giai tri cuoi tuan

Nh?ng câu nói...quá hay!!!
[04.11.2005 - 00:42]

Xem hình

. N?u ? g?n m?t ngu?i mà b?n th?y th?i gian trôi th?t nhanh còn khi xa ngu?i dó 
b?n l?i th?y th?i gian trôi qua th?t ch?m thì b?n nên dem d?ng h? di s?a.
. Yêu nhau không ph?i là nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn v?... cái xe d?ng ? g?c 
cây k?o nó chôm ch?a m?t.

. N?u ? g?n m?t ngu?i mà b?n th?y th?i gian trôi th?t nhanh còn khi xa ngu?i dó 
b?n l?i th?y th?i gian trôi qua th?t ch?m thì b?n nên dem d?ng h? di s?a.
. Yêu nhau không ph?i là nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn v?... cái xe d?ng ? g?c 
cây k?o nó chôm ch?a m?t.
. 1 cô gái d?ng tru?c tôi mà cúi m?t xu?ng có nghia là cô ?y dang th?n thùng vì 
thích tôi, còn n?u tôi mà nhìn xu?ng tru?c m?t 1 cô gái thì don gi?n là
tôi thích...c?p dùi c?a cô ?y.
. Khi b?n g?p chó d?i hay r?n d?c thì b?n hãy d?ng yên d? cho nó c?n ,Vì d?ng 
nào ch?y thì nó cung.... c?n
. Có nh?ng di?u mà 1 ngu?i không bi?t, 2 ngu?i không bi?t, 3 ngu?i , 4 ngu?i... 
cung không bi?t thì don gi?n là h? có bi?t cái quái gì dâu.
. Khi có con mèo den di qua tru?c m?t b?n thì di?u dó có nghia là nó dang di 
dâu dó.
. N?u b?n th?y không ai quan tâm t?i mình thì b?n hãy th? vào nhà hàng và quên 
tr? ti?n di. S? có ngu?i quan tâm t?i b?n ngay!
. M?t ngu?i ph? n? toàn di?n : sáng di?n , trua di?n , chi?u di?n , t?i di?n.
. Hôn nhân luôn t?ng b?n m?t d?c ân : ch? có ai có nó m?i có th? ly d? du?c.
. Tram nam bia dá cung mòn , bia chai cung b? , ch? còn bia ... ôm.

. Thi?u n? là ch? vi?t t?t c?a thi?u ... n? tính.
. Còn... nói còn.. tát.
. B?u oi thuong l?y bí cùng , mai sau có lúc... n?u chung m?t n?i.
. Nhìn th?ng m?t tr?i mãi không th?y loá.... là h?i ngu?i mù 100%.
. B?n có th? là anh hùng n?u b?n tên là Hùng và b?n có 1 d?a em
. B?n có th? là bác si mà không c?n h?c n?u b?n tên Si và có 1 d?a cháu
. Quân t? nh?t ngôn là quân t? d?i. Quân t? nhai di nhai l?i là quân t? khôn.
. Sao cái th?ng ?y d?t th?, mình không bi?t m?i h?i nó ch? !
. Ð?ng bao gi? xem Tivi mà quên chua c?m di?n, và nh? là dang an thì không du?c 
dánh rang dâu d?y !
. Thà hôn em m?t l?n r?i ch?u tát còn hon c? d?i nhìn th?ng khác hôn em

. Xang ..có th? c?n, l?p ...có th? mòn , nhung s? máy, s? khung thì không bao 
gi? thay d?i
. Nhà s?ch thì mát. Bát s?ch t?n xà bông.
. Con gái d?p là con gái trong mo, con gái ngoan là con gái...trong nhà tr?
. Khi có con mèo den di qua tru?c m?t b?n thì di?u dó có nghia là nó dang di 
dâu dó.
. Ðu?c voi dòi.....Hai Bà Trung
. M?t di?u nh?n là chín di?u nh?c.
. G?n m?c thì... bia, G?n dèn thì... hút.
. B?n này dúng là càng l?n càng... nhi?u tu?i.
. Trèo cao ngã dau. Trèo th?p ngã cung dau.
. Ai b?o chan trâu là kh?, tôi nay chan nàng còn kh? hon chan trâu
. Cái con bé ?y không xinh, không khéo thì cung ch?ng du?c cái gì..

. Cá không an mu?i cá uon Con không an mu?i.....thi?u iot r?i con oi.
. (toà h?i): th? h?n ta dã gi?t ch?t anh nhu th? nào h??
. Nu?c m?t em dang roi u?t nhoè dòng ch? ....(thu di?n t? cho ngu?i yêu)
. B?n hãy nh? d?ng bao gi? nhìn th?ng vào..... m?t mình mà hãy nhìn qua guong
. Không mày d? th?y d?y ai
. Trông b?n quen quen, Hình nhu t? ...chua g?p bao gi?
. B?n có bi?t ai mà b?n ghét nh?t và cam thù nh?t không, Ðó chínhlà.....k? thù 
c?a b?n
. Ð?ng h?i tôi b?n là ai, hãy h?i m? c?a b?n
. N?u b?n không mua du?c cái gì b?ng ti?n, b?n hãy tin r?ng nó s? mua du?c 
b?ng...nhi?u ti?n hon
. Chúng ta dang có t?t c? n?u chúng ta dang có 1 v?t có tên là "T?t c?"

. Thà ngu vì thi?u i ?t còn hon là thi?u i ?t mà v?n ngu (hic, nó nói cái gì 
th????)
. Mu?n th?ng trong di?n kinh thì t?t nh?t là v?a ch?y v?a ....r?i dinh
. Bom nguyên t? là phát minh d? ....k?t thúc các phát minh khác
. N?u b?n m?c qu?n áo ra du?ng mà b? chê x?u thì t?t nh?t b?n không nên m?c 
qu?n áo n?a
. Con oi , 2 gi? sáng r?i d?y, d?y r?a m?t r?i u?ng thu?c ng? di con
. Trông mày khôn l?m co th?ng ngu ?
. Trúc xinh trúc m?c d?u dình em xinh em hút thu?c lào cung xinh

(Theo Haibien Company)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts: