.HCM. H?nh "s?" có th?i gian là dàn em c?a Nam Cam. 
Trong v? buôn bán thu?c l?c và cá d? bóng dá liên t?nh do Ngô D?c Minh (Minh
"s?t") c?m d?u, H?nh "s?" b? k?t án v? t?i dánh b?c và t? ch?c dánh b?c. Sau 
khi th? án, H?nh "s?" du?c gi?m án, tha tù tru?c th?i h?n.

Cùng di v?i H?nh "s?" còn có hai ngu?i dàn ông trung niên. H? ch?n m?t chi?c 
bàn d?t gi?a phòng và g?i th?c an. 9g20, nhà hàng nh?n nh?p ngu?i ra vào. C?a
m?, ba thanh niên an m?c khá l?ch s? bu?c vào. D?ng l?i vài giây quan sát, ba 
gã thanh niên ti?n th?ng t?i bàn H?nh "s?". V?i s? "nh?y c?m ngh? nghi?p",
H?nh "s?" d?ng dua, m?t không r?i ba v? khách m?i d?n. H? r?o bu?c ngang qua 
bàn H?nh "s?". "Tu?ng chuy?n gì.", H?nh "s?" cúi xu?ng bàn ti?p t?c b?a di?m
tâm sáng. B?t ng? gã di d?u quay l?i lu?n ra sau lung H?nh "s?", hai gã còn l?i 
nh?y sang hai bên "dàn tr?n". Ba tên sát th? l?nh lùng rút dao t? trong
b?ng, gi?u trong khan tay chém x?i x? xu?ng d?u, c? H?nh "s?", chém g?c d?i 
tu?ng t?i ch?. Ngu?i dàn ông di v?i H?nh "s?" xô gh? v? phía chúng li?n b?
m?t sát th? chém m?t nhát vào tay c?nh cáo. Ngu?i còn l?i thì ch?ng h? h?n gì. 
M?c tiêu c?a ba tên sát th? là H?nh "s?".

Gây án xong, ba sát th? ch?y ra du?ng Nguy?n Van Chiêm và nh?y lên ba chi?c xe 
g?n máy c?a d?ng b?n dang ch? s?n, t?u thoát ra hu?ng Hai Bà Trung, qu?o
vào du?ng Lê Du?n m?t hút. H?nh "s?"du?c dua di c?p c?u và thoát ch?t.

L? rõ nh?ng t? ch?c t?i ph?m

Trong v? sát h?i H?nh "s?", qua mô t? c?a nhân ch?ng và hi?n tru?ng d? l?i, có 
th? nh?n d?nh dây là m?t v? thanh toán theo ki?u "xã h?i den", có t? ch?c,
thuê mu?n sát th? chuyên nghi?p d? tri?t h? d?i phuong, n?n nhân không ch?t là 
ngoài ý mu?n c?a b?n t?i ph?m. V?y ai t? ch?c gi?t H?nh "s?"? Gi?t vì m?c
dích gì?

Theo tài li?u c?a co quan công an, H?nh "s?" là m?t d?i tu?ng nguy hi?m, t?ng 
có nhi?u ti?n án, ti?n s? v? các t?i mua bán hàng c?m, gây r?i tr?t t? công
c?ng, cu?ng do?t tài s?n công dân, dánh b?c... Khi t? n?n c? b?c dang n? ra r?m 
r? ? các thành ph? l?n nhu Hà N?i, TP.HCM, H?i Phòng. H?nh "s?" n?i lên
nhu m?t dàn ch? tham gia dánh b?c và t? ch?c dánh b?c v?i nhi?u hình th?c khác 
nhau. Du?ng dây cá d? bóng dá c?a H?nh "s?" du?c t? ch?c h?t s?c qui mô,
du?c h? tr? b?ng nhi?u phuong ti?n k? thu?t hi?n d?i, có s? liên k?t v?i các 
du?ng dây cá d? bóng dá khác t? B?c chí Nam. G?n dây, co quan công an cung
dã phát hi?n m?i liên k?t làm an gi?a trùm cá d? Nguy?n Trung Hi?u (Hi?u "béo") 
v?i H?nh "s?".

Thông tin t? gi?i giang h? cho bi?t tru?c khi b? chém, H?nh "s?" thu?ng xuyên 
xu?t hi?n t?i TP.HCM, quan h? v?i nh?ng thành ph?n trong gi?i "xã h?i den".
Th?nh tho?ng H?nh "s?" "bi?n m?t" kh?i thành ph? 1-2 tu?n r?i xu?t hi?n tr? 
l?i. Ngu?n tin cho bi?t dó là th?i gian H?nh "s?" lui t?i khu v?c biên gi?i
Campuchia d? di?u hành các sòng bài ? dây. Gi?i giang h? qu? quy?t r?ng vì H?nh 
"s?" và dàn em gây quá nhi?u ân oán giang h?, tranh giành lãnh d?a làm
an nên b? tr? thù.

Theo di?u tra c?a chúng tôi, hi?n nay n?i b?t nh?t là mâu thu?n gi?a H?nh "s?" 
v?i bang nhóm Long "vàng", V. "biên", L. "b? d?i", T. "béo", T. "s? não",
C. "nghi?n", C. "con", T. "h?p"... Lý do: H?nh "s?" b?t tay làm an, góp v?n m? 
sòng bài v?i A Sem, ch? sòng bài King Crow (Campuchia), nên sòng bài c?a
nhóm Long "vàng" là Lee Macao (cung ? Campuchia) do A Hòa làm ch? thua l? n?ng. 
M?t khác, có m?t "ân oán" khác là cách dây không lâu, Huong "s?" (em ru?t
H?nh "s?") dã h?t Long "vàng" ra kh?i m?t sòng bài (v?n hùn chung v?n) ? Tu?n 
Châu, Qu?ng Ninh. Gi?i giang h? phân tích có th? v? "l?t kèo" này là nguyên
nhân sâu xa d?n d?n cu?c truy sát H?nh "s?".

Qua xác minh, sau khi bang nhóm Nam Cam b? xóa s?, nhóm Long "vàng" g?m nh?ng 
tay giang h? có "máu m?t" ? H?i Phòng, Hà N?i kéo nhau vào TP.HCM "l?p nghi?p".
Theo nh?n d?nh c?a co quan ch?c nang, nhóm giang h? này là m?t t? ch?c t?i ph?m 
xuyên qu?c gia. Ban d?u nhóm Long "vàng" k?t thân (di nhiên b?ng m?t ch?
không b?ng lòng) v?i H?nh "s?" d? du?c "bà ch?" san s? trong linh v?c b?o kê, 
dòi n? thuê và t? ch?c c? b?c. "M?i tình" này kéo dài không bao lâu thì x?y
ra nh?ng cu?c xung d?t gay g?t v? quy?n l?c và ti?n b?c gi?a dôi bên.

Theo di?u tra c?a chúng tôi, vào dêm 19-6 (tru?c khi H?nh "s?" b? sát h?i vài 
ti?ng d?ng h?) d?n trua 21-6, Long "vàng" có m?t t?i TP.HCM. Ngoài ra, các
d?i tu?ng V. "biên", L. "b? d?i", T. "béo", T. "s? não", C. "nghi?n", C. "con", 
T. "h?p" . cung bay vào TP.HCM tru?c ngày 19-6 và ra Hà N?i t? dêm 20 và
21-6. Ti?p dó, ngày 25-6, L. "b? d?i" bay ra H?i Phòng cùng T. "s? não".

Có m?t di?u dáng chú ý là theo các nhân ch?ng, lo?i dao mà ba tên sát th? dùng 
chém H?nh "s?" là lo?i dao tông mà các d?i tu?ng hình s? ? Hà N?i thu?ng
dùng d? thanh toán nhau. Di?u này không lo?i tr? kh? nang k? thù c?a H?nh "s?" 
dã thuê sát th? t? Hà N?i vào TP.HCM gây án.

Xâu chu?i l?i nh?ng s? ki?n trên cho th?y vi?c H?nh "s?" b? chém có liên quan 
d?n vi?c tranh giành quy?n l?c và quy?n l?i t? các bang nhóm d?i l?p. N?i
lên trong s? dó là bang nhóm Long "vàng".

V? thanh tr?ng H?nh "s?" là h?i chuông báo d?ng n?n giang h? cát c? thanh toán 
nhau dã h?i sinh ngay trên "lãnh d?a" Nam Cam thu? nào.

HOÀNG KHUONG

K? sau: Các bang nhóm t?i ph?m dang tr?i d?y
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » giang ho thoi hau 5 cam 1