gian vo ngoai tinh, tu cat cua quy

Gi?n v? ngo?i tình, t? c?t "c?a quý"

Ông B?y Bèn, m?t ngu?i dân ? ?p Tân Hòa, xã Tân H?i Dông, huy?n Châu Thành, 
Ti?n Giang dã t? c?t "c?a quý" c?a mình sau khi có m?t cu?c cãi vã "sanh t?"
v?i v? v? chuy?n v? ông "léng phéng" v?i m?t ngu?i khác.

Theo m?t cán b? c?a xã Tân H?i Dông, ông B?y Bèn (tên thu?ng g?i) r?t yêu 
thuong, lo l?ng cho v?. M?t l?n, nghe v? u?c có du?c m?t can nhà tu?ng kiên c?,
ông li?n c?t m?y mét ngang d?t th? cho ch? th?u, d?i l?i ch? th?u xây cho can 
nhà tu?ng kho?ng trên du?i 50 tri?u d?ng.

Lúc nhà c?t xong, B?y Bèn phát hi?n v? mình "lang nhang" v?i ông ch? th?u, dã 
v?y v? ông còn dòi ly d? (dã d?n d?, ch? hai d?a con nh? b? di).

Khuyên v? không du?c, t?c mình nên ông c?t cái "c?a quý" c?a mình, cung may 
hàng xóm bi?t du?c, dua ông di b?nh vi?n.

Theo Sài Gòn Gi?i Phóng
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 
360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » gian vo ngoai tinh, tu cat cua quy