gay! len mang tim tinh

Gay lên m?ng tìm tình

Báo Thanh Niên cho bi?t, nhi?u l?n "mò" vào Vietfun, b?t g?p r?t nhi?u nick 
name có cái duôi là 510 và 347. Boys510 gi?i thích: "Dó là 2 d?ch v? (DV) net
VIP dành cho gay. Trong gi?i gay ? Sài Gòn, net 510 là m?t thuong hi?u! T?i em 
tr? ti?n truy c?p 12.000 d?ng/gi?, c? vô tu mà sex vì ai cung nhu ai thôi!
G?p du?c ai dó thì h?n vào dây, có th? "làm nóng" t?i ch?, n?u mu?n m?n mà hon 
thì vào toilet".

Tìm d?n DV Net 510 (s? 510 Lý Thái T?, phu?ng 10, qu?n 10, TP HCM). Nhìn thoáng 
qua phòng net phía ngoài v?i vài khách nhí kho?ng 13-14 tu?i dang choi game
thì không có gì d?c bi?t. Nhung lu?ng xe máy d? phía tru?c khá nhi?u và d? 
lo?i, nhi?u nh?t là xe tay ga.

Kéo cánh c?a kính vào bên trong, bu?c d?n qu?y thu ti?n v? don d?: "Kh?e không 
bà ch?? Lâu quá m?i ghé!". Ng? là khách quen, ch? thu ngân khôi hài: "Nh?
em là ai, ch? ch?t li?n! Lên l?u 2 di, máy 25 khách v?a ra", v?a nói ch? v?a 
dua cho khách m?t phi?u ghi gi?. Bu?c lên c?u thang, m?i nh?n ra s? khác bi?t
? dây.

Không gian t?i nhu m?t mê cung, l?n mò mãi m?i tìm du?c máy s? 25. M?i dãy 
phòng d?u du?c trang b? h? th?ng máy di?u hòa và tru?c m?i cánh c?a d?t ? d?u
m?i dãy phòng d?u xu?t hi?n dòng ch? "Ra - vào nh? dóng c?a! Cám on".

M?i phòng máy d?u có màn ch?n (ch?t li?u v?i khá dày, màu vàng s?m), khung du?c 
làm b?ng nhôm và kính, v?i di?n tích kho?ng 1,5m2. Tuy nhiên, m?t vài phòng
thì ch? có m?t t?m màn nên không m?y khó khan d? nhìn nh?ng gay-chatter kh?a 
thân tru?c webcam c?a mình ho?c dang xem nh?ng trang sex dành cho gi?i tính
th? ba này.

Di?u dáng chú ý là khách truy c?p ? dây di l?i giao du v?i nhau khá d? dàng. 
Ch? c?n nghe m?t ti?ng gõ c?a hay huýt sáo, t?c kh?c câu th?n chú "V?ng oi,
m? ra!" có hi?u nghi?m. Dang loay hoay v?i nh?ng suy doán thì b?ng nhiên m?t 
bàn tay l? d?t trên vai, xoa xoa bóp bóp và trao cho m?t cái nhìn tình t?.
Dó là m?t thanh niên có ngo?i hình d?p, c?i tr?n, m?c qu?n short, khuôn m?t 
vuông v?c dang s? d?ng máy sát bên c?nh phòng. Ho?ng quá, d?ng b?t d?y, gi?
v? di v? sinh!

Tìm mãi không th?y nhà v? sinh dâu thì g?p m?t thanh niên t? l?u 3 bu?c xu?ng. 
Theo ch? d?n c?a anh ta, bu?c xu?ng l?u 1, d?y vào bên trong thì c?a toilet
dã dóng ch?t, ch? nghe nu?c ch?y m?nh và ti?ng ngu?i. Gõ c?a thì có ti?ng v?ng 
ra: "Có 3 ngu?i trong này r?i, mu?n vào không?", sau dó là nh?ng gi?ng cu?i
h? hê.

C? tìm m?t cái toilet khác, nhung than ôi, c? 3 l?u, v?i hon 30 máy mà ph?i 
dùng chung m?t nhà v? sinh duy nh?t! Khi quay v? l?i phòng máy, khách m?i b?t
ng? nh?n ra phòng 24 có d?n 2 ngu?i trong tình tr?ng không m?t m?nh v?i che 
thân và c? nh?ng hành d?ng "k? qu?c khó hi?u" khác!

Ti?p t?c d?i nick name "Boysex510", thì ngay l?p t?c có r?t nhi?u nick name vào 
làm quen, trong s? dó có hon 20 nick name có g?n v?i con s? 510. B?t d?u
chat v?i gaycantinhduc510 thì bi?t Q. dang chat ? phòng 32, l?u 3. Khi thú nh?n 
mình cung dang ? dây, Q. h?i t?i: "Nick yahoo là gì? L?u m?y? S? phòng?
Có mu?n gi?i quy?t ngay t?i ch? không?". Cho Q. nick yahoo, Q. không ng?n ng?i 
g?i webcam trong tu th? sex và yêu c?u g?i webcam l?i. Vi?n lý do webcam
b? hu nên không g?i du?c và thoát ra.

Gi?i gay ra vào DV 510 r?t t?p n?p. Ch? chua d?y m?t gi? mà có kho?ng hon 40 
khách. Có lúc khách ph?i ng?i d?i. Ngu?i l? mu?n "vào d?ng" ph?i d? l?i ch?ng
minh nhân dân. C? vài phút l?i có 2-3 gay cùng vào bên trong toilet d? làm 
tình. Sau khi lu?t này ra thì d?n lu?t khác vào. Lúc cao di?m, có c? 3-4 c?p
d?ng d?i tru?c cái toilet có di?n tích kho?ng 4m2 du?c trang b? c? bình t?m 
nu?c nóng. Nhìn vào bên trong c?a thùng rác th?y nh?y nh?a nh?ng bao cao su
dã du?c s? d?ng, khan gi?y và nh?ng gói d?u g?i... M?t di?m dáng luu ý khác, có 
m?t dãy phòng máy phía sau nhà không dành cho nh?ng ngu?i l? m?t, mà ch?
dùng cho các khách hàng "ru?t"!

Ti?p t?c d?n DV Net 347 Ph?m Th? Hi?n. ? dây có t?ng c?ng 24 máy, t?ng tr?t 6 
máy, t?ng m?t 5 máy, t?ng hai 5 máy, t?ng ba 8 máy. T?ng tr?t ch? v?n v?n
m?t vài khách hàng dang truy c?p ? máy s? 2 choi games online.

Ch?n máy s? 3 d? b?t d?u quan sát. Hon 1 ti?ng d?ng h? mà ch? có 4 ngu?i vào và 
6 ngu?i ra. Nhung khi d?ng h? qua 22h không khí b?t d?u nóng d?n lên. Khách
gay ra vào thành t?ng c?p, ho?c 3-4 ngu?i và di th?ng lên các t?ng l?u, ph?n 
l?n d? tu?i "U30". M?c dù DV ho?t d?ng 24/24 nhung ch? d?n 12 gi? dêm là DV
dóng c?a không ti?p t?c nh?n khách. M?i phòng có di?n tích khá r?ng nhung các 
phòng ch? du?c ngan b?ng nh?ng vách k?, không có c?a riêng, không có màn
che ch?n.

Mãi hon 30 phút sau khi m?t khách hàng v? thì dám khách ng?i ch? m?i du?c 
chuy?n máy s? 23, t?ng 3. Nhìn quanh th?y m?i máy thu?ng có 2 ngu?i dùng chung,
h? dang thích thú xem phim sex gay. M?t s? khác dang chat trong tình tr?ng kh?a 
thân.

Anh N., 26 tu?i, nhân viên bán hàng shop th?i trang, nhà ? qu?n 1 di cùng v?i 2 
ngu?i b?n d?ng tính sau khi nh?n web cam xong thì N. t? ra r?t c?i m? và
g?i l?i web cam sex 100% r?i ng? l?i: "Qua DV 347 Ph?m Th? Hi?n, qu?n 8 di, g?p 
nhau r?i... làm tình t?p th?".

Gi?t mình khi nh?n ra N. và hai ngu?i b?n cùng di v?i N. dang ng?i ngay phòng 
máy bên c?nh. "Du?c thôi, có ch? không?". N. tr? l?i: "Lên t?ng 4, free! N?u
ng?i thì thuê khách s?n r?i chia ti?n phòng".

H?n g?p N. sau 40 phút v?i lý do nhà ? xa và không rành du?ng thì N. b?o ph?i 
d?n tru?c 0 gi? vì sau th?i gian dó DV s? không ti?p t?c nh?n khách.

Dây m?i ch? là 2 DV internet ho?t d?ng trá hình nhu m?t DV m?i dâm cho gi?i 
gay. Th?c ch?t ? TP HCM có bao nhiêu ti?m net nhu v?y? Nhi?u thanh niên có tâm
sinh lý r?t lành m?nh, nhung vì b? r? rê ho?c ti?p xúc v?i môi tru?ng nhu v?y 
mà nghi?m nhiên tr? thành "gay", d?c bi?t trong dó d?i tu?ng là sinh viên
không ít.

VTC News
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » gay! len mang tim tinh