Re: g?i l?ch h?n cho b?n bè

bài này có file dính kèm tôi dã download  xu?ng giúp các b?n r?i dó

Nén file v?i t? l? "kh?ng khi?p" t? 450 MB ch? còn 1,43 MB!

In ?n

Ngày 5 tháng 3 nam 2006

N?u các b?n bi?t d?n UHA hay 7ZIP nhu 2 ph?n m?m n?i ti?ng có kh? nang nén file 
m?nh nh?t, hon c? WinZip hay WinRAR, thì gi? dây so v?i KGB Archiver 1.1
l?i không "th?m thía" gì: nó có th? làm chuy?n b?n khó th? nào tin n?i là nén 
450 MB c?a Office 12 trên 1 CD (b?n rút g?n t? dia DVD) ch? còn có 1,47 MB,
r?t ti?n d? chia s? file trên m?ng.

KGB Archiver là ph?n m?m mi?n phí, có th? t?i v? t?
www.icpnet.pl/~tomekpawlak/kgb/download2.php?file=0
hay
t?i dây
(dung lu?ng 873KB).
Cài trong Windows XP, nó s? tích h?p vào Explorer và b?n có th? s? d?ng ngay 
b?ng nút chu?t ph?i v?i b?t c? file nào ? dâu trong Explorer. Ho?c b?n cung
có th? dùng ngay 2 chuong trình qua m?t trong hai icon là KGB Archiver Compress 
(nén) ho?c KGB Archiver Decompress (gi?i nén) ngay trên desktop. B?n có
th? ch?n m?c d? nén cao nh?t (maximum) nhung ph?i ch? khá lâu, hay ch? cao 
(high) ho?c trung bình (normal) s? nhanh hon.

Nh?ng di?u c?n luu ý khi s? d?ng ph?n m?m này:

1. Do kh? nang nén r?t m?nh c?a KGB Archiver nên nó dòi h?i c?u hình máy tính 
khá m?nh: Pentium 4 v?i RAM 256MB tr? lên.
2. B?n có th? vào trang Web tác gi? (
www.icpnet.pl/~tomekpawlak/kgb/)
d? bi?t kh? nang nén file "kh?ng khi?p" c?a nó so v?i t?ng ph?n m?m nén m?nh 
khác nhu RAR, 7ZIP, UHA..., tóm t?t l?i nhu sau:

3. D?y là b?ng tóm t?t t? l? nén trung bình gi?a các chuong trình nén v?i KGB. 
M?i dây cá bi?t có ngu?i dùng chuong trình này d? nén b?n cài d?t b?n rút
g?n c?a Office 12 trên DVD dung lu?ng 450 MB thành file 1,47 MB (t? l? nén g?n 
99%). Dó là m?t file nén b?ng KGB cao nh?t có du?c t? tru?c t?i nay. Tôi
dã th? nghi?m qua: bung nén thành công m? mãn, có di?u hoi lâu (m?t ít nh?t 8 
ti?ng d?ng h?), nhung làm offline nên ch? sao!

B?n th? tu?ng tu?ng xem: b?n ch? ph?i m?t chua d?y 1 phút d? t?i file này v? 
v?i du?ng truy?n ADSL. Và sau dó b?n d? máy tính làm vi?c t? d?ng và di ng?
m?t gi?c, t?nh d?y nó v?n làm vi?c t? m? nhu chú ong c?n m?n bung t?ng file cho 
b?n. Có di?u b?n ch? t?n ti?n di?n dôi chút (do d? máy tính ch?y su?t dêm,
nhung tính ra còn d? hon ph?i ch? d?i t?i t? trên m?ng xu?ng).

Chuong trình cung "lo xa" cho b?n là có s?n nút ki?m d? khi làm xong là t? d?ng 
t?t máy tính (ch?n vào Turn off computer after done).

4. Kinh nghi?m cho th?y b?n không nên d? nguyên 1 file quá l?n d?n hàng tram MB 
nhu v?y nén luôn b?ng KGB Archiver mà nên chia nh? (split) tru?c, kho?ng
5-6 file: m?i file ch? ch?ng 50 MB và nén t?ng file này b?ng KGB Archiver, sau 
dó g?i trên m?ng. Sau này t?i v? b?n bè s? bung ra nhanh hon nhi?u.

5. D? tránh l?i cho b?t c? file nào trong quá trình nén nhi?u nhu Office 12, 
b?n c?n bung ra toàn b? file exe tru?c n?u dã l? nén tru?c dó b?ng 7ZIP; sau
dó m?i nén l?i b?ng KBG Archiver, nhu th? m?i hi?u qu? và có t? l? nén cao nh?t.

Duong Minh Hoàng (D?ng Nai)

Ngu?n trích d?n: echip.com.vn

Other related posts: