ghep cmnd va ho khau lai thanh: the cong dan

Ghép h? kh?u và ch?ng minh nhân dân thành th? công dân

D? xu?t này c?a ?y viên ?y ban Pháp lu?t Lê Th? Nga nh?n du?c s? d?ng tình c?a 
r?t nhi?u d?i bi?u Qu?c h?i. Bà Nga kh?ng d?nh vi?c nh?p h? kh?u, ch?ng minh
thu s? ti?n cho c? nhà nu?c và công dân; n?u quy?t tâm thì hoàn toàn có th? làm 
ngay du?c.

Ngay sau bu?i th?o lu?n sôi n?i v? d? lu?t Cu trú sáng 8/6, bên hành lang Qu?c 
h?i, chuyên gia pháp lu?t Lê Th? Nga dã có cu?c trao d?i c?i m? v?i báo chí
v? d? xu?t táo b?o này.

- Thua bà, co s? nào d? bà d? xu?t nh?p s? h? kh?u và gi?y ch?ng minh nhân dân 
vào thành th? công dân?

Bà Lê Th? Nga.

- H? kh?u và ch?ng minh thu d?u do công an c?p, nhung có hai trình t?, hai b? 
ph?n, hai ngu?i qu?n lý khác nhau. 7 thông tin dua lên h? kh?u và ch?ng minh
thu trùng nhau, dó là: h? tên, qu?c t?ch, ngày tháng nam sinh, dân t?c, tôn 
giáo, noi thu?ng trú và nguyên quán. Rõ ràng ch?ng minh thu ch?a d?y d? thông
tin c?a h? kh?u, ch? tr? nó không ph?n ánh hôm qua công dân ? dâu. H? kh?u c?p 
cho h? gia dình ho?c cá nhân thì ph?n ánh s? bi?n d?i noi cu trú c?a công
dân.

M?t khác, B? lu?t dân s? kh?ng d?nh, nh?ng thông tin trên ch?ng minh thu là 
quy?n nhân thân, g?n v?i cá nhân con ngu?i và v? co b?n là không du?c chuy?n
giao cho ai, ch? không ph?i quy?n g?n v?i h? gia dình. Nh?ng thông tin dó g?n 
d? cho m?t công dân di xu?t trình ? các noi, v?y t?i sao ta l?i không nh?p
vào m?t?

- Thua bà, lý do d? ban so?n th?o bác th? công dân, hay s? cu trú là m?c dích 
qu?n lý, tính bi?n d?ng c?a h? kh?u và ch?ng minh thu khác nhau. H? kh?u xác
d?nh noi cu trú c?a cá nhân, có tính bi?n d?ng. Còn ch?ng minh thu là th? can 
cu?c c?a t?ng công dân, có tính ?n d?nh lâu dài?

- Tôi kh?ng d?nh không th? b? vi?c qu?n lý cu trú, v?i m?i qu?c gia, vi?c qu?n 
lý cu trú là c?n thi?t, nhung qu?n lý nhu th? nào? Chính ph? dua ra hu?ng
nh?p gi?y ch?ng minh vào s? h? kh?u thành s? cu trú. Tôi không d?ng ý mà ch? 
nên nh?p thành m?t t? gi?y nh? g?n g?i là th? công dân, hay gi?y gì dó, r?t
ti?n cho sinh ho?t c?a dân. S? có nhi?u trang r?t b?t ti?n và không c?n thi?t.

Còn v? tính ?n d?nh hay bi?n d?ng c?a h? kh?u và ch?ng minh thu thì hãy xét d?n 
th?c t?. N?u l?y lý do ch?ng minh thu ?n d?nh lâu dài là không dúng vì r?t
nhi?u công dân trong ch?ng minh thu ghi thu?ng trú m?t noi, nhung l?i sinh s?ng 
? noi khác. Ngay c? s? h? kh?u ghi noi thu?ng trú c?a công dân cung không
du?c c?p nh?t, ngu?i ta thu?ng trú ? Hà N?i, nhung h? kh?u v?n ? quê.

M?t di?m b?t h?p lý n?a, n?u nói m?i gi?y có vai trò khác nhau, d?c l?p v?i 
nhau thì t?i sao trong gi?y ch?ng minh thu l?i yêu c?u ghi noi thu?ng trú, trong
h? kh?u l?i yêu c?u ghi s? ch?ng minh thu?

- Theo bà, vi?c nh?p h? kh?u và ch?ng minh thu s? mang l?i ti?n ích gì?

- Vi?c nh?p hai gi?y t? này s? ti?n cho co quan qu?n lý nhà nu?c, gi?m b?t 
ngu?i làm, d?ng th?i don gi?n hóa trình t? th? t?c. Hi?n nay công ngh? thông
tin dua vào Vi?t Nam tuong d?i ph? bi?n, vi?c nh?p d? li?u lên máy tính, qu?n 
lý b?ng d? li?u di?n t? là vi?c n?m trong t?m tay c?a Vi?t Nam.

Qu?n lý theo h? gia dình ch? dúng v?i th?i bao c?p

Bà Lê Th? Nga cho hay, n?u theo Lu?t dân s?, Lu?t h?p tác xã, Lu?t hôn nhân gia 
dình, Lu?t d?t dai, h? gia dình thì khi tham gia giao d?ch ph?i có ch? h?
làm d?i di?n. D?i di?n dó d? tiêu chu?n nhu m?t cá nhân tham gia giao d?ch. Vì 
th?, vi?c duy trì tu duy theo cách l?y h? gia dình làm tiêu chí qu?n lý
m?i linh v?c là không dúng trong giai do?n hi?n nay. Nó ch? dúng trong th?i bao 
c?p, khi ngu?i ta ph?i chia luong th?c, th?c ph?m... theo tem phi?u.

Còn v?i công dân, vi?c nh?p hai gi?y t? thành th? công dân s? r?t ti?n. Th? này 
ph?i có tính d?ng, ngày hôm qua m?t ngu?i dang ký h? kh?u ? Hung Yên, nhung
hôm nay v? Hà N?i thì thông tin trên th? c?a ngu?i dó không c?n ghi là t?ng ? 
Hung Yên, ch? c?n ghi dang ký thu?ng trú t?i Hà N?i. Còn thông tin liên quan
d?n lý l?ch c?a h? s? luu trên s? c?a nhà nu?c. Th? công dân xác d?nh quy?n cu 
trú c?a m?i công dân và không liên quan d?n h? gia dình. N?u công dân di
d?n dâu s? không ph?i làm th? t?c tách, nh?p kh?u.

Tôi cho r?ng vi?c nh?p s? h? kh?u và ch?ng minh thu là mình có mu?n làm hay 
không, n?u quy?t tâm thì hoàn toàn có th? làm ngay du?c, không c?n d?i giai
do?n quá d?, r?i l?i chuy?n sang m?t giai do?n khác. T?t nhiên giai do?n chuy?n 
d?i s? v?t v? cho co quan nhà nu?c. Nhung mình c? theo nguyên t?c cái gì
thu?n l?i cho dân thì làm và nhà nu?c ph?i gánh cái khó.

- B? Công an th?ng kê có t?i 380 van b?n liên quan d?n h? kh?u, l?y h? kh?u làm 
di?u ki?n d? th?c hi?n nh?ng giao d?ch dân s?. Bà bình lu?n gì v? con s?
này?

- R?t nhi?u l?n, k? c? trong th?m tra c?a ?y ban Pháp lu?t, tôi dã d? ngh? B? 
Công an, co quan qu?n lý h? kh?u, c?n th?ng kê 380 van b?n liên quan d?n h?
kh?u, l?y h? kh?u làm di?u ki?n qu?n lý nhà nu?c là nh?ng van b?n gì, nhung B? 
chua làm.

Theo tôi, b? c?n rà soát, có nh?ng van b?n liên quan t?i b?u c?, t?i vi?c d?m 
b?o co s? h? t?ng t?ng d?a phuong... thì c?n duy trì. Còn vi?c l?y h? kh?u
d? d?nh ra giá di?n, tiêu chu?n l?p di?n tho?i thì không c?n thi?t.

- Có m?t v?n d? ngu?i dân b?c xúc là nhi?u d?a phuong l?y h? kh?u làm di?u ki?n 
d? h?n ch? nh?p cu. Quan di?m c?a bà v? v?n d? này th? nào?

- Dòng luu chuy?n dân t? do là thu?ng d? v? thành ph? l?n, nh?ng noi làm an d? 
hon. Nhung n?u dùng h? kh?u d? di?u hòa dân cu là không d?. Dó là th? hi?n
s? b?t l?c c?a qu?n lý nhà nu?c, và ngu?i dân s? tìm m?i cách d? lách lu?t. 
Mu?n h?n ch? nh?p cu thì ph?i có chính sách khác, ví d? xây d?ng các thành
ph? v? tinh d? ngu?i dân t?p trung vào dó, gi?m áp l?c cho thành ph? l?n.

(Theo VnExpress)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » ghep cmnd va ho khau lai thanh: the cong dan