ghi nhanh ve cuoc phong van Van Quyen

xem

http://www.thanhnien.com.vn/Thethao/2005/12/16/132487.tno


            Ghi nhanh tá cuác thám ván VÄn Quyán 
            00:32:00, 16/12/2005


               VÄn Quyán trÆác sá sÄn Äuái cáa 
bÃo giái chiáu hÃm 
               qua - ánh: K.T.L
            Sá vát vá trong 3 tuán tÃc nghiáp tái SEA 
Games 23 quá 
            là khÃng thám thÃp vÃo ÄÃu so vái hai ngÃy 
sÄn tin cÃc 
            "ngÆái hÃng" sÃn cá bá triáu táp. Äác 
biát cá ngÃy hÃm 
            qua, ngay trÆác cáa trá sá Trác ban hÃnh 
sá - CÆ quan 
            Cánh sÃt Äiáu tra Bá CÃng an, sá 14 Há 
GiÃm, cÃc phÃng 
            viÃn ÄÃ phái chá Äái trong sá hái háp 
và cÄng tháng táng 
            giá mát. 
            >> Ban huán luyán ngÆái Viát ÄÃ thiáu 
trÃch nhiám nhÆ 
            thá nÃo?
            Trong sá 4 cáu thá ÄÃ nhán ÄÆác giáy 
triáu táp cáa cÆ 
            quan cÃng an, mái chá cà sá hián dián cáa 
háu vá Hái LÃm 
            và tián Äáo VÄn Quyán. Äái vái giái 
phÃng viÃn thá thao, 
            ÄÃy cà lá là cuác sÄn lÃng "lách sá" cÃn 
Äái vái ngÆái 
            trong cuác, "ngÃi sao" VÄn Quyán khÃng thá 
ngá ÄÆác ráng 
            cuác Äái cáa mÃnh cà nháng giÃy phÃt cÄng 
tháng Äán thá!
            7 giá 30 phÃt. Biát thÃng tin cà thá cáu 
thá bá thám tra 
            ngay buái sÃng nÃn phÃng viÃn Thanh NiÃn và 
mát sá Äáng 
            nghiáp khÃc Äà Äán phá Há GiÃm tá khà 
sám. 20 phÃt sau, 
            háu vá Hái LÃm và Quác Anh (cáu thá 
ÄÆác mái Äán lÃm 
            nhÃn cháng mát ngÃy trÆác ÄÃ) cÃng ÄÆác 
chá Äán báng xe 
            mÃy. Hai tiáng sau, Hái LÃm trá ra vái dÃng 
vá rát bÃnh 
            tÄnh nhÆ chÆa cà chuyán gà xáy ra. CÃc phÃng 
viÃn nhÃn 
            nhau: Quyán Äang á ÄÃu?
            9 giá. Tái mát Äáa Äiám khÃc - trá sá 
LÄBÄVN 18 LÃ VÄn 
            Phác, VÄn Quyán trong bá Äá thá thao mÃu 
tráng cÃn khà 
            mái bÆác ra tá xe à tà cáa Sá TDTT Nghá 
An bián sá 37A - 
            0899. ÄÃch thÃn Phà giÃm Äác Sá TDTT Nghá 
An Há Sá Cám 
            ÄÆa Quyán tá Nghá An ra HÃ Nái. Khoáng 20 
phÃt sau, 
            Quyán Äi tá táng 2 xuáng, Äi sÃt bÃn là 
nguyÃn TrÆáng 
            ban Thi Äua khen thÆáng ká luát LÄ VÅ Háng. 
Ãng Háng và 
            Quyán lÃn xe cáa LÄBÄ Äi tái 55 HoÃng Hoa 
ThÃm - Äáa chá 
            Các Cánh sÃt Äiáu tra tái phám vá trát 
tá xà hái. "Hiáp 
            1" cáa cuác thám ván kÃo dÃi khoáng hÆn 1 
giá Äáng há.
            13 giá 30. CÃc phÃng viÃn ván tÃc trác 
tái... quÃn nÆác 
            chà ngay cánh tÃa soán BÃo Thá thao TP Há 
Chà Minh sá 9 
            Há GiÃm (Äái dián cÆ quan Äiáu tra). Báng 
cà tin: Quyán 
            ván Äang á 55 HoÃng Hoa ThÃm và Äang chuán 
bá vÃo "hiáp 
            2". Anh em nhÃo nhÃo nháy lÃn xe mÃy nhÆng Äi 
chÆa ÄÆác 
            Äáy cÃy sá lái nhán ÄÆác tin: CÆ quan 
Äiáu tra sá thay 
            Äái Äáa Äiám thám ván Quyán là á ngay 
tái Há GiÃm. Lái 
            nhÃo nhÃo quay vá. Váa káp nhÃn tháy mát 
Äiáu tra viÃn 
            chá Quyán trÃn chiác xe Future xanh Äá xách 
á trá sá 
            Trác ban hÃnh sá! NhÆng chá tháy bÃng 
Quyán chá khÃng 
            rà mát và Quyán cá tÃnh che giáu "dung nhan" 
báng mÅ Ão 
            khoÃc Äen sÃm sáp. 14 giá 5 phÃt, Quyán 
lánh vÃo trong 
            rát nhanh. PhÃng viÃn Thanh NiÃn káp lia mÃy 
ánh. KhuÃn 
            mát Quyán cà vá hÆi cÄng tháng.
            15 giá rái 16 giá. PhÃng viÃn thá thao và 
cá phÃng viÃn 
            nái chÃnh ÄÃ lÃn tái gán 50 ngÆái. Tát 
cá cÅng cà vá hÆi 
            cÄng tháng và khÃng biát "trán Äáu" bao 
giá kát thÃc. 
            Mát sá phÃng viÃn ánh trÃo lÃn táng 2 nhà 
Äái dián ÄÆa 
            áng kÃnh sang nhÆng cÅng cháu chát và cáa 
sá ÄÃng kÃn 
            mÃt. NhÃm phÃng viÃn cáa chÆÆng trÃnh truyán 
hÃnh an 
            ninh may mán hÆn mát chÃt là ÄÆác vÃo trong 
trá sá nhÆng 
            cÅng chá ngái á táng 1 chá khÃng ÄÆác 
tiáp cán sÃu hÆn. 
            Mái ngÆái lái ÄoÃn già ÄÃn non: Chác 
chá mát giá náa là 
            xong!
            17 giá. ChÆa xong. Quyán ÄÃ bá thám ván 
gán 3 tiáng Äáng 
            há mà chÆa tháy bát ká Äáng tÄnh gÃ. 
Thánh thoáng lái cà 
            cÃn bá Äiáu tra Äi ra, phÃng viÃn ánh nhÃo 
tái nhÆng... 
            máng hát. Äoán phá Há GiÃm dÃi 200m lÃc 
nÃy gán nhÆ kÃn 
            Äác ngÆái. DÃn tÃnh xÃm ÄÃng xÃm Äá. 
Lác lÆáng phÃng 
            viÃn cÅng trá nÃn hÃng háu chÆa táng tháy 
- bÃo viát, 
            bÃo Äián tá, ÄÃi truyán hÃnh VTV, VTC Äá 
cá, cà lá cÃn 
            nhiáu hÆn cá mát cuác háp bÃo chÃnh 
thác. NhÆng cá mÃy 
            ánh, camera cÅng chá ÄÆác dÃng tÃc nghiáp 
á vÃng ngoÃi 
            khu "cám Äáa". CÃnh cáa sát cáa cÆ quan 
Äiáu tra báng 
            nhiÃn ÄÆác kÃo sáp lái. Äiáu gà xáy ra 
váy? Quyán ván á 
            trong ÄÃ hay Äi cáa sau ? NhÆng 14 Há GiÃm 
khÃng cà cáa 
            sau. Mát phÃng viÃn cáa truyán hÃnh an ninh 
bÆác ra. 
            "Quyán ván Äang bá thám ván. Táng ngÆái 
hái mát. Quyán 
            khÃng lo sá mà khà bÃnh thán" - thÃng tin Ãt 
ái nhÆng 
            quà già ÄÆác phÃt ra.
            17 giá 30. Mát chiác taxi 4 chá dáng lái 
sÃt cáng cÆ 
            quan cÃng an. Hai ngÆái ÄÃn Ãng bÆác ra 
Äánh gái cáa 
            nhÆng Äáng kháng lái khi hÃng chác phÃng 
viÃn ánh áp tái 
            bám lia láa. Mát vÃi phÃng viÃn nái chÃnh 
thà thám "Cánh 
            sÃt Äiáu tra Äáy". Hai ngÆái ÄÃn Ãng quay 
trá ra xe à tà 
            Äi mát. 15 phÃt sau, chiác xe Ford Laser cáa 
Sá TDTT 
            Nghá An cÅng trá Äán (chác nghÄ ÄÃ Äán 
giá cà thá ÄÃn 
            Quyán), gán trÄm phÃng viÃn Ão tái. Chiác 
xe vái vÃng 
            "lui gÃt" và phÃng tháng mát mách. ÄÃm trá 
con bÃu láy 
            cÃnh cáa sát, vÃi Äáa cÃn Äu lÃn, vÃi 
Äáa hÃt to: "Quyán 
            Æi cho em xin chá kà ! Quyán Æi ra Äi" ! 
            18 giá. "ChÆa bao giá Há GiÃm lái nhán 
nháp nhÆ hÃm nay" 
            - Äáng nghiáp cáa BÃo Thá thao TP Há Chà 
Minh nhán xÃt. 
            Tát cá cÃc phÃng viÃn Äáng dÃn hÃng 
trÆác cÃnh cáa sát 
            ván ÄÃng im ám. Ai ÄÃ láy mÃy cháp hoác 
quay qua khe 
            cáa. Hái háp và cÄng tháng. Sá kiÃn nhán 
Äang bá thá 
            thÃch. Thái gian nhÆ ngáng trÃi. Mát vÃi 
phÃng viÃn nhán 
            ÄÆác Äián thoái tá tÃa soán rái vái 
và trá lái: "ChÆa cà 
            tin gà mái. Xin mái ngÆái chá!". Chá thÃm 
khoáng 20 
            phÃt, cÃnh cáa sát kÃo toang ra. Trung tà DoÃn 
CÃng HuÃn 
            - cÃn bá Äiáu tra ÄÃ táng Äi theo Äái 
suát thái gian thi 
            Äáu tái SEA Games 23 bÆác ra tháng chiác 
taxi mÃu xanh 
            Äen Äang chá sán. Khái phái nÃi cÃc phÃng 
viÃn máng thá 
            nÃo. Tát cá "Äát nháp" khu "cám Äáa" 
ngay láp tác. MÃy 
            ánh loang loÃng. VÃi chác Äáa trá hiáu 
ká cÅng lao vÃo 
            rát nhanh, leo tÃt lÃn cáu thang hà hÃt inh 
ái. Trung tà 
            DoÃn CÃng HuÃn váa cÆái váa nÃi rát lách 
sá: "Tát cá cÃc 
            phÃng viÃn nÃn ra ngoÃi hát. ÄÃy là trá sá 
cÃng an hÃnh 
            sá. Ai khÃng nhiám vá Äi ra ngoÃi cáa". 
NhÆng lái Äá 
            nghá khÃng "Äát". PhÃng viÃn tÃm mái cÃch 
Äá tÃc nghiáp. 
            Cáu thang, ghá rái cá... bÃn hay yÃn xe mÃy 
trá thÃnh 
            Äiám cao là tÆáng vái hy váng "cháp" 
ÄÆác hÃnh ánh "quà 
            giÃ" cáa Quyán. Cáa chÃnh má ra vÃi ba lán 
nhÆng khi 
            phÃng viÃn lao vÃo ÄÃ bá dái ngay ra ngoÃi 
và cÃnh cáa 
            ÄÃng sáp trÆác mát. Tát cá lái vÃng ra 
cáa sá nhÆng 
            Quyán bá che khuát bái mát chiác ti vi. 
CÄn phÃng ráng 
            khoáng 20m2 khà tuánh toÃng vái mát chiác 
giÆáng và bá 
            bÃn ghá. Quyán ngái cÃi mát, láy mÅ Ão 
che kÃn Äáu. 

               VÄn Quyán cá tÃnh che mát khi ÄÆác 
ÄÆa Äán trá sá 
               C14 lÃc 14g05 phÃt
            18 giá 50. Chiác xe taxi lÃi hán gán sÃt cÄn 
phÃng Äang 
            "Äáng" Quyán và mát vÃi cÃn bá Äiáu tra. 
Trung tà DoÃn 
            CÃng HuÃn Äi trÆác, Quyán láy tay che mát 
bÆác theo sau. 
            KhÃng khà cÃng trá nÃn nÃng hám háp vái 
tiáng la hÃt 
            cáa... trá con, tiáng cÃng an dáp ÄÆáng 
và ÄÃn flash 
            loang loÃng. KhuÃn mát Quyán lánh lÃng. Khá 
vuát nhá mÃi 
            tÃc, Quyán chui thát nhanh vÃo chiác à tà và 
 ngái giáa 
            hai cÃn bá Äiáu tra. Phá Há GiÃm lái án 
lÃn bái tiáng xe 
            mÃy tÄng tác Äuái theo xe à tà cÅng Äang lao 
nhanh vá 
            phá TÃn Äác Tháng. 
            20 giá. Quyán ÄÃ "yÃn vá" trong cÆ quan 
Cánh sÃt Äiáu 
            tra tái phám vá trát tá xà hái tán khu 
nhà nám sÃu trong 
            ngà 55 HoÃng Hoa ThÃm. 5 phÃt sau, Quyán bÆác 
Äi giáa 
            hai cÃn bá Äiáu tra mác thÆáng phác vÃo 
quÃn cÆm cÃch 
            trá sá cÆ quan cÃng an cháng 50m. Vá mát 
Quyán khÃng tá 
            ra sá hÃi hay á rÅ. Khi PV Thanh NiÃn dáng xe 
bÆác vÃo 
            quÃn gái cÆm (và thác ra chÃng tÃi cÅng rát 
ÄÃi và mát 
            mái sau hÆn 10 tiáng chá Äái tái cÆ quan 
cánh sÃt Äiáu 
            tra nám trÃn phá Há GiÃm) thà Äát nhiÃn 
mát ngÆái ÄÃn 
            Ãng mác thÆáng phác Äá nghá chÃng tÃi ra 
ngoÃi. 
            20 giá 45. Báa Än "Äác biát" kát thÃc, 
Quyán ÄÆác mát 
            ngÆái ÄÃn Ãng Ãm cá che phÃa trÆác khi 
phÃng viÃn cháp 
            ánh và trá vá cÆ quan cÃng an. 
            20 giá 58. Mát chiác taxi vÃo sÃu trong ngà 
55 HoÃng 
            Hoa ThÃm rái phi ra vái tác Äá rát nhanh, 
chÃng tÃi 
            thoÃng tháy bÃng Quyán ngái giáa. Chiác xe 
mát hÃt giáa 
            dÃng ngÆái ÄÃng nghát. 
               VÄn Quyán ÄÆác báo vá cán mát và 
cà thá bá Ãp dáng 
               bián phÃp tá táng hÃnh sá 
               Theo nguán tin cáa chÃng tÃi, sau khi VÄn 
Quyán bá 
               láy lái khai trong ngÃy 15,12, lÃnh Äáo 
cÆ quan 
               Äiáu tra sá dáa vÃo nái dung lái khai 
nÃy Äá xem 
               xÃt viác cà Ãp dáng bián phÃp tá 
táng hÃnh sá Äái 
               vái VÄn Quyán hay khÃng? CÅng nguán tin 
nÃy cho 
               biát, hián VÄn Quyán Äang ÄÆác báo 
vá mát cÃch 
               chát chá và cÆ quan Äiáu tra lo ngái 
anh sá bá 
               nguy hiám Äán tÃnh máng. Bái vÃi ngÃy 
trÆác ÄÃy, 
               chÃnh Äáng Äái cáa Quyán là tián 
Äáo CÃng Vinh 
               cÅng Äà bá Äe dáa bái giái xà hái 
Äen mà rát cà 
               thá chÃnh là ÄÆáng dÃy cà Äá bÃng 
ÄÃ trong nÆác.
                 Cho Äán 23 giá ÄÃm qua, chÃng tÃi 
ÄÃ liÃn lác 
               vái khÃch sán Kim LiÃn nÆi mà theo 
nhiáu nguán tin 
               cho biát Quyán cà thá sá ngá á ÄÃy 
thà ÄÆác biát 
               cáu thá nÃy ván chÆa vá. Rát cà 
khá nÄng Quyán 
               Äang á mát nÆi bà mát khÃc trÆác 
sá giÃm sÃt cáa 
               cÆ quan Äiáu tra hoác khÃng loái trá 
anh ÄÃ qua 
               ÄÃm tái cÆ quan Äiáu tra.
               ChÃng tÃi sá tiáp tác theo dÃi dián 
bián vá viác 
               vá VÄn Quyán. NgoÃi ra hÃm nay, 2 cáu 
thá cÃn lái 
               trong dián nghi ván là VÄn TrÆÆng và 
Bát Hiáu sá 
               Äán cÆ quan Äiáu tra Äá cung cáp 
lái khai. Äái 
               trÆáng U.23 Phan VÄn TÃi Em cÅng ÄÆác 
mái ra lÃm 
               nhÃn cháng cÅng sá cà mát trong ngÃy 
hÃm nay.
               T.N

            Lan PhÆÆng - KÃp ThÃnh Long 
             

Tran Ba Thien
Home: 26/11 Nguyen Van Dau street, ward 5 Phu Nhuan District
HCMC, Vietnam
tel: 84.8 8434905 mobile: 0918183835
e-mail: tranbathien@xxxxxxxxx

Other related posts:

 • » ghi nhanh ve cuoc phong van Van Quyen