giam khao thua thi sinh

Giám kh?o "thua" thí sinh

>> Bình ch?n Hoa h?u qua nh?n tin 8355 và h? th?ng 19001794

TP - Chuy?n Ban giám kh?o, chuy?n khách du l?ch ? Hòn Ng?c Vi?t trong nh?ng 
ngày này, cùng nh?ng chi ti?t bên l? thú v? c?a các ngu?i d?p tham gia Vòng
chung k?t Hoa H?u Vi?t Nam 2006...

ImageView

Bãi bi?n nhu xinh x?n hon v?i s? có m?t c?a các ngu?i d?p

NSND Trà Giang, Nhà tho Duong K? Anh boi cung khá. C?u Hoa h?u Nguy?n Di?u 
Hoa,Th.s. Lê Di?p Linh boi không khác nào v?n d?ng viên chuyên nghi?p.

Dã nhi?u l?n n?i b? Ban giám kh?o  t? ch?c thi boi. Và t?t nhiên ph?n th?ng 
thu?c v? Th.s Di?p Linh. Nhung khi t?n th?y thí sinh Dàm Th? Lý boi trên bi?n
ai cung tr?m tr? thán ph?c. Nh?ng s?i tay kho? nu?c di?u ngh?, Lý lao di vun 
vút trong làn nu?c bi?n mát xanh...

M?t thi?u n? sinh ra l?n lên ? vùng r?ng núi Tây Nguyên mà boi r?t gi?i. NSND 
Trà Giang th?t lên: "Qu? là Cá Kình xu?ng núi! N?u thi boi thì giám kh?o "thua"
thí sinh là cái ch?c".

Sao l?m hòn V?ng phu?

M?t tu?n qua, khi ngu?i d?p t?p trung luy?n t?p và th? hi?n tài nang trên bãi 
bi?n, nhi?u khách du l?ch ngh? du?ng t?i dây d?n c? vu r?t dông. Nhi?u v?
t?n d?ng co h?i có m?t không hai này d? du?c g?n ngu?i d?p. M?i khi  th?y ngu?i 
d?p xu?ng t?m, h? l?i l?ng l? xu?ng bi?n  và tranh th? boi l?i g?n..

Phát hi?n th?y d?c lang quân cham t?m bi?n vì có ngu?i d?p, các phu nhân li?n 
nghi ra di?u k?. H? d?ng hàng gi? trên bãi bi?n tay c?m khan, tay c?m áo.
ch? ch?ng. C?m d?ng tru?c t?m lòng nhân h?u c?a các phu nhân, các phu quân 
không có c? gì d? ngâm mình trong bi?n bi?c lâu hon. H? dành l?ng l? lên b?.

N?u b?n d?n bãi bi?n c?a khu ngh? du?ng Hòn Ng?c Vi?t nh?ng ngày này, b?n s? 
th?y ngày càng xu?t hi?n nhi?u nh?ng hòn V?ng phu m?i khi chi?u xu?ng.

ImageView

M?t ?nh vì... thu?c gi?m vui

Ch?ng bi?t tình c? hay h?u ý, hon m?t tu?n nay, nhi?u doanh nhân dã ch?n Hòn 
Ng?c Vi?t là noi ngh? du?ng cho gia dình.

Bên b? bi?n, tôi g?p m?t doanh nhân tr? thành d?t ? d?t Sài thành, anh r?u r?u 
k?: "Chi?u qua, th?y cu?c thi Hoa h?u Bi?n h?p d?n quá, tôi li?n l?y máy
?nh ghi m?y c?nh d?p hi?m g?p trong d?i d?nh mang v? nhà phóng m?y ki?u làm k? 
ni?m.

V?y mà, dêm v? mang máy ra xem l?i thì ôi thôi nh?ng ki?u ?nh ung ý nh?t dã bay 
kh?i máy t? khi nào. G?n h?i mãi, bà xã thú nh?n sau khi xem ?nh dã trót
xoá di vì. "ngu?i ta" d?p quá.

Thôi thì cung dành c?m lòng v?y ch? bi?t làm sao. Kh? th? d?y mình mu?n vui m?t 
tý nhung bà xã nào có c?m thông d? cho mình vui dâu. Dang ng?i nh?u d?n
d? vui v?i b?n, bà xã g?i di?n gi?c v?, v? dúng là cái th?. "thu?c gi?m vui".

 Và l?n này chính thu?c gi?m vui dã làm tôi m?t m?y ki?u ?nh tuy?t v?i. Thôi 
l?n sau, tôi ph?i d? thu?c gi?m vui ? nhà d? t? do ch?p ?nh...

Trung Hi?n
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » giam khao thua thi sinh